Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

Št. 4300-29/2017/14 Ob-3426/17, Stran 2719
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije« 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr. In 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/0 za javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije« z dne 9. 11. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem javnem razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije« (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.4 prednostne naložbe »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve« in 9.4.1 specifičnega cilja »Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti eno operacijo v posamezni kohezijski regiji Slovenije (tj. vzhodni in zahodni regiji), ki bo vsaka tvorila transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Izbrani prijavitelj bo skupaj s tujim partnerjem ali partnerji analiziral obstoječe stanje, potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.
Pričakuje se, da bosta izbrani operaciji po zaključku sofinanciranja v sklopu oblikovanega zadružnega modela omogočili prekarnim delavcem skupno delovanje na trgu, kar pomeni skupno oblikovanje, pripravo in izvedbo projektov, skupne promocijske, trženjske in prodajne aktivnosti, skupno administrativno podporo, skupen nastop na razpisih za pridobivanje sredstev, itd. Poleg tega se od modela pričakuje, da bo ponudil predloge rešitev, ki bodo prekarnim delavcem zagotavljale dostojno plačilo, socialno varnost in delovni čas, ki omogoča usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
Cilj javnega razpisa je, da vsako transnacionalno partnerstvo v sklopu operacije zagotovi oziroma izvede sledeče vsebine:
– oblikuje 1 zadružni poslovni model, ki vključuje principe socialne ekonomije, skladno z EU strategijo 2020, ki bo povečal produktivnost, zaposljivost in socialno vključenost prekarnih delavcev,
– vzpostavi transnacionalno partnerstvo, ki bo prekarnim delavcem omogočilo približevanje trgu dela in/ali jih opolnomočilo,
– izdela analizo potreb, potencialov in dobrih praks na področju zadružništva za prekarne delavce,
– zagotovi aktivnosti usposabljanja, izobraževanja, mentorstva in svetovanja deležnikom socialne ekonomije in prekarnim delavcem na temo zadružništva in socialne ekonomije,
– oblikuje nove izdelke, storitve ali rešitve, ki bodo implementirane v praksi.
Osnova za pripravo zgoraj omenjenega poslovnega modela je izveden pregled stanja, potencialov in dobrih praks na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU, in sicer s ciljem pregledati, analizirati in v slovensko okolje prenesti že obstoječe primere dobrih praks oblikovanja, ustanovitve, delovanja in razvoja zadružnih poslovnih modelov, ki vključujejo prekarno zaposlene. Analiza bo morala vsebovati primerjavo med slovenskimi in tujimi pravnimi, administrativnimi in tržnimi značilnostmi delovanja zadrug ter izzive, s katerimi se soočajo prekarno zaposleni.
Rešitve, ki bodo izhajale iz analize in bodo vključene v zadružni poslovni model, lahko izhajajo iz že uspešno delujočih primerov iz držav članic EU, vendar morajo biti prilagojene slovenskim potrebam in okolju.
Od posameznega transnacionalnega partnerstva se pričakuje, da bo vsaj 15 prekarnim delavcem zagotovilo vključitev v zgoraj naštete vsebine (predvsem v aktivnosti usposabljanja, izobraževanja, mentorstva in svetovanja). Pri tem morajo imeti vsi izvajalci programov ustrezna znanja s področja izvajanja omenjenih vsebin.
Načini doseganja ciljev in kazalnika učinka operacije morajo biti razvidni iz vloge prijaviteljev na javni razpis.
2.2. Prispevek javnega razpisa k transnacionalnemu sodelovanju
Analiza obstoječega stanja je izhodišče za pripravo zadružnega poslovnega modela za prekarne delavce. Transnacionalni partner, ki bo sodeloval pri operaciji, bo z analizo zagotovil pregled stanja, potencialov in dobrih praks na področju zadružništva za prekarne delavce kot enega pomembnih stebrov za nadaljnji razvoj področja socialne ekonomije v matični državi. Transnacionalno partnerstvo bo tako vključenim deležnikom omogočilo tudi prenos izkušenj, znanj in modelov ter prispevalo k oblikovanju in razvoju socialnih inovacij.
2.3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in ene v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, ki bosta uspešno oblikovali transnacionalno partnerstvo s partnerjem/i iz vsaj še ene države članice EU, ki bo(do) izbran(i) iz seznama dostopnega na spletni strani https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search.
Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil:
– dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost,
– boljši dostop do trga in dodatnih prihodkov,
– zmanjšanje administrativnih ovir pri poslovanju,
– povečanje njihove socialne vključenosti preko povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug,
– inovativne rešitve za obravnavo njihovih specifičnih potreb.
Ta javni razpis se izvaja v okviru transnacionalnega sodelovanja in je objavljen v angleškem jeziku na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search?f%5B0%5D=bundle%3Aesf_tnc_call_for_project.
2.4. Regija izvajanja
Operaciji se bosta izvajali na dveh programskih območjih, in sicer v:
– Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in
– Kohezijski regiji zahodna Slovenija.
Prijavitelja bosta upravičena do sredstev tistega programskega območja, kjer bosta izvajala aktivnosti operacije in imela na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
Enaki pogoji umestitve v programsko območje veljajo tudi za morebitne projektne partnerje iz Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci tega javnega razpisa so transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki mora biti nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU, izbrani iz seznama dostopnega na spletni strani: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search.
Ciljna skupina javnega razpisa so osebe, vključene v aktivnosti socialne ekonomije – prekarni delavci.
4. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem iz druge države članice EU. Projektno partnerstvo mora delovati skladno z načeli transnacionalnega sodelovanja, s čimer pripomore k prenosu izkušenj in dobrih praks med državami članicami.
V projektnem partnerstvu lahko sodeluje tudi več partnerjev iz Slovenije. Pri tem status upravičenca pridobi le prijavitelj na javni razpis, medsebojne pravice pa upravičenec s projektnimi partnerji uredi v partnerskem sporazumu.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj z vsakim projektnim partnerjem posebej podpiše partnerski sporazum pred prijavo na javni razpis, v katerem so podrobneje opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerja pri izvedbi operacije.
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj in morebitni slovenski partner podpiše izjavo (Obrazec št. 4), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Dokazila in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. 5.13.3.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje in (slovenske) projektne partnerje
Splošni pogoji, ki jim morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu, so:
1. Prijavitelj/partner je nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki ima status društva po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11), zavoda po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1), zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ustanove / fundacije po Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 in 91/05 – popr.), socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I) ali je druga pravna oseba zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma dobička ali presežka prihodkov nad odhodki ne deli ali ga deli v omejenem obsegu, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (prijavitelj in vsak projektni partner mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe in druga določila te točke, v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES).
2. Prijavitelj/partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom).
3. Prijavitelj/partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
4. Med prijaviteljem/partnerjem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Prijavitelj/parnter ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Prijavitelj/partner ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17).
7. Glede prijavitelja/partnerja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
9. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Da za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
11. Da ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo operacije.
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora pred prijavo oblikovati transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz druge države članice EU izbranim iz seznama, objavljenega na https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search. (dokazilo: podpisan partnerski sporazum).
2. Vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi članici EU, iz katere prihaja.
4.3. Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe.
2. Operacija naslavlja ustrezno ciljno skupino.
3. Operacija se mora izvajati od 10 do največ 12 mesecev.
4. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
5. Skladnost operacije s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo operacijo kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo operacija v celoti zaključena, oziroma, ko bodo izvedene vse napovedane aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju, vključno z izdelavo novega zadružnega poslovnega modela.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek izbora operacij bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Strokovna komisija bo formalno popolne, pravočasno prispele prijave in prijave, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa presodila po spodaj navedenih merilih za ocenjevanje prijav.
Merilo
Max. št. točk
1
Ustreznost načrtovane izvedbe in metodologije analize potreb, potencialov in dobrih praks na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni članici EU
4
2
Ustreznost vključevanja principov socialne ekonomije in socialnih inovacij v predviden zadružni poslovni model
4
3
Ustreznost opredelitev doseganja ciljev in rezultatov opredeljenih v poglavju 2.1. in 2.3. tega javnega razpisa
4
4
Ustreznost trajnostne naravnanosti poslovnega modela, ki omogoča nadaljevanje aktivnosti operacije tudi po zaključku sofinanciranja 
4
5
Ustreznost predvidenih vključitev predstavnikov ciljne skupine v poslovni model
4
6
Ustreznost predvidenega finančnega načrta in načrtovanih stroškov operacije
4
7
Ustreznost referenc prijavitelja na področju povečevanja socialne vključenosti in socialne ekonomije 
4
SKUPAJ
28
Maksimalno število točk je 28.
Operacija, ki bo pri katerem koli merilu dosegla 0 točk, bo zavrnjena.
Pri izboru operacij se bodo upoštevala tudi t. i. horizontalna načela, predstavljena v »Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. Poleg teh pa bodo imeli pri izboru prednost tiste operacije, iz katerih bo jasno razvidno, da:
– zagotavljajo rešitve za dolgoročne zaposlitve prekarnih delavcev po končani operaciji (skladno s poslovnim modelom),
– bodo izdelali analizo potreb in potencialov na strani ponudbe in povpraševanja in
– jih prijavljajo prijavitelji, ki so tudi sami predstavniki ciljne skupine.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. 3.
V okviru javnega razpisa bosta sofinancirani dve operaciji, in sicer predvidoma 1 iz kohezijske regije zahodna Slovenija in 1 iz kohezijske regije vzhodna Slovenija. Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji.
Vse ustrezne prijave (tj. pravočasne, formalno popolne in tiste, ki izpolnjujejo vse pogoje) bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bodo predlagane operacije, ki bodo v posamezni kohezijski regiji dosegle minimalni kakovostni kriterij (tj. na osnovi ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 15 točk). Če bo skupna vrednost predlaganih operacij, ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev v posamezni kohezijski regiji doseže enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dobil več najvišjih ocen pri posameznem merilu. V primeru, da tudi na ta način ne bo mogoče izbrati najboljšega prijavitelja, bo odločil žreb, ki bo javen.
Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, strokovna komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 195.402,00 EUR, od tega je 87.931,00 EUR namenjenih za sofinanciranje operacije v Zahodni kohezijski regiji in 107.471,00 EUR za sofinanciranje operacije v Vzhodni kohezijski regiji. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2017
Leto 20018
SKUPAJ
160381 PN9.4-Transnacionalnost – 14 – 20 – Z Slovenija – EU
Zahod
80
22.500,00
47.845,00
70.345,00
160382 PN9.4-Transnacionalnost – 14 – 20 – Z Slovenija – SLO
Zahod
20
5.625,00
11.961,00
17.586,00
Skupaj
100
28.125,00
59.806,00
87.931,00
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2017
Leto 2018
SKUPAJ
160379 PN9.4-Transnacionalnost – 14 – 20 – V Slovenija – EU
Vzhod
80
27.500,00
58.477,00
85.977,00
160380 PN9.4-Transnacionalnost – 14 – 20 – V Slovenija – SLO
Vzhod
20
6.875,00
14.619,00
21.494,00
Skupaj
100
34.375,00
73.096,00
107.471,00
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega socialnega sklada.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2017 in 2018, oziroma traja do porabe sredstev. V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je 80 % : 20 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 12. 2017 in se konča 30. 11. 2018. Pri tem velja pogoj, da se mora operacija izvajati od 10 do največ 12 mesecev, skladno s tem bodo v pogodbi tudi določeni datumi upravičenih stroškov.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2017 in 2018. Obdobje upravičenosti javnih izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2018.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje operacij. Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se operacija lahko spremeni, podrobneje urejajo »Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo operacije/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti. Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov operacije zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja operacije so določena v prej navedenih navodilih OU.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-35/2017/2 z dne 11. 10. 2017, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, in veljavnimi »Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020«, dostopna na: http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljevanju: Navodila o upravičenih stroških).
10.1. Upravičeni stroški
Do sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa so upravičeni stroški za izvajanje aktivnosti operacij, ki:
– so neposredno vezane na operacijo, izbrano na podlagi tega javnega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
Upravičenci lahko v času izvajanja operacije ministrstvu posreduje največ 4 zahtevke za izplačilo upravičenih stroškov operacije.
Pri tem je prijaviteljem skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) omogočeno predplačilo za namenska sredstva EU do višine 30 % vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova.
Do povračila so upravičeni stroški prijavitelja, v vlogi upravičenca in morebitnih slovenskih projektnih partnerjev, ki bodo nastali v Sloveniji ali drugi državi članici EU, skladno z Navodili o upravičenih stroških. Stroški transnacionalnega projektnega partnerja ali partnerjev bodo upravičeni do povračila stroškov v državi članici iz katere izvirajo.
10.2. Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki operacije v okviru tega javnega razpisa so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljene operacije, so potrebni za njeno izvajanje in v skladu s cilji prijavljene operacije,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru prijavljene operacije,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali in so plačani v obdobju upravičenosti prijavljene operacije,
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti,
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi pravili.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški. Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavljene operacije, in sicer stroške:
a) plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom (ki ne presegajo 30 % celotnih upravičenih stroškov operacije),
b) storitev zunanjih izvajalcev;
c) za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev;
d) investicij v neopredmetena sredstva,
e) informiranja in komuniciranja,
f) posredni stroški v višini do največ 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na operaciji.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih oziroma prijavljenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov. Med posredne upravičene stroške štejemo tiste operativne stroške, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi prijavljene operacije.
10.3. Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam. Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup zemljišča v znesku, ki presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov zadevne operacije, v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko OU za operacije, povezane z ohranjanjem okolja, dovoli višji delež; za propadajoče lokacije in za nekdanje industrijske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek poveča na 15 %; kadar se s finančnimi instrumenti zagotavlja podpora končnim prejemnikom v zvezi z naložbami v infrastrukturo s ciljem, da se podprejo dejavnosti urbanega razvoja in urbane regeneracije, se odstotek poveča na 20 %;
– razgradnja ali gradnja jedrskih elektrarn;
– naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES;
– proizvodnje, predelave ter trženja tobaka in tobačnih izdelkov;
– podjetij v težavah, kot je določeno v pravilih Unije o državnih pomočeh;
– naložb v letališko infrastrukturo, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega okoljskega vpliva;
– davek na dodano vrednost;
– posredni stroški, če presegajo 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja operacije financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljene operacije ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljene operacije.
10.4. Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
a) Stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom (ki ne presegajo 30 % celotnih upravičenih stroškov operacije)
Stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom, ki so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na operaciji ter drugih stroškov v zvezi z delom in bodo v okviru tega javnega razpisa povrnjeni do največ 30 % celotnih upravičenih stroškov operacije.
b) Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljene operacije in so za operacijo nujno potrebni. Do teh stroškov niso upravičeni zaposleni in prostovoljci v prijavljeni operacij. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član, kar velja tako za upravičenca kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (po podjemni pogodbi oziroma postopku po ZJN-3);
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize, študije in načrti z informacijskega področja;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil.
c) Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov različne opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljene operacije. Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so:
– stroški opreme in pohištva;
– stroški informacijsko-komunikacijske opreme.
d) Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Ti stroški so namenjeni kritju stroškov vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.
e) Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti o prijavljeni operaciji. Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– stroški založniških storitev;
– stroški zaračunljive tiskovine;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
f) Posredni stroški
Posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do največ 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na operaciji.
Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnih in kurirskih storitev;
– amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material, posebni material, npr. drobni potrošni material za izvedbo skupin/delavnic) in drobnega inventarja;
– stroški režije in administracije;
– stroški tekočega vzdrževanja;
– stroški najema nepremičnin in opreme;
– zavarovalne premije za objekte in opremo.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka, 4. 12. 2017. Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno prijavo za sofinanciranje v posamezni kohezijski regiji. Če bo prijavitelj predložil več prijav za sofinanciranje v posamezni kohezijski regiji, bo upoštevana tista prijava, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale prijave ne bodo obravnavane in bodo zavržene. Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je potrebno, skupaj s prijavo, na USB vmesniku posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2, Obrazec št. 3, Obrazec št. 4, Obrazec št. 5 in Obrazec št. 6.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka, 4. 12. 2017 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do ponedeljka, 4. 12. 2017. V primeru oddaje prijave pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje prijave (priporočene pošiljke). Osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 4. 12. 2017, do 12. ure.
Prijave na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenih rokov. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave ne bodo obravnavane in bodo zavržene s sklepom ter vrnjene pošiljatelju. Prijavo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na JR »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije««. Prijave, ki bodo nepravilno in nepopolno izpolnjene in označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, tč. 5.13.4.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav bo potekalo dne 6. 12. 2017 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja. O odpiranju prijav bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj in projektni partner/partnerji poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
V primeru, da vloga ne bo vsebovala vseh navedenih obrazcev in navedb, bo prijava formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da prijave dopolnijo. Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela prijave, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta prijave,
– elementov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve prijave glede na preostale prijave, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu do vključno osmega dne od datuma navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
Strokovna komisija bo pri pravočasnih in formalno popolnih vlogah preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in ocenila prijavo na podlagi meril, določenih v 5. poglavju tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj in projektni partner/partnerji ne bodo izpolnjevali vseh pogojev določenih v javnem razpisu, bo prijava zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse ustrezne (pravočasne, formalno popolne in tiste, ki izpolnjujejo vse pogoje) prijave bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku trideset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osem dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
Pri izvajanju operacij, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da operacijo delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani prijavitelji in vsi transnacionalni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v operacijo, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada. Na zahtevo ministrstva mora izbrani prijavitelj sodelovati pri informiranju in obveščanju javnosti, ki ga organizira ministrstvo ali organ upravljanja. Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe (EU) št. 1303/2013.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev (posredne stroške), za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih (treh letih za MSP) od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov urska.bitenc@gov.si ali mojca.stepic@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
26. Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi naslednji obrazci:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o operaciji, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica (vloga)
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije
– Obrazec št. 6: Partnerski sporazum (v angleškem jeziku)
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe
– Priloga št. 2: Angleška različica javnega razpisa
– Priloga št. 3: Vzorec menične izjave
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina