Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

VL 72710/2017 Os-3328/17, Stran 2754
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Turistične agencije Sonček d.o.o., Glavni trg 17, Maribor, ki jo zastopa odv. Kralj Erik, Partizanska cesta 12, Maribor, proti dolžnici Moniki Gregorinčič, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, ki jo zastopa zak. zast. Odvetnik – Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, zaradi izterjave 916,81 EUR, sklenilo:
Dolžnici Moniki Gregorinčič, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2017