Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3005. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2017, stran 8538.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 24. redni seji dne 2. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2017
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2017 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1/2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.583.985
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.759.997
70
DAVČNI PRIHODKI
4.462.730
700 Davki na dohodek in dobiček
3.951.219
703 Davki na premoženje
345.820
704 Domači davki na blago in storitve
165.691
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.297.267
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
668.671
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Globe in druge denarne kazni
1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
618.596
72
KAPITALSKI PRIHODKI
416.827
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
150
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
416.677
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.402.161
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.032.161
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
370.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.677.006
40
TEKOČI ODHODKI
2.544.894
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.790
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.878
402 Izdatki za blago in storitve
1.896.828
403 Plačila domačih obresti
43.000
409 Rezerve
242.398
41
TEKOČI TRANSFERI
2.848.377
410 Subvencije
154.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.604.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
255.239
413 Drugi tekoči domači transferi
834.638
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.106.735
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.106.735
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
177.000
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
127.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
49.200
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–93.021
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
115.938
50
ZADOLŽEVANJE
115.938
500 Domače zadolževanje
115.938
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
297.092
55
ODPLAČILA DOLGA
297.092
550 Odplačila domačega dolga
297.092
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–274.175
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–181.154
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
93.021
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
274.175
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2017 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2017, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2017 se zagotavljajo v višini 25.680,18 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2017 se spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 115.938 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2017
Puconci, dne 2. novembra 2017
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.