Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3000. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017, stran 8447.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 27/17) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
v EUR 
Proračun 
2017
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
32.992.708
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
30.323.582
70
DAVČNI PRIHODKI 
20.874.671
700 Davki na dohodek in dobiček 
15.910.071
703 Davki na premoženje 
3.958.300
704 Domači davki na blago in storitve 
1.006.300
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
9.448.911
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
8.461.798
711 Takse in pristojbine 
17.200
712 Globe in druge denarne kazni 
70.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
246.947
714 Drugi nedavčni prihodki 
652.466
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
696.782
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
190.422
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
506.360
73
PREJETE DONACIJE 
43.822
730 Prejete donacije iz domačih virov 
37.012
731 Prejete donacije iz tujine 
6.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.271.277
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
928.269
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
343.008
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
657.245
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
657.245
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
33.566.734
40
TEKOČI ODHODKI 
10.313.664
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.524.126
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
359.924
402 Izdatki za blago in storitve 
6.933.114
403 Plačila domačih obresti 
141.000
409 Rezerve 
355.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
13.159.874
410 Subvencije 
434.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.606.065
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.245.612
413 Drugi tekoči domači transferi 
4.857.197
414 Tekoči transferi v tujino 
17.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.700.301
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
8.700.301
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.392.895
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
637.576
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
755.319
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–574.026
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–518.336
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
6.850.044
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
62.501
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
62.501
750 Prejeta vračila danih posojil 
21.600
751 Prodaja kapitalskih deležev
40.301
752 Kupnine iz naslova privatizacije
600
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
121.716
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
121.716
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
121.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–59.215
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
414.425
50
ZADOLŽEVANJE 
414.425
500 Domače zadolževanje 
414.425
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.130.000
55
ODPLAČILO DOLGA
1.130.000
550 Odplačilo domačega dolga
1.130.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.348.816
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–715.575
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
574.026
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.348.816
« 
2. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se število »40.000« nadomesti s številom »100.000«.
3. člen
V 14. členu odloka se število »2.814.425« nadomesti s številom »414.425«.
KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-27/2016-40
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.