Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

III D 2836/2013 Os-3122/17, Stran 2755
V zapuščinski zadevi po pok. Vladimirju Markoviću, rojenem 4. 10. 1948, umrlem 15. 10. 2013, nazadnje stanujočem na naslovu Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, drž. RS, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi naslednje premoženje:
– solastninski delež do 1/12 parcele 1156/6, katastrska občina 1733 Bizovik,
– denarna sredstva na računu pri Raiffeisen banki d.d., št. 2420 0100 2222 941 (sedaj Nova KBM d.d.) v višini 2,09 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Abanki d.d., št. 051007014452929 v višini 2,16 EUR,
– poslovni delež v družbi Izumi Marković in ostali, d.n.o., Ljubljana, Dunajska cesta 404, Ljubljana-Črnuče,
– intelektualna lastnina – podeljeni patent št. 22869 – potopna črpalka s samodejnim pogonom in patentna prijava št. P-201300018 – samodejna hidrodinamična turbina.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2017