Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3017. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 8547.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na spletni strani Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si), (v nadaljnjem besedilu: spletna stran Programa razvoja podeželja).
(2) Ta uredba po posameznih vrstah operacij določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, obveznosti, finančne določbe in splošne določbe za operacije za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/772 z dne 3. maja 2017 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 908/2014 glede seznama ukrepov, za katere je treba objaviti določene informacije o upravičencih (UL L št. 115 z dne 4. 5. 2017, str. 43), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 908/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. krčitev gozda pomeni krčitev gozda iz 13. točke 3. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG);«.
3. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičeni stroški iz tega člena so stroški, ki so nastali po izbiri dobavitelja iz 1. točke 8. člena te uredbe, zaradi naravne nesreče, potrjene v skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
4. člen 
V 8. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. upravičenec za aktivnost 1 je ob izdaji odločbe iz 3. točke tega člena podpisal Izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9, ki sta sestavni del te uredbe.«.
5. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec lahko vloži dve vlogi iz prvega odstavka tega člena v enem koledarskem letu.«.
Peti odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(5) ARSKTRP pri popolni vlogi preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena, 27. člena ter prvega, drugega in šestega odstavka 28. člena te uredbe. Pogoje iz tretjega do petega odstavka 28. člena te uredbe pa ARSKTRP preveri na dan izdaje zadnje odločbe ZGS iz 3. točke prejšnjega člena.«.
6. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma iz osmega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, nastali po 30. januarju 2014.«.
7. člen 
V 14. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. do podpore so upravičena dela odprave škode in obnove gozda iz 2. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe samo na območju, določenim v javnem razpisu, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov.«.
8. člen 
V sedmem odstavku 16. člena se za besedilom »26/14« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »32/15« pa se doda besedilo »in 27/17«.
V devetem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«. Na koncu drugega stavka se za kratico »ARSKTRP« dodata vejica in besedilo »ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja«.
V desetem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«.
9. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot« nadomesti z besedilom »načrtih za gospodarjenje z gozdovi«.
10. člen 
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena so stroški, potrjeni zaradi naravne nesreče iz osmega odstavka 34. člena Uredbe 702/2014/EU, nastali po 30. januarju 2014.«.
11. člen 
V 21. členu se na koncu 4. točke pred podpičjem doda besedilo »oziroma pravnomočna odločba ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. do podpore so upravičene naložbe iz prvega odstavka 18. člena te uredbe, ki omogočajo sanacijo gozdov samo na območju, določenim v javnem razpisu, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov.«.
12. člen 
V četrtem odstavku 23. člena se v točki b) za besedo »gozda« doda besedilo »oziroma odločba ZGS«.
Točka f) se spremeni tako, da se glasi:
»f) originalni izvodi računov, elektronski in e-računi;«.
V točki o) se pika nadomesti s podpičjem in doda beseda »in«.
Za točko o) se doda nova točka p), ki se glasi:
»p)potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov (oblika PDF).«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vlagatelj vloge za operacijo 2 priloži priloge iz točk a), č), d), e), h), j), k), l), m), n), o) in p) četrtega odstavka tega člena v elektronski PDF obliki.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj vloge za operacijo 2 priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu s 52. členom Zakona o kmetijstvu vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so priloge iz točke a) in točk č) do k) četrtega odstavka tega člena.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca za operacijo 2 oziroma na lastnike gozdnih parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet podpore.«.
V enajstem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«. Na koncu drugega stavka se za kratico »ARSKTRP« dodata vejica in besedilo »ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke dokumenta«.
13. člen 
V petem odstavku 25. člena se za besedilom »pogoji za izplačilo sredstev« dodata vejica in besedilo »območje upravičenosti do pomoči, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov«.
14. člen 
V sedmem odstavku 29. člena se črta četrti stavek.
15. člen 
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »57.« nadomesti z besedilom »41.a«.
16. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
17. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
18. člen 
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
19. člen 
Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
20. člen 
V celotni prilogi 10 se besedilo »s 57. členom« nadomesti z besedilom »z 41.a členom«.
V poglavju »A. Kršitve in sankcije, ki veljajo za vse operacije« se v 4. točki črta besedilo »ali v obdobju do petih let po izplačilu sredstev ni zagotavljal označenosti«.
Tabela 1 se nadomesti z novo tabelo 1, ki se glasi:
»Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev
Št. kršitev
Vrsta sankcije 
(delež neizplačanih sredstev, vračila)
1. kršitev
opozorilo
2. kršitev
20 %
3. kršitev
50 %
4. kršitev
vsa
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16), se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2330-0014
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik