Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica, stran 8449.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 – popr., 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 – popr., 2/15 – popr., 25/15 – obvezna razlaga, 26/15 – popr. obvezne razlage in 40/16 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: odlok) se trinajsti odstavek 3. člena spremeni tako, da se na koncu odstavka za piko doda naslednje besedilo:
»(13) V enotah, kjer je prostor definiran kot odprti javni prostor, se zahtevano število dreves načrtuje za celotno območje enote.«
Za enaindvajsetim odstavkom se doda nov dvaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(22) Meja naselja je meja urbanističnega načrta naselja.«.
Dosedanji dvaindvajseti do triinpetdeseti odstavek postanejo triindvajseti do štiriinpetdeseti odstavek.
Dosedanji petindvajseti odstavek, ki je postal šestindvajseti odstavek, se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(26) Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. Pojem objekt se v celotnem odloku nanaša na legalno zgrajene objekte oziroma načrtovane objekte. Kadar se določilo nanaša na nelegalen objekt, je to posebej navedeno.«.
V dosedanjem petintridesetem odstavku, ki je postal šestintrideseti odstavek, se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– gradbena meja pod zemljo (GMk) je črta pod pritlično etažo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
2. člen 
V prvem odstavku 39. člena se v prvi alineji črta besedo »novega«.
V drugi alineji prvega odstavka za besedo »nadzidava« doda besedo »objekta«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Rekonstrukcija objektov je možna na vseh vrstah namenskih rab.«.
3. člen 
V drugem odstavku 40. člena se v prvem stavku črta besedilo »zakonito zgrajenih«.
4. člen 
Drugi odstavek 44. člena, ki sledi prvemu odstavku, se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Najbolj izpostavljen del novega objekta (nad in pod terenom) mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen:
– pri zahtevnih in manj zahtevnih objektih najmanj 4 m. Gradbeno inženirski objekti, ki niso stavbe in so del omrežij gospodarske javne infrastrukture, se lahko gradijo do parcelne meje.
– pri nezahtevnih in enostavnih objektih najmanj 1,5 m, če gre za stavbe, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra. Gradbeno inženirski objekti, ki niso stavbe in so del omrežij gospodarske javne infrastrukture, se lahko gradijo do parcelne meje.
– pri rekonstrukciji objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je njegov odmik od parcelne meje manjši od 4 m.«.
V naslednjem odstavku 44. člena se popravi številka odstavka, in sicer tako, da se številka »(2)« nadomesti s številko »(3)«.
Dosedanji tretji do deseti odstavek se preštevilčijo in postanejo četrti do enajsti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti, se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »če tako zahteva upravljavec ceste.«.
5. člen 
V 48. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah znotraj naselja, na katerih je stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba. Površina takšnih parkirnih mest se lahko šteje v velikost funkcionalne parcele objekta, vendar le v primeru gradnje eno in dvostanovanjskih stavb in ob investitorjevi izkazani pravici graditi.«.
V devetem odstavku se za besedilom »rabo BT« doda besedilo »in ZS«.
6. člen 
V prvem odstavku 49. člena se preglednica spremeni tako, da se na novo glasi:
»
Namembnost objekta
Število parkirnih mest 
za avtomobile (PM)
Število parkirnih mest 
za avtomobile in kolesa 
na območju naselij Nova Gorica, Solkan, Pristava, Kromberk, Ajševica 
in Rožna Dolina
Stanovanja in bivanje
111 Enostanovanjske stavbe 
1121 Dvostanovanjske stavbe
3 PM/stanovanje
3 PM/stanovanje
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
– za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine
1 PM
1 PM 
– za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 koristne stanovanjske površine
1,5 PM
1,5 PM
– za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 koristne stanovanjske površine
2 PM
2 PM 
– za stanovanje nad 100 m2 koristne stanovanjske površine
3 PM
3PM
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (dijaški, mladinski domovi in ipd.)
1 PM/10 postelj
(1 PM + 1 za PM kolo) 
/12 postelj
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (študentski domovi) 
1 PM/2 postelji
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/3 postelje
113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (domovi za ostarele, varna hiša)
1 PM/5 postelj
+ 50 % za obiskovalce
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/6 postelj
+ 50 % za obiskovalce
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)
1 PM/stanovanje
+ 20 % za obiskovalce
(1 PM + 0.5 PM za kolo) /stanovanje
+ 20 % za obiskovalce
Poslovno trgovske dejavnosti
12201 Stavbe javne uprave
1 PM/30 m2 uporabne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/40 m2 uporabne površine,
ne manj kot 2 PM
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
1 PM/30 m2 uporabne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)/40 m2 uporabne površine, ne manj kot 2 PM
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)
1 PM/30 m2 uporabne površinene, ne manj kot
2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/40 m2 uporabne površine,
ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe 
(trgovski lokal pod 100 m2)
1 PM/30 m2 uporabne prodajne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)/40 m2 uporabne prodajne površine,
ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe 
(trgovina med 100 in 500 m2)
1 PM/50 m2 uporabne prodajne površine,
ne manj kot 4 PM
(1 PM + 1 za PM kolo)/60 m2 uporabne prodajne površine,
ne manj kot 4 PM
12301 Trgovske stavbe 
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
1 PM/80 m2 uporabne prodajne površine,
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 za PM kolo) 
/100 m2 uporabne prodajne površine,
ne manj kot 2 PM
12301 Trgovske stavbe 
(nakupovalni center do 2500 m2)
1 PM/30 m2 uporabne prodajne površine
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/40 m2 uporabne prodajne površine
12301 Trgovske stavbe 
(nakupovalni center nad 2500 m2)
1 PM/35 m2 uporabne prodajne površine
(1 PM + 1 PM za kolo)/40 m2 uporabne prodajne površine
12301 Trgovske stavbe 
(odprte in pokrite tržnice)
1 PM/40 m2 uporabne prodajne površine
(1 PM + 1 PM za kolo)/50 m2 uporabne prodajne površine
12301 Trgovske stavbe 
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
1 PM/25 m2 uporabne prodajne površine
(1 PM + 1 PM za kolo)/30 m2 uporabne prodajne površine
12303 Bencinski servisi
1 PM/30 m2 uporabnih površin
ne manj kot 3PM
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(obrtno servisne dejavnosti)
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
(1 PM + 1 PM – za kolo)/40 m2 BTP, ne manj kot 2 PM
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
(avtopralnice)
3 PM/pralno mesto
Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)
1 PM/5 sedežev
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/6 sedežev
12620 Muzeji in knjižnice
1 PM/80 m2 BTP
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/100 m2 BTP
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
1 PM/10 sedežev
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/12 sedežev
Športne dejavnosti
24110 Športna igrišča – stadion
1 PM/200 m2 BTP
od tega 20 % PM za avtobuse
1 PM/250 m2 BTP,
od tega 20 % PM za avtobuse, 1 PM za kolo/250 m2 BTP
24110 Športna igrišča – igrišča za tenis
4 PM/igrišče
(3 PM + 1 PM kolo)/igrišče
24110 Športna igrišča 
(javna kopališča)
1 PM/150 m2 BTP površine javnega kopališča
(1 PM + 1 PM za kolo)/200 m2 površine javnega kopališča
12650 Športne dvorane s prostori za gledalce
1 PM/30 m2 BTP
od tega 20 % PM za avtobuse
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/40 m2 BTP,
od tega 20 % PM za avtobuse
12650 Športne dvorane 
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
1 PM/15 m2 BTP
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/20 m2 BTP
12650 Športne dvorane – kegljišče
4 PM/stezo
3 PM/stezo + 1 PM
za kolo/stezo
Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,75 PM/1 sobo
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari
1 PM/4 sedeže + 1 PM/m pulta ne manj kot 5 PM
1 PM/4 sedeže + 1 PM/m pulta, ne manj kot 5 PM
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)
1 PM/10 postelj
Igralnice
1 PM/igralni avtomat
Družbene dejavnosti
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)
1 PM/5 postelj
12640 Stavbe za zdravstvo 
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
1 PM/25 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
12640 Stavbe za zdravstvo 
(zavetišče za živali)
1 PM/150 m2
ne manj kot 2 PM
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole, srednje šole)
1,5 PM/učilnico
(1 PM + 1 PM 
za kolo)/učilnico
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole za ovirane v razvoju)
1,75 PM/učilnico
(1,5 PM + 1 PM 
za kolo)/učilnico
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole)
1 PM/25 m2 BTP
(1 PM + 1 PM za kolo) 
/30 m2 BTP
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)
1,75 PM/oddelek + 0,5 PM/oddelek
za kratkotrajno parkiranje staršev
(1,5 PM + 1 PM 
za kolo)/oddelek
+ 0,5 PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev
Proizvodne dejavnosti
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 
ne manj kot 1 PM
ne manj kot 1 PM
1251 Industrijske stavbe (do 200 m2)
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1251 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)
1 PM/50 m2 BTP
1 PM/50 m2 BTP
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča z obiskovalci)
1 PM/150 m2 BTP
1 PM/150 m2 BTP
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(skladišča brez obiskovalcev)
ne manj kot 3 PM
ne manj kot 3 PM
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(razstavni in prodajni prostori)
1 PM/80 m2 BTP
1 PM/80 m2 BTP
1251 Industrijske stavbe 
(delavnice za servis motornih vozil)
6 PM/popravljalno mesto
6 PM/popravljalno mesto
Drugo
24204 Pokopališča 
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
1 PM/600 m2
ne manj kot 10 PM
(1 PM + 1 PM za kolo)/700 m2
ne manj kot 10 PM
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
1 PM/600 m2
(1 PM + 1 PM kolo)/700 m2
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe)
1 PM/50 m2*
*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa
(1 PM + 1 PM za kolo)/60 m2*
*število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa
«. 
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot 10 PM in se nahajajo izven meje naselij, naštetih v tretjem stolpcu tabele v tem členu, in za objekte, ki nimajo posebnih določil glede parkirnih mest za kolesa, potrebno zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte oziroma dele objektov z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju. Število parkirnih mest se zaradi istočasnega parkiranja lahko zmanjša za največ 30 %.«.
7. člen 
V prvem odstavku 75. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
a) daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje ter
b) lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– rekonstrukcije občinskih in državnih cest. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objektov gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Za dosedanjo tretjo alinejo, ki postane četrta alineja, se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
a) ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
b) je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
c) ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;«.
Dosedanja četrta alineja postane šesta alineja.
Za dosedanjo četrto alinejo, ki postane šesta alineja, se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;«.
Dosedanja peta alineja, ki postane osma alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter«.
Dosedanja šesta alineja postane deveta alineja.
8. člen 
V 76. členu se v preglednici v tretjem stolpcu sedme vrstice črta besedilo »1122 tri in več stanovanjske stavbe«.
9. člen 
V 80. členu se v preglednici, v drugem stolpcu pete vrstice za besedilom »1272 stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe« doda v novi vrstici naslednje besedilo: »1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje«.
10. člen 
V 81. členu se v preglednici, v šestem stolpcu sedme vrstice za besedilom »124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij« v novi vrstici doda naslednje besedilo: »1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje«.
11. člen 
V 83. členu se v preglednici, v drugem stolpcu šeste vrstice za besedilom »1242 garažne stavbe (za potrebe cone)« doda v novi vrstici naslednje besedilo: »12610 stavbe za kulturo in razvedrilo«.
12. člen 
V 90. členu se v preglednici, v drugem stolpcu pete vrstice v šesti alineji črta besedilo »zakonito zgrajenih«.
13. člen 
V preglednici drugega odstavka 93. člena se besedilo drugega stolpca pete vrstice spremeni tako, da se na novo glasi:
»Poleg dopustnih gradenj objektov in naprav ter drugih dopustnih posegov v prostorna celotnem območju občine še:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35,
– dovoljeno je postavljanje začasnih objektov in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
a) oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
b) cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
c) začasna tribuna za gledalce na prostem,
d) premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik),
– dovoljeno je postavljanje pomožne kmetijsko-gozdarske opreme, ki ni grajena (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža),
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica).«.
V preglednici drugega odstavka 93. člena se na koncu besedila drugega stolpca šeste vrstice v novi vrstici doda naslednje besedilo:
»Umestitev malih vetrnih elektrarn: če lokacija umestitve ni bila preverjena v postopku OPN, se objekt lahko umesti v prostor na podlagi OPPN.«
14. člen 
V 96. členu se v šestem odstavku za besedilom »ob parkiriščih« doda vejica in naslednje besedilo: »razen ob parkiriščih individualnih stanovanjskih stavb,«.
V prvem stavku devetega odstavka se za besedo »onemogoča« črta besedilo »legalno zgrajen«.
15. člen 
V 104. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Objekti razpršene gradnje so vsi objekti zgrajeni izven stavbnih zemljišč.«
16. člen 
V 108. členu se preglednica spremeni tako, da se na novo glasi:
NASELJE
EUP
NRP
PIA
POSEBNI PIP
USMERITVE ZA OPPN
AJŠEVICA
AJŠEVICA
AJ-01/02
F
PIP
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst. Vsi grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od gozda Panovec za eno sestojno višino gozda.
AJŠEVICA
AJ-01/04
CDo
PIP
Glej omilitvene ukrepe v 57. členu.
AJŠEVICA
AJ-01/05
BT
PIP
Ohranja se obstoječe stanje pozidave, možna je le rekonstrukcija v obstoječih gabaritih. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
AJŠEVICA
AJ-01/06
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
 
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas vegetacije, v največji možni meri pa tudi ravninski gozd. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
AJŠEVICA
AJ-01/07
CU
PIP
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
AJŠEVICA
AJ-01/09
K
PIP
Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Gradnje niso dovoljene.
AJŠEVICA
AJ-02/01
SSe
PIP
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas vegetacije, v največji možni meri pa tudi ravninski gozd. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
AJŠEVICA
AJ-02/02
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas vegetacije, v največji možni meri pa tudi ravninski gozd. 
Na območju poplav možni le posegi, ki jih dovoljuje zakonodaja s področja urejanja voda. Na območje srednje poplavne nevarnosti ob cesti naj se umesti zelene površine. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja.
AJŠEVICA
AJ-03/01
SSe
OPPN
Predviden OPPN. 
Vsi grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od gozda Panovec za eno sestojno višino gozda. 
Zagotavljajo naj se pogoji za ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano.
AJŠEVICA
AJ-04/02
SSe
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
AJŠEVICA
AJ-04/03
BT
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
AJŠEVICA
AJ-05/02
K
PIP
Dovoljena umestitev objektov za potrebe konjeniškega športa kot so maneže, izpusti, urbana oprema.
AJŠEVICA
AJ-05/03
K
PIP
Dovoljena je umestitev objektov za potrebe konjeniškega športa, maneže, izpusti. Ohranjajo naj se visokodebelni sadovnjaki in posamezna stara drevesa, vzdržujejo naj se košene površine v bližini.
AJŠEVICA
AJ-06
več rab
PIP
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih gabaritov odlagalnih polj. 
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja (gozd s posebnim namenom). 
BANJŠICE
BANŠICE
BA-01
več rab
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BANŠICE
BA-02
SK
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BANJŠICE
BA-03
več rab
PIP
Gradnje stavb na območju kulturnega spomenika niso dovoljene. Na območju KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD.
BANJŠICE
BA-06
CDo
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BANJŠICE
BA-12
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BANJŠICE
BA-12/05
K
PIP
Ureditev pešpoti, postavitev info tabel in namestitev klopi. Vse prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin na tem območju. Posegi, ki zahtevajo večja zemeljska dela, niso dovoljeni. 
BATE
BATE
BT-01
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BATE
BT-02
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BATE
BT-03
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BATE
BT-03/01
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov ter parkirišča.
BATE
BT-03/07
K
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov ter parkirišča.
BATE
BT-03/238
A
PIP
Bate – zaselek Podlaka: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
BRANIK
BRANIK
BR-02/04
ZP
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BRANIK
BR-03
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BRANIK
BR-03/02
CU
PIP
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno funkcijo.
BRANIK
BR-03/03
IG
PIP
Preostanek gozda na severu enote naj se v čim večji možni meri ohranja. 
BRANIK
BR-04
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BRANIK
BR-04/03
IK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
BRANIK 
BR-08
več rab
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
BRANIK 
BR-09/03
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
BRANIK
BR-10
CU
PIP
Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju (predvsem varstvo netopirjev). 
BRANIK
BR-11
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Lokalne dostopne ceste, ki vodijo do čistilne naprave, se ob morebitni rekonstrukciji ne smejo dvigovati. 
Znotraj varovalnega gozda so dovoljeni le posegi v skladu 
z gozdnogospodarskim načrtom in veljavno zakonodajo.
BRANIK
BR-11/02
O
PIP
Gradnja čistilne naprave. Omilitveni ukrep: dvig občutljivih komponent komunalne čistilne naprave vsaj 25 cm nad koto 500-letnih voda in preprečevanje dviganja dostopne ceste, kar omogoča enako propagacijo visokih voda kot sedaj.
BRANIK
BR-11/005
A
PIP
Posegi na območje gozda niso dovoljeni.
BRANIK
BR-11/008
A
PIP
Posegi na območje gozda niso dovoljeni.
BRANIK
BR-11/010
A
PIP
Posegi na območje gozda niso dovoljeni.
BRANIK
BR-11/013
A
PIP
Posegi na območje gozda niso dovoljeni.
BRANIK
BR-11/016
A
PIP
Pedrovo – zaselek: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja 
in vedute na zaselek.
BRANIK
BR-11/04
SK
PIP
Dovoljena gradnja terapevtske kmetije.
BRDO
BRDO
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Brdo so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
BUDIHNI
BUDIHNI
BU-01/01
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ČEPOVAN
ČEPOVAN
Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za vodovarstvena območja v skladu z občinskimi načrti.
ČEPOVAN
ČE-01/01
CDo
PIP
Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave k obstoječim. 
ČEPOVAN
ČE-01/02
SSe
PIP
Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave k obstoječim. 
ČEPOVAN
ČE-02
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ČEPOVAN
ČE-03
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ČEPOVAN
ČE-03/01
SK
PIP
Za novogradnje, nadzidave in dozidave je zaradi ohranjanja vedut 
v 50 m pasu od spomenika padlim borcem potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. 
ČEPOVAN
ČE-03/07
O
OPPN
Predviden OPPN.
ČEPOVAN
ČE-03/05
SSe
OPPN
Predviden OPPN.
ČEPOVAN
ČE-04
IG
PIP
Za novogradnje, nadzidave in dozidave je zaradi ohranjanja vedut 
v 50 m pasu od spomenika potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. 
ČEPOVAN
ČE-05
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ČEPOVAN
ČE-05/462
A
PIP
Gradnje in drugi posegi na območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem območju morajo upoštevati varstvene režime iz načrta o njegovem zavarovanju.
ČEPOVAN
ČE-06
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ČEPOVAN
ČE-06/01
BT
PIP
Dovoljene ureditve za dopolnitev obstoječe dejavnosti turistične kmetije, ureditev kampa. 
Dopustna spremljajoča dejavnosti tudi bivanje.
ČEPOVAN
ČE-06/02
K
PIP
Dovoljena umestitev objektov za potrebe konjeniškega športa kot so maneže, izpusti, urbana oprema in ureditev kampa.
ČEPOVAN
ČE-07/356
A
PIP
Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja novih objektov. 
ČEPOVAN
ČE-08/219
A
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
DORNBERK
DORNBERK
DO
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Dornberk so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
DORNBERK
DO-01
CU
PIP
Na območju KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD.
DORNBERK
DO-03/01
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
DORNBERK
DO-04-/01
CDi
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
DORNBERK
DO-05/01
SK
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
DORNBERK
DO-06/01
SK
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
DRAGA
DRAGA
DR
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Draga so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
DRAGA
DR-01
več rab
PIP 
OPPN 
za cesto
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Predviden OPPN za obvoznico Dornberk. 
GRADIŠČE NAD PRVAČINO
GRADIŠČE 
NAD PRVAČINO
GD
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Gradišče nad Prvačino so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
GRADIŠČE 
NAD PRVAČINO
GD-01/04
ZS
PIP
Pri posegih je potrebno upoštevati pogoje in omejitve s področja elektroenergetskega omrežja.
GRADIŠČE 
NAD PRVAČINO
GD-02/01
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRADIŠČE 
NAD PRVAČINO
GD-02/02
ZK
PIP
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
GRADIŠČE 
NAD PRVAČINO
GD-04/01
SB
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRADIŠČE 
NAD PRVAČINO
GD-06
več rab
DPN
Ureja LN za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v MONG .
GRGAR
GRGAR
GG
Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za vodovarstvena območja v skladu z občinskimi načrti. 
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi 
s področja upravljanja z vodami.
GRGAR
GG-01/01
SK
PIP
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami. 
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja
GRGAR
GG-02/01
SSe
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGAR
GG-03/01
ZK
PIP
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGAR
GG-04
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi 
s področja upravljanja z vodami.
GRGAR
GG-05/01
SK
PIP
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi 
s področja upravljanja z vodami. 
Gradnje na območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem območju morajo upoštevati varstvene režime iz načrta o njegovem zavarovanju.
GRGAR
GG-05/02
SK
PIP
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.
GRGAR
GG-05/03
SK
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGAR
GG-06/01
SSe
PIP
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.
GRGAR
GG-08/01
SSe
OPPN
Predviden OPPN.
GRGAR
GG-09
SK
PIP
Grgar – zaselek Fobca: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja 
in vedute na zaselek.
GRGAR
GG-11
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGAR
GG-12
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGAR
GG-14/03
BT
PIP
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.
GRGAR
GG-14/04
BT
PIP
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.
GRGARSKE RAVNE
GRGARSKE RAVNE
GR
Grgarske Ravne – vas: Na območju naselbinske dediščine je potrebno gradnje načrtovati tako, da ohranjajo njene ključne značilnosti. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
GRGARSKE RAVNE
GR-01/02
SK
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGARSKE RAVNE
GR-01/06
SSe
OPPN
Predviden OPPN.
GRGARSKE RAVNE
GR-01/07
ZS
PIP
Gradnje stavb niso dovoljene.
GRGARSKE RAVNE
GR-03
več rab
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
GRGAR
GR-03/227
A
PIP
Dovoljena tudi gradnja lovskega doma (12740 – druge stavbe, ki niso uvrščene drugje in 1250 – rezervarji, silosi in skladišča, od teh le hladilnica in specializirano skladišče). 
KROMBERK
KROMBERK
KR
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Kromberk so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
KROMBERK
KR-01
več rab
OPPN
Ureja ZN Pavšičevo naselje II 
KROMBERK
KR-04/01
SSe
OPPN
Predviden OPPN. 
Faktorji izrabe se računajo na celo enoto. 
KROMBERK
KR-05/01
CU
PIP
FZ 0,6; Z 0,3; FI 1,6. Največja višina P+3. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
KROMBERK
KR-05/02
SSe
PIP
Največja dovoljena višina P+2. 
KROMBERK
KR-07/02
ZK
PIP
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno funkcijo.
KROMBERK
KR-08
CDo
PIP
FZ 0,6; Z 0,1; FI 1,6 
Gradbena meja v prilogi 2. 
KROMBERK
KR-09/01
ZD
PIP
Območje arheološke dediščine se ohranja nepozidano. 
KROMBERK
KR-12
več rab
OPPN 
Urejata OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče (in OPPN Cesta na Bonetovšče.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
KROMBERK
KR-14/01
CDo
PIP
FZ 0,3; Z 0,4; FI 0,9; največja višina P+2. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
KROMBERK
KR-14/02
CDo
PIP
FZ 0,3; Z 0,4; FI 0,9; največja višina P+2. Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
KROMBERK
KR-15/01
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
KROMBERK
KR-16/01
SSe
OPPN
Ureja OPPN Damber III.
KROMBERK
KR-16/02
SSe
PIP 
Znotraj zavarovanega območja se ne načrtuje stanovanjske gradnje. Pri prostorskih ureditvah, ki niso v nasprotju z naravovarstvenim režimom, se ohranjajo vsa stara hrastova drevesa in njihova rastišča. 
Gradnja ceste mora biti skladna z varstvenim režimom in z OPPN za KR-16/01.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni 
v grafični prilogi 2.
KROMBERK 
KR-16/03
ZD 
PIP 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni 
v grafični prilogi 2. 
KROMBERK 
KR-16/04
ZD 
PIP 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni 
v grafični prilogi 2. 
KROMBERK
KR-17/01
SSe
PIP 
OPPN 
za cesto
Na območju plazljivosti gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene. Gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela so možne le na podlagi analize stabilnosti tal. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni 
v grafični prilogi 2. 
Predviden OPPN za cesto. 
KROMBERK
KR-17/02
SSe
PIP 
OPPN 
za cesto
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni 
v grafični prilogi 2.
Predviden OPPN za cesto. 
KROMBERK
KR-18/01
IG
PIP 
OPPN 
za cesto
Z 0,3 
 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni v grafični prilogi 2.
Predviden OPPN za cesto. 
KROMBERK
KR-19/02
CDv
PIP
Dovoljene gradnje, ureditve in posegi za potrebe sakralnega centra. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
V območju dediščine so možni posegi v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD.
KROMBERK 
KR-20
Več rab 
PIP 
OPPN 
za cesto 
Ureja OPPN Cesta na Bonetovšče.
KROMBERK
KR-20/02
SSe
OPPN
Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo.
KROMBERK
KR-20/04
SSe
OPPN
Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo.
KROMBERK
KR-20/05
SSe
PIP 
OPPN 
za cesto
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni v grafični prilogi 2.
Predviden OPPN za cesto. 
KROMBERK
KR-20/08
SSe
OPPN
Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo na podlagi natečajne rešitve.
KROMBERK
KR-21
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
KROMBERK
KR-21/01
ZP
PIP
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
KROMBERK
KR-21/02
CDk
PIP
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
KROMBERK
KR-22
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
KROMBERK
KR-22/05
ZS
PIP
Dovoljena ureditev parkirišča, počivališča in piknik prostorov v skladu 
s projektom Pot miru Škabrijel. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
KROMBERK
KR-22/07
SSe
PIP
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal.
KROMBERK
KR-22/09
SSs
PIP
Gradnja na enoti naj ostane sklenjena. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
KROMBERK
KR-22/11
SSv
PIP
Zunanjih gabaritov stavb ni dovoljeno spreminjati. Dovoljena le gradnja stavb za lastne potrebe stavb v vzdolžnih gradbenih linijah obstoječih stavb. Na parc. št. 33/43 dovoljena vzpostavitev dodatnih parkirnih mest.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
KROMBERK
KR-22/12
SSe
PIP
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal.
KROMBERK
KR-23/01
SSe
OPPN
Predviden OPPN za stanovanjsko gradnjo.
KROMBERK
KR-24/01
CU
PIP
FZ 0,6; Z 0,1; FI 1,6 
Gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe daljnovoda. 
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
KROMBERK
KR-24/02
SSe
PIP
Stanovanjska gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe daljnovoda. 
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
KROMBERK
KR-24/04
SSe
PIP
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
KROMBERK
KR-25/01
CDo
PIP
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice. 
Gradnja objektov možna po predhodni podzemni izvedbi daljnovoda. 
Znotraj koridorja 110kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja.
KROMBERK
KR-25/02
SSe
PIP
Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti stanovanjska gradnja ni možna. Stanovanjska gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe daljnovoda. Po potrebi se zagotavlja protihrupne ukrepe. 
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja.
KROMBERK
KR-25/03
SSe
PIP
Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti stanovanjska gradnja ni možna. 
KROMBERK
KR-25/04
SSv
OPPN
Predviden OPPN.
KROMBERK
KR-25/05
CDo
PIP
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno izvesti presojo 
na kvalifikacijske vrste ptic. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
KROMBERK
KR-26
več rab
OPPN
Ureja OPPN Vodovodna. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
KROMBERK
KR-27
več rab
OPPN
Ureja OPPN Vodovodna. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
KROMBERK
KR-28
IG
OPPN
Predviden OPPN za prenovo industrijske cone v gospodarsko cono, namenjeno obrtnim, trgovskim in poslovnim dejavnostim. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
KROMBERK
KR-29
IG
OPPN
Predviden OPPN za prenovo industrijske cone v gospodarsko cono, namenjeno obrtnim, trgovskim in poslovnim dejavnostim. 
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice in 12 m od kanala Koren. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
KROMBERK
KR-30
več rab
OPPN
Ureja LN Meblo.
KROMBERK
KR-31
IG
PIP
FP 0,5 
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
KROMBERK
KR-32/01
IG
PIP
FP 0,5 
Prostorske ureditve dovoljene 20 m od zahodnega in vzhodnega roba območja ter izven 5 m pasu ob vodnem kanalu. 
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
KROMBERK
KR-32/02
ZD
PIP
Dovoljena zemeljska dela in parkovne ureditve za potrebe rekreacije.
KROMBERK
KR-33
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
KROMBERK
KR-33/01
BT
PIP
Severno in vzhodno od planinske koče je dovoljena umestitev telekomunikacijskih ter radiokomunikacijskih objektov.
KROMBERK
KR-33/02
ZS
PIP
Dovoljene ureditve arheološkega parka ter druge ureditve v skladu 
s projektom Pot miru Škabrijel. 
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja.
KROMBERK
KR-33/03
ZS
PIP
Dovoljena ureditev parkirišča in počivališča v skladu s projektom 
Pot miru Škabrijel. 
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja.
KROMBERK
KR-33/04
ZP
PIP
Dovoljene ureditve razgledne točke v skladu s projektom Pot miru Škabrijel. 
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
KROMBERK 
KR-37/01
IG 
PIP
Spremljajoče dejavnosti (do 50 % BTP objektov) so gostinstvo in turizem. 
Dovoljene so gradnje sledečih manj zahtevnih in zahtevnih objektov: 
– 125 industrijske stavbe in skladišča 
– 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
– 122202 poslovne stavbe – banke, pošte, zavarovalnice 
– 122203 poslovne stavbe – druge 
– 123 trgovske stavbe 
– 2302 energetski objekti – le fotovoltaični sistemi kot del strehe ali fasade obstoječih objektov 
Dovoljena je gradnja drugih objektov, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti. 
Dovoljene so vsakršne preparcelacije zemljišč za gradnjo pod pogojem, da vse parcele ohranijo samostojne dostope do ceste. 
Minimalni odmik stavb od cestišča je 2,5 m. 
FZ: 0,7 
Minimalna širina cestišč je 7,4 m (2x3 m vozišča in 1,4 m hodnika 
za pešce). 
Grafična zasnova območja v prilogi 2. Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni v grafični prilogi 2.
LAZNA
LAZNA
LA-01
več rab
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
LAZNA
LA-01/01
LN
PIP
Kop tehničnega kamna se sanira. Glej tudi omilitvene ukrepe 
v 57. členu.
LOKE
LOKE
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Loke so novogradnje in večja zemeljska dela možni 
le na podlagi analize stabilnosti terena.
LOKE
LO-01
več rab
OPPN
Predviden OPPN za sanacijo razpršene gradnje. 
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
LOKOVEC
LOKOVEC
LK-01
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
LOKOVEC
LK-02
LN
PIP
Kop tehničnega kamna se sanira.
LOKOVEC
LK-03
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
LOKOVEC
LK-03/01
BT
PIP
Prenova stare šole in novogradnja, oboje za namen turistične ponudbe in nastanitve.
LOKOVEC
LK-03/02
BT
PIP
Možne so umestitve tistih dejavnosti, ki ne onesnažujejo podzemnih voda in podtalja.
LOKOVEC
LK-03/454
A
PIP
Kulturni spomenik domačija Lokovec 220 je potrebno varovati v avtentični pričevalnosti (značilna domačija cerkljansko škofjeloškega tipa), dejavnosti pa prilagoditi le-temu. Domačija naj ohrani stanovanjsko in gospodarsko funkcijo.
LOKVE
LOKVE
LV-01/01
K
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov.
LOKVE
LV-02/01
SK
PIP
FZ 0,3; Z 0,6; FI 0,6; velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2
LOKVE
LV-02/02
ZS
PIP
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.
LOKVE
LV-02/03
ZS
PIP
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.
LOKVE
LV-03
SP
OPPN
Predviden OPPN: 
FZ 0,3; Z 0,5; FI 0,6; velikost zemljišča za gradnjo 
500–600 m2, višina P.
Z gradnjo se ne sme posegati na območje varovalnega gozda. Objekti naj bodo od roba gozda odmaknjeni vsaj 20 m. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-04/01
SP
PIP
Z 0,6; FZ 0,3; FI 0,5;, višina P+1, pri čemer je zgornja etaža neposredno pod ostrešjem. 
Objekti naj bodo od roba gozda odmaknjeni vsaj 20 m. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
 
LOKVE
LV-04/02
ZS
PIP
Ureditev igrišča.
LOKVE
LV-05
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
LOKVE
LV-05/01
CU
PIP
Gradnja na podlagi arhitekturnega natečaja, ki zajema tudi enoto 
LV-05/04.
Z 0,3; FZ 0,4; FI 2,0. 
Največja dovoljena etažnost P+3. 
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin na območju. Ohranja se objekt stare šole. Zagotavlja se ohranjanje vedut na grič s cerkvijo.
LOKVE
LV-05/02
ZP
PIP
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.
LOKVE
LV-05/03
BT
OPPN
Predviden OPPN. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-05/04
BT
PIP
Gradnja na podlagi arhitekturnega natečaja, ki zajema tudi enoto 
LV-05/01.
Z 0,3; FZ 0,4; FI 2,0 
največja dovoljena etažnost P+3 
Zagotavlja se ohranjanje vedut na grič s cerkvijo.
LOKVE
LV-05/05
BT
PIP
Z 0,4; FZ 0,4; FI 2,0
LOKVE
LV-06/01
CU
PIP
Z 0,4; FZ 0,4; FI 2,0. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. V čim večji možni meri naj se ohranjajo obstoječe krajinske strukture kot so suhozidi. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
LOKVE
LV-06/03
SP
PIP
Z 0,6; FZ 0,3; FI 0,5; 
velikost zemljišča za gradnjo 300–600 m2
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-07/02
ZP
PIP
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso dovoljene.
LOKVE
LV-07/03
CDz
PIP
Z 0,4; FZ 0,4; FI 1,5; višina max P+3. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
LOKVE
LV-08/02
SK
PIP
FZ 0,3; FI 0,6; 
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2
LOKVE
LV-08/11
SK
PIP
Največja višina P+1 
FZ 0,3; Z 0,6; FI 0,6; 
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-09/01
ZS
PIP
Gradnje in posegi za ureditev smučišča. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-09/02
K
PIP
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja 
in oskrbovanja smučišča. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-09/03
K
PIP
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja 
in oskrbovanja smučišča. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-09/05
K
PIP
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja 
in oskrbovanja smučišča. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-10/01
SK
PIP
FZ 0,3; FI 0,6; 
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2
LOKVE
LV-10/04
ZS
PIP
Dovoljene umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-10/05
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-10/06
SK
PIP
FZ 0,3; FI 0,6; 
velikost zemljišča za gradnjo 600–2000 m2
LOKVE
LV-10/09
ZS
PIP
Dovoljene umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-11/03
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov. Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in gradbenih posegov. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-11/04
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih priključkov. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-11/05
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov s komunalno infrastrukturo za potrebe sanitarij in prostora za pripravo hrane, piknik prostor. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-12/01
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, zaradi katerih so določena varovana območja. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-12/02
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov. 
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in gradbenih posegov. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst 
ter habitatni tipi, zaradi katerih so določena varovana območja. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-12/03
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
LOKVE
LV-13/01
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov. 
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in gradbenih posegov. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst 
ter habitatni tipi, zaradi katerih so določena varovana območja. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NG
Na območjih prometnih površin ni dovoljeno postavljati prometnih ovir ter nobenih nadzemnih enostavnih objektov, razen prometne signalizacije in razsvetljave. Dovoljene so le drevoredne in parkovne parterne ureditve, ki ne ovirajo prometne preglednosti. Javnih odprtih prostorov ni dovoljeno ograjevati ali njihove prehodnosti omejevati. 
Na območjih javnih odprtih prostorov se faktorje računa na celotno enoto urejanja. Območje za pešca je dovoljeno od območij za motorni promet ločevati le s potopnimi ali fiksnimi stebrički, razen če je drugačna ureditev predpisana z OPPN ali z arhitekturnim natečajem. Dovoljene so le varovalne ograje okrog igrišč za igre z žogo ter varovalne ograje otroških vrtcev in tam, kjer je z drugimi predpisi določeno. Postavljanje zapornic kot samostojnih objektov ni dovoljeno. 
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Nova Gorica so novogradnje in večja zemeljska dela možna le na podlagi analize stabilnosti terena. 
Nova Gorica – mestno jedro: Zaščiti in varuje se prepoznavna lega 
v prostoru, značilna zasnova modernega mesta, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na mesto.
NOVA GORICA
NG-01/01
SSv
PIP 
OPPN 
za cesti.
FZ 0,4; Z 0,3; FJP 0,2 
Ob podaljšku ulice Gradnikove brigade ter spremenjeni trasi Vojkove ceste (SV vogal EUP) je gradnjo treba zaključiti z objektom, ki predstavlja višinski poudarek v osi Ulice Gradnikove brigade. Za arhitekturno rešitev se izvede javni natečaj. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
Predviden OPPN za podaljšek Ulice Gradnikove brigade. 
Predviden OPPN za Vojkovo cesto.
NOVA GORICA
NG-01/02
CDo
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-01/03
CDo
PIP 
OPPN 
za cesto.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
Predviden OPPN za podaljšek ulice Gradnikove brigade.
NOVA GORICA
NG-02
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
FZ 0,3; Z 0,3; FJP 0,6 
Območje je namenjeno gradnji objektov za izvajanje dejavnosti institucij regionalnega značaja ter dejavnosti visokotehnoloških institucij. Dovoljena 
je tudi gradnja za potrebe izvajanja drugih na CU dovoljenih dejavnosti, ki služijo kot servisne dejavnosti osnovnim dejavnostim. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2. 
Predviden OPPN za podaljšek ulice Gradnikove brigade.
NOVA GORICA
NG-04/02
ZD
PIP 
OPPN 
za cesto
Vzdrževane varovalne zelene površine vzdolž obvoznice s peš 
in kolesarsko povezavo mesta z zelenim zaledjem. Krajinska ureditev vodnega zadrževalnika. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
Predviden OPPN. 
NOVA GORICA
NG-04/03
ZD
OPPN
Predviden OPPN. 
Predvidena ureditev vodnega zadrževalnika in okolice. Obvezen del akta je izdelava načrta krajinske arhitekture. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-05/01
ZS
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-05/03
CU
PIP
Gabaritov stavb se ne sme spreminjati. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-05/04
CU
PIP
Gabaritov stavb se ne sme spreminjati. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-06/01
ZP
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-06/02
CU
PIP
FI 1,2. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-06/03
ZP
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-07/01
CDk
PIP
Dovoljene so gradnje in prostorske ureditve za potrebe mladinske 
in alternativne kulture. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-07/02
CU
PIP
Območje Trga Evrope je prireditveni prostor. Režim na prireditvenem prostoru se določa z občinskim odlokom. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-08/01
IG
OPPN
Predvidena izdelava OPPN. 
Dovoljene gradnje in prostorske ureditve za gospodarsko razvojno raziskovalno dejavnost in spremljajoče dejavnosti. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 
NOVA GORICA 
NG-08/02
CU 
PIP 
Prometno napajanje območja je potrebno urediti celovito – za celo EUP. 
Investitor mora pri gradnjah novih objektov zagotoviti predpisano stopnjo varstva pred hrupom. 
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan v prilogi 2. 
NOVA GORICA
NG-09
BD
OPPN
Urejajo 
LN Ob železniški postaji v Novi Gorici. 
OPPN Ob železniški postaji – sever, 
OPPN Ob železniški postaji – jug – samo cesta 
na jugu enote 
NOVA GORICA
NG-10
CDo
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-11
SSs
PIP
FZ 0,3, Z 0,4 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-12/01
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljeno je prizidati končne objekte 
v nizu. Strehe prizidkov morajo ohraniti obliko strehe osnovnega, prizidanega objekta. Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. 
NOVA GORICA
NG-12/02
SSe
PIP
Stavbi št. 3065, k.o. Nova Gorica, se lahko spremeni namembnost poslovnega prostora v stanovanje (dovoli se večstanovanjski objekt).
NOVA GORICA
NG-13/01
CDi
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
 
NOVA GORICA
NG-14/01
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-14/02
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-16/01
CDo
PIP
FZ 0,5; Z 0,2; FI 1,5; višina P+2. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-17/02
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
FI 2,0 
Stavbe namenjene izključno bivanju. Nadomestitev kotlovnice ob garažni hiši z mestno stavbo. Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-18
CDo
OPPN
Predviden OPPN. 
Sprememba namembnosti v spremljajočih objektih vzdolž Rejčeve ulice je dovoljena le, če ohranja javni značaj parternega prostora. Gradnje niso dovoljene. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-19/01
CDz
PIP
Območje se ureja na podlagi natečaja. 
Dovoljena etažnost je max P+3. Faktorji izrabe (FP, FI, FJP, FZ) niso določeni. Faktor zelenih površin (Z) ni določen. Zelene površine 
se umesti upoštevajoč potek zelene poteze vzdolž zahodne strani Kareja VI. 
Zagotoviti je potrebno peš in kolesarsko prehodnost enote v smeri sever – jug ter prečne povezave nanjo. 
Največje dovoljeno število parkirnih mest je 250. Garažna hiša mora biti podzemna. 
Dostop do parkirišč mora biti iz Ulice Gradnikove brigade, razen za reševalna vozila, invalide in dostavo. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbene meje v pritličju in nadstropju veljajo za zahtevne in manj zahtevne stavbe. 
Gradbene meje so določene grafično v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-19/02
CDz
PIP
Kot osnovna dejavnost se lahko umešča tudi dejavnost zavarovalnic.
NOVA GORICA
NG-20
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
FZ 0,3; FI 2,0 
Stavbe z javnim programom v pritličju. 
Dovoljeni so posegi za sanacijo in dograditev parkirnih hiš s poslovnimi programi na podlagi strokovne rešitve za celovito sanacijo kompleksa. 
Ves parterni prostor, razen tistega, 
ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-21
CU
OPPN
Ureja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici. 
Predviden OPPN za cesto. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest ter gradbena linija v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-22/01
CDo
OPPN
Ureja OPPN Ob gasilskem domu. 
Predviden OPPN za cesto. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest ter gradbena linija v prilogi 2. 
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.
NOVA GORICA
NG-23
CDo
OPPN
Ureja OPPN Ob gasilskem domu. 
Predviden OPPN. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. 
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave. 
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.
NOVA GORICA
NG-24/02
CDo
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-24/03
CDv
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-25/01
CU
OPPN
Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici. 
Območje ploščadi med knjižnico in gledališčem je prireditveni prostor. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice. 
Gradbena linija v prilogi 2. Objekti, si segajo preko gradbene linije, se lahko rekonstruirajo in spreminjajo namembnost, lahko pa tudi dozidujejo in nadzidujejo, vendar tako, da dozidave in nadzidave ne presegajo gradbene linije.
NOVA GORICA
NG-25/02
ZP
OPPN
Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici. 
Območje travnika je prireditveni prostor. 
NOVA GORICA
NG-25/03
ZP
OPPN
Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici. 
Območje parka je prireditveni prostor. 
NOVA GORICA
NG-25/04
VI
OPPN
Ureja OPPN Kulturni center v Novi Gorici. 
NOVA GORICA
NG-27/01
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
NOVA GORICA
NG-28/01
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
Območje naj se nameni tudi gradnji neprofitnih stanovanj. 
NOVA GORICA
NG-28/02
SSe
OPPN
Predviden OPPN. 
NOVA GORICA
NG-28/03
CDo
OPPN
Predviden OPPN. 
Gradbena meja odmik 12 m od osi Vodovodne. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-28/04
SSe
OPPN
Predviden OPPN. 
NOVA GORICA
NG-30/01
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
 
Območje Kotalkališča je prireditveni prostor. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. 
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: 
– izgradnja razbremenilnika Soča v Prvomajski ulici, ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem 
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter odsekom odvodnika, načrtovanim v OPPN ZBDVs za 2. fazo).
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena, 
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem, ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti, 
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati objektov: 
– hotelskih in podobnih za kratkotrajno namestitev, 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev, 
– garažnih stavb, 
– muzejev in knjižnic, 
– stavb za zdravstvo. 
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati dejavnosti, 
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …) 
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega 
in arhivskega gradiva.
NOVA GORICA
NG-30/02
CU
OPPN 
OPPN 
za cesto
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Usmeritve za OPPN za zahodno mestno cesto: 
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Delno – predviden OPPN.
 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2. 
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: 
– izgradnja odvodnika Soča v Prvomajski ulici, ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter odsekom odvodnika, načrtovanim v OPPN ZBDVs za 2. fazo).
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena, 
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem, ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti, 
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati objektov: 
– hotelskih in podobnih za kratkotrajno namestitev, 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev, 
– garažnih stavb, 
– muzejev in knjižnic, 
– stavb za zdravstvo. 
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati dejavnosti, 
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …) 
ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva.
NOVA GORICA
NG-30/03
ZD
OPPN
Predviden OPPN. 
NOVA GORICA
NG-30/04
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
 
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Usmeritve za OPPN za zahodno mestno cesto: 
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Usmeritve za OPPN: 
Območje naj se nameni tudi gradnji neprofitnih stanovanj. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-30/05
O
OPPN
Predviden OPPN 
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-31
več rab
PIP
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan 
v grafični prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-33/01
SSv
PIP 
OPPN 
za cesto
Z 0,5; FI 1,2 
Dozidava in nadzidava obstoječih ter gradnja novih stavb ni dovoljena. Zmanjševanje zelenih površin pred gradbeno linijo ni dovoljeno. 
V zaledju so dovoljene parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. Stavbe lahko imajo v pritličju javni program. 
Gradbena meja ter okvirna načrtovana območja javnega dobra 
in rezervat ceste v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto.
NOVA GORICA
NG-33/02
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljenje gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
NOVA GORICA
NG-34/01
BT
OPPN
Predviden OPPN. 
 
Gradbena meja v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji 
v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-34/02
SSv
PIP
Z 0,5; FI 1,2 
Dozidava in nadzidava obstoječih ter gradnja novih stavb ni dovoljena. Zmanjševanje zelenih površin pred gradbeno linijo ni dovoljeno. 
V zaledju so dovoljene parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže. Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-34/04
CDo
PIP
Gradbena meja prikazana v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-35/01
SSv
PIP
Z 0,5; FI 1,2 
Dozidava in nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena. Zmanjševanje zelenih površin ni dovoljeno. Dovoljene so parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže. Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-35/03
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljenje gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
NOVA GORICA
NG-36/01
CDi
PIP
FJP 0,5; Z 0,3; FI 1,2 
Dovoljena gradnja stavb le ob podaljšku Delpinove ulice. Dovoljene 
so parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov 
v podzemne garaže. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbeni meji v prilogi 2. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-36/02
SB
PIP
FZ 0,4; Z 0,3 
Dovoljene so parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
NOVA GORICA
NG-36/03
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati. Dovoljenje gradnje za potrebe parkiranja. 
NOVA GORICA
NG-37/01
SSv
PIP
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2 
Gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju je dovoljena 
le vzdolž Kidričeve ulice, dozidava in nadzidava obstoječih stavb 
ni dovoljena. Gradnja je dovoljena le na podlagi skupnega arhitekturnega natečaja za enoti NG-37/01 in NG-38/01. Dovoljena
je odstranitev obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž. Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice. 
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-37/02
ZP
PIP
Dovoljene so parkovne ureditve parternega prostora. Zelenih površin 
ni dovoljeno zmanjševati. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve 
za ureditev Kidričeve ulice. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena linija v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-37/03
ZP
PIP
Dovoljene so ureditve parternega prostora na podlagi arhitekturnega natečaja. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve 
za ureditev Kidričeve ulice. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena linija v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-37/04
CDo
PIP
V prostor med avtobusno postajo in Erjavčevo ulico dopustna umestitev tržnice in ureditev trga ob upoštevanju strokovnih podlag 
za ureditev Rusjanovega trga. 
Gradnja drugih stavb ni dovoljena, dovoljeni so le adaptacijski in preureditveni posegi za potrebe avtobusne postaje in dopolnilnih dejavnosti brez dozidave in nadzidave, 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve 
za ureditev Kidričeve ulice. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena linija v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-37/05
SSv
PIP
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2 
Dozidava, nadzidava ali gradnja novih stavb z javnim programom 
v pritličju je dovoljena le vzdolž Delpinove ulice. Gradnja je dovoljena 
le na podlagi arhitekturnega natečaja. Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve 
za ureditev Kidričeve ulice. 
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-38/01
SSv
PIP
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2 
Gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju je dovoljena le vzdolž Kidričeve ulice, dozidava in nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena. Gradnja je dovoljena le na podlagi skupnega arhitekturnega natečaja za enoti NG-37/01 in NG-38/01. Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž. Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-38/02
CDo
PIP
FZ 0,4; Z 0,3; FI 2,5 
Dovoljene so parkovne ureditve parternega prostora. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve 
za ureditev Kidričeve ulice. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena linija v prilogi 2. 
NOVA GORICA
NG-38/03
SSv
PIP
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2 
Dovoljena je gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju 
na mestu objektov ohranjenih domačij. Dozidava in nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve 
za ureditev Kidričeve ulice. 
Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Gradbena linija v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-39/01
SSv
PIP
Z 0,4 
Pred stavbami vzdolž ulice Tolminskih puntarjev dovoljena le enovita parkovna ureditev. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA 
NG-39/02
SSe 
PIP 
FZ 0,5 
NOVA GORICA
NG-39/03
CDi
PIP
FI 0,5 
Dovoljeni gradbeni posegi ter parterne ureditve za potrebe otroškega varstva. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-39/04
CDo
PIP
FZ 0,4; Z 0,3; FI 2,5 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-39/05
CDo
PIP
FZ 0,3; Z 0,5 
Dovoljene stavbe z javnim programom v pritličju. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-39/06
PO
PIP
Dovoljene gradnje za potrebe bencinskega servisa. 
NOVA GORICA
NG-40/02
VI
PIP
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-40/03
VI
PIP
Vodni zadrževalnik. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-41
CDo
PIP
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-42/02
SSv
PIP
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-43
CDv
PIP
Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot. 
Za potrebe sakralnega centra so dovoljene gradnje ter parkovne 
in parterne ureditve. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-44/04
ZP
PIP
Dovoljena gradnja nezahtevnega objekta za lastne potrebe – enoetažna pritlična lopa izven območja plazljivosti.
NOVA GORICA
NG-44/05
ZP
PIP
Znotraj območja KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-44/01
SSv
PIP
Objekti namenjeni izključno bivanju. 
Dovoljena etažnost P+2.
NOVA GORICA
NG-46
SSv
PIP 
OPPN 
OPPN 
za cesto
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. 
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in 
v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: 
– izgradnja odvodnika ZBDVs v Sočo, ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter odsekom odvodnika načrtovanim v OPPN ZBDVs za 2. fazo),
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena, 
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem območju, ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti, 
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati objektov: 
– garažnih stavb, 
– drugih gradbeno inženirskih objektov za šport … 
Na območju srednje poplavne nevarnosti se lahko umešča tudi 
– energetske objekte – le kot dele streh. 
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati dejavnosti, 
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …) 
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Usmeritve za OPPN: 
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Delno – predviden OPPN 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, je viden v grafični prilogi 2. 
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: 
– izgradnja razbremenilnika ZBDVs v Sočo, ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem 
št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za prvo fazo ter odsekom odvodnika, načrtovanim v OPPN ZBDVs za drugo fazo),
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena, 
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem območju, ki se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti, 
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati objektov: 
– garažnih stavb, 
– drugih gradbeno inženirskih objektov za šport … 
Na območju srednje poplavne nevarnosti se lahko umešča tudi 
– energetske objekte – le kot dele streh.
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati dejavnosti, 
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …) 
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva.
NOVA GORICA
NG-47/01
CDi
PIP
OPPN 
za cesto
Območje je namenjeno razvoju visokošolskih, univerzitetnih 
in raziskovalnih dejavnosti. 
 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. 
 
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
 
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni naslednji omilitveni ukrepi: 
– izgradnja odvodnika v Prvomajski ulici, ki odvaja del meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-611/2010/41 z dne 17. 11. 2011 za 1. fazo ter odsekom odvodnika načrtovanim v OPPN ZBDVs Soča za 2. fazo),
– izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju terena, 
– izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem, ki se izvede na koti 90,2 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se izvede samo na območjih načrtovanih objektov. Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanja vod iz kleti, 
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno umeščati objektov: 
– garažnih stavb, 
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne sme opravljati dejavnosti, 
– ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (bolnišnice, zdravilišča …) 
– ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Usmeritve za OPPN: 
Možna gradnja ceste po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja.
NOVA GORICA
NG-47/02
CDi
OPPN
 
Predviden OPPN. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. 
Za potrebe izvajanja visokošolskih, univerzitetnih in raziskovalnih dejavnosti je dovoljena tudi gradnja naslednjih vrst stavb: 
121 Gostinske stavbe 
122 Poslovne in upravne stavbe 
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.
NOVA GORICA
NG-48/01
SB
Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna za peš in kolesarski promet. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja, okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste in gradbena meja so prikazana v grafični prilogi 2. 
NOVA GORICA
NG-48/02
SB
Dovoljena gradnja na podlagi izvedenega javnega arhitekturnega natečaja. 
Dovoljena gradnja za potrebe šolstva na podlagi arhitekturnega natečaja. Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna za peš in kolesarski promet. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. Gradbena meja, okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazani v prilogi 2. 
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.
NOVA GORICA
NG-48/03
CU
PIP
FZ 0,2; Z 0,4; FI 1,2 
Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna za peš 
in kolesarski promet. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-49
več rab
PIP
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-49/02
O
PIP
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
NOVA GORICA
NG-50
SSv
PIP 
OPPN
Južni del območja naj se nameni gradnji neprofitnih stanovanj skladno z že pridobljeno natečajno rešitvijo za območje ob železniški postaji.
Delno urejata LN Ob železniški postaji v Novi Gorici in 
OPPN Ob železniški postaji – jug.
NOVA GORICA 
NG-51
SSv
PIP 
OPPN
FZ 0,6; Z 0,3; FI 1,2 
Stavbe v celoti namenjene bivanju. Koridor za notranjo povezovalno cesto na zahodnem robu enote. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
Delno ureja LN Ob železniški postaji v Novi Gorici. 
NOVA GORICA
NG-52/02
SSv
PIP
Stavbe v celoti namenjene bivanju. 
Med Prvomajsko ulico in stavbami so dovoljene le parkovne ureditve parterja ter ureditev površin za peš in kolesarski promet. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-52/03
SSv
PIP
Stavbe namenjene izključno bivanju. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-53
CU
PIP
FZ 0,6; Z 0,2; FI 3,5; največja višina P+6 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-54/01
BC
PIP
Splošne usmeritve in pogoji: 
– uredi se osrednja javna pot, ki poteka od Bazoviške ulice do Rejčeve ulice, z dvema prečnima povezavama, ki navezujeta športni park na Cankarjevo ulico in ploščadjo z dostavno površino na stiku z Bazoviško ulico, 
– javne površine se ustrezno zazelenijo, 
– faktorja Z ni potrebno zagotavljati, 
– uredi se parkirišče vzdolž Bazoviške ulice, ki mora zadostiti varnostnim zahtevam za mednarodne nogometne tekme, 
– parkirišča se zasadijo z drevesi (1 drevo na 4 PM), 
– odstranijo se tenis igrišča ter preuredijo odprte površine v tematske parkovne površine – park ob bazenskemu kompleksu (A), športne površine v zelenju (B) in novi urbani park (C), 
– ohrani se parkovni značaj poteze vzdolž Erjavčeve ulice ter drevoreda ob Cankarjevi in Rejčevi ulici, ki se dopolnita, 
– poenoti se grafična podoba informacijskih in oglaševalskih vsebin ter urbana oprema,
– omogočena mora biti dostopnost za intervencijska vozila, pešce in kolesarje do vseh športnih objektov v enoti. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
– gradbene meje, linije in območja javnega dobra prikazana 
v prilogi 2. 
Usmeritve in pogoji za gradnjo posameznih objektov: 
Obstoječi poslovno bazenski kompleks ob Rejčevi in Cankarjevi 
(objekt 1): 
– rekonstrukcija, nadzidava 
– dovoljena etažnost P+2, za vogalni stolp P+3 
– dopustno je preoblikovanje teras v zaprte prostore, stena naj bo zamaknjena v notranjost objekta in naj ohranja obstoječo členitev fasade objekta, streha mora biti ravna. 
Nova večnamenska športna dvorana (objekt 2): 
– gradnja novega objekta 
– višino, površino in oblikovanje se prilagodi programu in tehnologiji objekta, streha je lahko ozelenjena 
– objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice, ohranja se drevored
– dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice 
– dopustna je izgradnja podzemne garaže z uvozom/izvozom iz Cankarjeve ulice
– možno je fazno dograjevanje objekta v smeri od Cankarjeve ulice proti zahodu 
Novi objekt pokritega bazena (objekt 3): 
– gradnja novega objekta, 
– za izračun potrebnega števila PM se uporablja Pravilnik o tehničnih ukrepih in in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih. 
Obstoječi objekt stadiona tribune zahod (objekt 4): 
– rekonstrukcija, oblikovna sanacija 
Novi objekt stadiona tribune vzhod (objekt 5): 
– gradnja novega objekta 
– višina P+1, če objekt nima tribune, 
– višina P+2, če objekt ima tribuno, pri čemer je zadnja etaža nadstrešnica nad tribunami, 
– dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice 
– dopustna je izgradnja objekta brez tribun, če se izkaže, da te niso potrebne 
– objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice, ohranja se drevored 
Novi servisni objekt ob Cankarjevi (objekt 6): 
– gradnja novega objekta 
– dovoljena etažnost P+1 
– dopustna je javna raba objekta s Cankarjeve ulice 
– objekt mora biti oblikovno skladen z ulično potezo Cankarjeve ulice, ohranja se drevored 
Novi dopolnilni objekt stadiona (objekt 7): 
– gradnja novega objekta 
– dovoljena etažnost P 
– paviljonski objekt, želena je prečna členitev objekta in/ali notranji atrij
– dopustna je gradnja podzemne garaže pod objektom in območjem parkirišča med objektom in Bazoviško ulico 
Obstoječi paviljonski objekt na križišču Bazoviške in Erjavčeve ulice (objekt 8): 
– rekonstrukcija ali odstranitev objekta, dopustna gradnja novega objekta znotraj obstoječih gabaritov, 
– dovoljena etažnost P 
– če se objekt odstrani, se lahko nadomesti z zelenimi površinami ali parkirišči 
– dopustno je arhitekturno preoblikovanje objekta, ki naj ohrani paviljonski značaj 
– dopustna je sprememba namembnosti v okviru sicer dovoljenih vrst zahtevnih in manj zahtevnih stavb
NOVA GORICA
NG-55/01
CDo
PIP
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
NOVA GORICA
NG-56/01
SSv
PIP
FZ 0,3; FI 1,2 
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. 
Stavbe namenjene izključno bivanju. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-56/02
CDi
PIP
FZ 0,5; FJP 0,4; FI 2,5; FP 5,0 
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Dovoljena gradnja objektov za potrebe šolskega programa z dopolnilnimi dejavnostmi. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-56/03
CDo
PIP
FZ 0,4; FI 2,0 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Gradbena meja v prilogi 2.
NOVA GORICA
NG-57/01
CU
PIP
FZ 0,4; FI 1,6; FJP 0,4 
Na območjih parkirišč za Kulturnim domom in Trgovsko hišo je potrebno vzpostaviti odprte javne površine. 
Območje Bevkovega trga je prireditveni prostor. 
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
 
Gradbene meje in linije v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-57/02
CU
PIP
Gradnja novih objektov in enotna ureditev uličnega profila med gradbeno linijo in cestiščem na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice. 
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
 
Gradbene meje in linije v prilogi 2. 
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
NOVA GORICA
NG-58
PO
OPPN
Ureja OPPN – Načrt o LN za obvoznico Kromberk–Solkan. 
Predviden OPPN. 
NOVA GORICA
NG-59
PO
PIP 
OPPN 
za ceste
Za posamezne ceste in njihove odseke predvideni OPPN. 
Usmeritve za OPPN Zahodna mestna cesta: gradnja je možna po predhodno izvedenih omilitvenih ukrepih za območje (izgradnja odvodnika v Sočo) in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja.
NOVA GORICA
NG-64
PO
PIP
Magistrala – severni del. 
Vzpostavi se ulični profil z voziščem širine 2 x 3 m, dvostranskim pasom vzdolžnih parkirišč (2 x 2,5 m), obojestranskim drevoredom (2 x 1,5 m), dvostransko enosmerno kolesarsko stezo (2 x 1,5 m) 
in obojestranskim peš hodnikom (približno 2 x 2,5 m). 
Prečni naklon cestišča je strešni. Vzdolžni naklon mora biti tak, da omogoča nemoteno odvajanje poplavnih voda po cestišču v smeri končnega recipienta.
NOVA GROICA
NG-65
PO
PIP
Magistrala – osrednji del. 
Vzpostavi se ulični profil z voziščem širine 2 x 3 m, obojestranskim drevoredom (2 x 1,5 m) in skupnimi površinami za pešce in kolesarje. Površine za pešce in kolesarje se od vozišča nadaljuejo v isti višini z voziščem, brez višinskih preskokov, z naklonom proti robu vozišča. Površine za kolesarje se ne označuje. Ob stavbi banke (arh. Mikuž) in nasproti nje se ob vozišču umestijo vzdožna parkirišča v nišah (širine 2,5 m), vendar največ za pet osebnih vozil na vsaki strani. Drevored je zaradi drugih parternih ureditev lahko mestoma prekinjen. 
Vzdolžni naklon mora biti tak, da omogoča nemoteno odvajanje poplavnih voda po cestišču v smeri končnega recipienta.
NOVA GORICA
NG-66
PO
PIP
Magistrala – južni del. 
Vzpostavi se ulični profil z voziščem širine 2 x 3 m, dvostranskim pasom vzdolžnih parkirišč (2 x 2,5 m), obojestranskim drevoredom 
(2 x 1,5 m), dvostransko enosmerno kolesarsko stezo (2 x 1,5 m) in obojestranskim peš hodnikom (približno 2 x 2,5 m). 
Prečni naklon cestišča je strešni. Vzdolžni naklon mora biti tak, da omogoča nemoteno odvajanje poplavnih voda po cestišču v smeri končnega recipienta.
OSEK
OSEK
 
 
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Osek so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
OSEK
OS-01/03
ZS
PIP
Dovoljene so ureditve športnih igrišč. Ni dovoljena gradnja stavb. Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin na tem območju.
OSEK
OS-01/04
CU
PIP
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin na tem območju.
OSEK
OS-02
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Osek– vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavno lego v prostoru, značilno naselbinsko zasnovo, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
OSEK
OS-02/01
SK
PIP
Gradbena meja na severozahodnem delu v prilogi 2.
OSEK
OS-02/06
ZK
PIP
Pokopališče naj se ne širi na parc. št. 1708/2.
Gradnje in drugi posegi na območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem območju morajo upoštevati varstvene režime iz načrta o njegovem zavarovanju.
OSEK
OS-05/02
ZP
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
OSEK
OS-08/01
ZS
PIP
Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotavlja prehodnost obvodnega pasu v širini vsaj 10 m.
OZELJAN
OZELJAN
OZ-04
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
OZELJAN
OZ-05/01
SSe
PIP
Gradnja v skladu z izvedenim arhitekturnim natečajem.
OZELJAN
OZ-05/02
SSe
OPPN
Predviden OPPN.
OZELJAN
OZ-09
več rab
PIP
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan v grafični prilogi št. 9.
OZELJAN
OZ-09/01
BT
PIP
Ureditev parkirišča, gradnja za potrebe turistične dejavnosti avtokampa. 
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.
OZELJAN
OZ-09/02
ZS
PIP
Ureditev avtokampa. Dovoljeno zasajevanje avtohtone drevnine ter sadnega drevja. Zasajanje zimzelenih in drugih neavtohtonih živic ter postavljanje umetnih pregrad ni dovoljeno. Po potrebi se z ustreznimi protihrupnimi ukrepi zmanjša nivo obremenjenosti s hrupom na dovoljeno raven.
OZELJAN
OZ-10/02
K
PIP
Območje je namenjeno umestitvi konjeniškega športa. Predvidi se predvsem ureditve terena za manežo, hipodrom, izpuste. 
Vzdolž Lijaka naj se ohranja dovolj širok pas zemljišč, ki bodo omogočala renaturacijo regulirane struge. Ob vodotokih in melioracijskih kanalih se ohranja zeleni pas. 
Prepovedani so posegi, ki povečujejo poplavno ogroženost. Zasajevanje dovoljeno le z avtohtonimi vrstami.
OZELJAN
OZ-12/02
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. Za novogradnje, nadzidave in dozidave vzdolž ceste je, zaradi ohranjanja vedut na spomenik, potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. 
OZELJAN 
A 080 
PIP 
Dovoljena je umestitev objekta za industrijo – kamnoseške delavnice za potrebe obstoječe dejavnosti. 
POTOK PRI DORNBERKU
POTOK PRI DORNBERKU
PO
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Potok so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
POTOK PRI DORNBERKU
PO-01
več rab
PIP 
OPPN 
za cesto 
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Za cesto predviden OPPN za obvoznico Dornberk.
POTOK PRI DORNBERKU
PO-01/01
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
POTOK PRI DORNBERKU
PO-02/02
ZS
PIP
Dovoljene gradnje in drugi posegi za potrebe športnega strelišča znotraj območja opuščenega kopa. 
PRESERJE
PRESERJE
PS
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Preserje so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
PRESERJE
PS-01
SK
Preserje – del zaselka Vrh: Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
PRESERJE
PS-02/01
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PRESERJE
PS-02/03
SK
PIP
Na območju je kot spremljajoča dejavnost dovoljena tudi dejavnost skladiščenja.
PRESERJE
PS-03/029
A
PIP
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno funkcijo.
PRISTAVA
PRISTAVA
PV
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Pristava so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
PRISTAVA
PV-01
več rab
PIP 
OPPN 
za cesto.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
PRISTAVA
PV-01/01
SSs
PIP
Na parceli št. 1592/47 se dovoli gradnja garaže.
PRISTAVA
PV-01/02
SSe
PIP
Na skrajnem severnem delu območja zaradi plazljivosti novogradnje niso dovoljene, večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal.
PRISTAVA
PV-01/03
CDo
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PRISTAVA
PV-01/06
ZP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PRISTAVA
PV-02/01
CDi
OPPN
Predviden OPPN. 
Predvidena prostorska ureditev naj vključuje čim več obstoječe drevnine. 
PRISTAVA
PV-02/02
SSe
PIP
Na območju plazljivosti stopnje PL4 novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal. 
Minimalna gradbena parcela je 1200 m2.
PRISTAVA
PV-03/01
ZD
OPPN 
za cesto
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
PRISTAVA 
PV-03/02
ZD 
OPPN 
za cesto 
Dovoljena dejavnost v opuščeni carinarnici tudi gostinstvo, turizem 
in družbene dejavnosti.
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, je prikazan v prilogi 2.
PRVAČINA
PRVAČINA
PR
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Prvačina so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
PRVAČINA
PR-02
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PRVAČINA
PR-03
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PRVAČINA
PR-03/06
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
PRVAČINA
PR-04
CU
PIP
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno funkcijo. 
Prvačina – vaško jedro: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
PRVAČINA
PR-05
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PRVAČINA
PR-06/01
BC
PIP
FZ 0,2; Z 0,6. 
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin na območju. 
PRVAČINA
PR-07/01
IG
OPPN
Predviden OPPN. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. Gradnja ni mogoča do celovite rešitve zmanjšanja poplavne nevarnosti Vipave. 
Dejavnosti je potrebno umeščati tako, da raven hrupa na bližnjih stanovanjskih območjih ne presega dovoljenih vrednosti.
PRVAČINA
PR-08/01
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
RAVNICA
RAVNICA
Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za vodovarstvena območja, v skladu z občinskimi načrti.
RAVNICA
RA-04
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
RAVNICA
RA-07
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
RAVNICA
RA-09
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
RAVNICA
RA-09/02
BT
PIP
Ureditev parkirišča in informacijske točke za jadralce in padalce. Gradnja za turistične dejavnosti. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
RAVNICA
RA-10
več rab
PIP
Območje vzletišča za jadralce in padalce. Dovoljena postavitev urbane opreme ob rob gozda. Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih vsebin na območju. Gradnja objektov in novih dostopov ni dovoljena. Posamezne degradirane površine je potrebno sanirati. Ohranja se oblikovani gozdni rob. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
ROŽNA DOLINA
RD
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Rožna Dolina so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
ROŽNA DOLINA
RD-02
BT
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
ROŽNA DOLINA
RD-03
CU
PIP 
OPPN 
za cesto
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor.
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
ROŽNA DOLINA
RD-04
več rab
PIP 
OPPN 
za cesto
Predviden OPPN za zahodno mestno cesto. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
ROŽNA DOLINA
RD-04/01
CU
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
ROŽNA DOLINA
RD-06
CU
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. 
ROŽNA DOLINA
RD-07
CU
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, 
je javni odprti prostor. FZ 0,6; Z 0,2; FI 1,6. 
Območje ima en prometni priključek na Vipavsko cesto in enega na Šempetersko cesto. Ohranja naj se zeleni pas ob Vrtojbici, kamor se lahko umešča peš in kolesarske poti in takšen odmik od cestišč, da se lahko uredi kolesarsko pot, pločnik in zeleni pas. 
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan v prilogi 2.
 
ROŽNA DOLINA
RD-08
CU
PIP
Eno in dvostanovanjska gradnja ni dovoljena.
ROŽNA DOLINA
RD-09/01
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
Gradnja stanovanjskih stavb ni dovoljena. 
Pri prometnem napajanju enote je potrebno poiskati celovite rešitve. Ohranja naj se zeleni pas ob Vrtojbici, kamor se lahko umešča peš in kolesarske poti. 
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, prikazan v prilogi 2. 
ROŽNA DOLINA
RD-10
ZP
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ROŽNA DOLINA
RD-11/01
CDi
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ROŽNA DOLINA
RD-13/01
CU
PIP
Dovoljena dopolnitev niza stavb. 
ROŽNA DOLINA
RD-15/01
SSv
OPPN
Ureja OPPN Rožna Dolina III .
ROŽNA DOLINA
RD-16/01
SSe
OPPN
Predviden OPPN.
ROŽNA DOLINA
RD-16/02
SSe
PIP
Na območju koridorja daljnovoda 110 kV je stanovanjska gradnja možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe daljnovoda.
ROŽNA DOLINA
RD-17/01
CDz
PIP
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
ROŽNA DOLINA
RD-19/02
SSe
PIP
Novogradnje niso dovoljene. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/01
VI
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/02
VI
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/04
BT
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol.
ROŽNA DOLINA
RD-20/07
SSv
PIP
Tri in več stanovanjska gradnja namenjena izključno bivanju. Max etažnost P+2. 
Na parcelah enodružinskih hiš veljajo določila SSe.
 
ROŽNA DOLINA
RD-20/08
ZD
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/09
ZD
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/10
ZD
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/11
ZD
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-20/12
ZD
OPPN
Ureja LN za suhi zadrževalnik Pikol. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-21
več rab
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih gabaritov odlagalnih polj. 
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja (gozd s posebnim namenom). 
ROŽNA DOLINA
RD-21/04
SSe
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
ROŽNA DOLINA
RD-21/05
SSe
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
ROŽNA DOLINA
RD-21/11
IG
PIP
Dopustna spremljajoča dejavnost tudi bivanje.
ROŽNA DOLINA
RD-21/13
IK
PIP
Prostorske ureditve naj se načrtujejo v čim večji oddaljenosti od vodotoka.
ROŽNA DOLINA
RD-23
O
OPPN
Ureja LN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica. 
ROŽNA DOLINA
RD-24
več rab
OPPN
Ureja OPPN Parkovšče.
ROŽNA DOLINA
RD-25/01
SSe
PIP
Novogradnje niso dovoljene. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ROŽNA DOLINA
RD-26/03
CDo
PIP
Izgradnja bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi.
ROŽNA DOLINA
RD-27
več rab
PIP
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih gabaritov odlagalnih polj. 
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja 
(gozd s posebnim namenom). 
ROŽNA DOLINA
RD-30
več rab
DLN
Za vplivno območje plazu ureja tudi DLN za vplivno območje plazu Podmark v Občini Šempeter - Vrtojba.
SAKSID
SAKSID
SA-02/01
K
PIP
Na območju možna ureditev travnatih igrišč in postavitev urbane opreme.
SOLKAN
SOLKAN
SO
Solkan – naselje: v delu, ki prepoznan za naselbinsko kulturno dediščino, se zaščiti in varuje zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute nanj. Ohraniti je potrebno ključne elemente naselbinske zasnove, predvsem obcestni stavbni niz ob Ulici IX korpusa z notranjimi dvorišči, robove naselja in vedute na okoliško krajino. Pri vilah se ohranja razmerje med odprtim in pozidanim prostorom. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
SOLKAN
SO-02/01
E
PIP
Poleg gradenj in izvajanja dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike so dovoljene tudi gradnje in dejavnosti za potrebe turizma, rekreacije in športa. Slednje ne smejo biti v nasprotju z osnovnim namenom območja in varstvenimi predpisi za HE Solkan. 
SOLKAN
SO-04/01
BC
PIP
Ob Soči naj se ohrani obstoječi pas vegetacije. Dovoljene so gradnje objektov za potrebe športa, rekreacije in gostinstva ter mladinskega turizma. 
Gozd na poplavnem območju naj se ohrani.
SOLKAN
SO-04/02
ZS
PIP
Gradnja objektov ni dovoljena. Dovoljene so prostorske ureditve 
za potrebe športa in rekreacije. Ob Soči naj se ohrani obstoječi pas vegetacije.
SOLKAN
SO-05
več rab
OPPN 
Urejata LN Športni park Solkan in OPPN za ZBDVs. 
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave. 
Obstoječi gozd in poplavne površine znotraj 
SO-05/07 in SO-05/08 naj se ohranja.
SOLKAN
SO-06
več rab
OPPN
Predviden OPPN. 
Sočasno s pridobivanjem apnenca je potrebno zagotoviti okoljsko in krajinsko sanacijo območja v skladu s končno namensko rabo, ko bo ta predvidena, ter oblikovati temu skladne prostorske izvedbene pogoje. Pri načrtovanju izkoriščanja je potrebno upoštevati krajinsko sliko umestitve historičnega jedra Solkana in sliko naravnih vrat v Soško dolino. Maksimalna dnevna proizvodnja apna je 200 ton/dan.
Obvezni del OPPN je načrt krajinske arhitekture. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
SOLKAN
SO-07/01
SSs
PIP
Z 0,1; FI 1,4 
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih 
ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1. 
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega objekta.
SOLKAN
SO-07/03
SSs
PIP 
OPPN za odvodnik
Z 0,1; FI 1,4 
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1. 
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega objekta.
Ureja OPPN za ZBDVs . 
SOLKAN
SO-07/04
IG
PIP
Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.
SOLKAN
SO-08/01
SSs
PIP
Od stanovanjskih dovoljena le gradnja enostanovanjskih stavb. 
Dovoljena etažnost: P+1 
Minimalna velikost parcele objekta: 250 m2
Potrebno je zagotoviti 1PM/5 stanovanjskih stavb za obiskovalce.
Zgradi se povezovalna cesta med ulicama Velika pot in Pot na Breg, ob njej mora biti omogočena gradnja dvosmerne kolesarske steze (širina 2 x 1,5 m) in hodnik za pešce. 
Povezovalna cesta dopušča tudi promet s kmetijskimi stroji. 
Na stiku enote z območjem gospodarske cone se mora zaradi hrupa zagotoviti ustrezen odmik stanovanjskih objektov in zeleni pas. 
Delno ureja OPPN ZBDVs. 
SOLKAN
SO-09/01
IG
OPPN
Ureja OPPN Poslovna cona Solkan.
SOLKAN
SO-09/02
IG
OPPN
Predviden OPPN. 
Z 0,1; FP 5
SOLKAN
SO-10
CDo
PIP
Z 0,1; FI 1,6
SOLKAN
SO-11/01
SSs
PIP
Z 0,1; FI 1,4 
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1. 
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega objekta.
SOLKAN
SO-11/02
SSv
PIP
FZ 0,4; FZP 0,3 
Stavbe z javnim programom v pritličju.
SOLKAN
SO-11/04
ZP
PIP
Dovoljeni le parkovni ureditveni posegi. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
SOLKAN
SO-11/05
Cdo
PIP
Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.
SOLKAN
SO-12/01
BT
PIP
FI 2 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
SOLKAN
SO-12/02
SSs
PIP
Z 0,1; FI 1,4 
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1. 
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega objekta.
SOLKAN
SO-12/05
CDo
PIP
Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.
SOLKAN
SO-13/01
CDo
PIP
FZ 0,4; Z 0,3; FP 3 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
SOLKAN
SO-13/02
SSs
PIP
Z 0,1; FI 1,4 
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih ob ulicah. V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1. 
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega objekta.
SOLKAN
SO-14/01
SSs
PIP
Z 0,1; FI 1,4 
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih. 
V ozadju enote je dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1. 
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100 % BTP posameznega objekta.
SOLKAN
SO-15/01
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
SOLKAN
SO-15/02
ZP
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
SOLKAN
SO-17
ZD
PIP 
Vzdrževanje varovalne zelene površine vzdolž obvoznice s peš 
in kolesarsko povezavo z zelenim zaledjem in Novo Gorico. 
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave.
SOLKAN
SO-18/01
CDi
PIP
FZ 0,3; Z 0,5; FI 0,6; FP 2,5 
Dovoljena le gradnja objektov za potrebe šolskega programa. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
Na objektu stare šole se ohranja tlorisne in višinske gabarite ter zunanjščino objekta, neustrezno nadvišanje je potrebno sanirati. 
SOLKAN
SO-18/02
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati. 
SOLKAN
SO-19/01
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati. 
SOLKAN
SO-20/01
SSs
PIP
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih.
SOLKAN
SO-20/03
SSs
PIP
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
SOLKAN 
SO-20/04
CDo
PIP
FZ 0,7 
Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.
SOLKAN
SO-21/01
SSs
PIP
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih stavbnih nizih. 
SOLKAN
SO-22/01
CDk
PIP
Vse ureditve so dovoljene le na podlagi arhitekturnega natečaja. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
SOLKAN
SO-22/02
ZP
PIP
Vse ureditve so dovoljene le na podlagi arhitekturnega natečaja. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. 
SOLKAN 
SO-22/03
SSs
PIP
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
SOLKAN
SO-22/04
SSv
OPPN
Predviden OPPN. 
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, v prilogi 2. 
Višinski poudarek na vogalu ob novi cesti. Višina ostalih gradenj omejena na P+1. 
Predviden OPPN za Vojkovo cesto.
SOLKAN
SO-23
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
SOLKAN
SO-24
PC
OPPN
Ureja LN za obvoznico Solkan.
SOLKAN
SO-25
PC
OPPN
Ureja LN za obvoznico Solkan.
SPODNJA BRANICA
SPODNJA BRANICA
SB-01
več rab
PIP
Spodnja Branica – vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja 
in vedute na zaselek. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
SPODNJA BRANICA
SB-01/01
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
SPODNJA BRANICA
SB-01/02
IK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
STARA GORA
STARA GORA
SG-01
več rab
PIP
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti doseženih gabaritov odlagalnih polj. 
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna sečnja 
(gozd s posebnim namenom). 
STARA GORA
SG-01/08
SK 
PIP
Dovoljene tudi ureditve površin za potrebe krajevne skupnosti.
STESKE
STESKE
ST-01
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
STESKE
ST-02
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
SVETA GORA
SVETA GORA
SV-01/01
CDv
PIP
V območju dediščine so možni posegi v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ŠEMPAS
ŠEMPAS
ŠE-01
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Šempas – vaško jedro: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
ŠEMPAS
ŠE-02/02
CU
OPPN
Predviden OPPN. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ŠEMPAS
ŠE-02/03
ZP
OPPN
Predviden OPPN.
ŠEMPAS
SE-02/05
ZP
OPPN
Predviden OPPN.
ŠEMPAS
ŠE-02/06
CDi
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ŠEMPAS
ŠE-03
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ŠEMPAS
ŠE-07/02
SSe
OPPN
Predviden OPPN.
ŠEMPAS
ŠE-09/068
A
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. Na območju kulturnega spomenika Domačija Šempas 59, kjer je predvideno zaokroževanje območja samotne kmetije, se zaščiti 
in varuje odnos med posameznimi stavbami in ambientom, odnos 
do odprtega prostora, prepoznana lega v prostoru, veduta in okoliška krajina. Novogradnje niso dovoljene. 
ŠEMPAS
ŠE-10/09
CU
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ŠEMPAS
ŠE-12
LN
RPN
Predviden RPN. 
Od meje telesa hitre ceste morajo biti vsi načrtovani posegi odmaknjeni vsaj 7 m. 
Širitev območja pridobivanja mineralnih surovin je možna pod pogojem, da se za celotno območje glinokopa Okroglica izdela medobčinski podrobni prostorski načrt (regionalni prostorski načrt), ki bo predvidel tudi sanacijo obstoječega kopa ter določil faznost izrabe.
ŠEMPAS
ŠE-13/01
O
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ŠEMPAS
ŠE-13/02
ZS
PIP
Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotavlja prehodnost obvodnega pasu v širini vsaj 10 m.
ŠMAVER
ŠMAVER
ŠV
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Šmaver so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
ŠMAVER
ŠV-01
več rab
OPPN
Ureja LN Športni park Solkan.
ŠMIHEL
ŠMIHEL
ŠM
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Šmihel so novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
ŠMIHEL
ŠM-01/05
BT
PIP
Umestitve objektov za potrebe dejavnosti možne na parc. št. 606* in 3699, k.o. Šmihel, ob glavni cesti možna umestitev tribun za gledalce. Ureditev parkirišč na površinah ob glavni cesti. Posegi so dopustni le na podlagi arhitekturne zasnove za celotno EUP, ki jo potrdi občinska služba, pristojna za urejanje prostora.
ŠMIHEL
ŠM-01/06
K
PIP
Območje pretežno namenjeno pristajanju jadralnih padalcev 
in zmajarjev.
ŠMIHEL
ŠM-06
SK
PIP
ŠMIHEL
ŠM-07
več rab
DLN
Ureja LN za vplivno območje plazu Šmihel v MONG. 
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
ŠMIHEL
ŠM-09/087
A
PIP
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke raziskave.
ŠMIHEL
ŠM-09/118
A
PIP
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi.
TABOR
TABOR
TA
V vplivnem območje naselbinske dediščine Tabor nad Dornberkom – vas novogradnje ob obstoječih objektih niso dovoljene. Pri notranjem razvoju naselja (rekonstrukcije, obnovitve itd.) je potrebno ohraniti enoten gabarit objektov, kot tudi naselbinsko zasnovo. V največji možni meri naj se varuje tudi ohranjeni del grajskega obzidja. 
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena znotraj naselja Tabor je potrebno za izdelavo PGD za novogradnje izdelati analize stabilnosti terena.
TABOR
TA-01
več rab
PIP 
OPPN 
za cesto
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste, je viden v grafični prilogi 2.
Predviden OPPN za obvoznico Dornberk. 
TABOR
TA-02/03
BT
PIP
Po potrebi se z ustreznimi protihrupnimi ukrepi zmanjša nivo obremenjenosti s hrupom na dovoljeno raven.
TABOR
TA-02/033
A
PIP
Gradnje v pasu 5 m ob potoku Lenivšček niso dovoljene.
TRNOVO
TRNOVO
TR-01
IG
OPPN
Predviden OPPN. 
Pri umestitvi dejavnosti je potrebno preveriti vpliv na stanje voda. 
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju. 
Na območju naj se v čim večji možni meri ohranja vegetacija.
TRNOVO
TR-02
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
TRNOVO
TR-02/01
SSe
OPPN
Predviden OPPN. 
Dovoljene vse vrste stanovanjskih površin.
TRNOVO
TR-04/02
ZD
PIP
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
TRNOVO
TR-04/03
ZP
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
TRNOVO
TR-05/03
CU
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
TRNOVO
TR-07/02
SK
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
TRNOVO
TR-10
SK
PIP
V delu enote, ki se nahaja na območju krajinskega parka, gradnja ni dovoljena. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
TRNOVO
TR-11/02
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih priključkov. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
TRNOVO
TR-11/03
f
PIP
Svetilke ne smejo sevati nad vodoravnico in ne smejo sevati UV spektra svetlobe. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
TRNOVO
TR-12
več rab
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
TRNOVO
TR-13/01
BT
OPPN
Predviden OPPN. 
Ureditev avtokampa.
VITOVLJE
VITOVLJE
VI
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno nestabilnega terena v naselju Vitovlje so novogradnje, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela možni le na podlagi analize stabilnosti terena.
VITOVLJE
VI-01/02
ZK
PIP
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno funkcijo KD.
VITOVLJE
VI-02/02
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
VITOVLJE
VI-05/01
SK
PIP
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
VITOVLJE
VI-05/02
SK
PIP
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal. 
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
VITOVLJE
VI-06
več rab
PIP
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal. 
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Vitovlje – vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
VITOVLJE
VI-06/04
IK
PIP
Območje namenjeno intenzivni pridelavi rastlin.
VITOVLJE
VI-07
BT
OPPN
Predviden OPPN. 
Ureditev in sanacija obstoječega prireditvenega prostora. 
V okviru sanacije je potrebno v največji možni meri zagotoviti ponovno pogozditev območja z avtohtono vegetacijo. 
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na podlagi analize stabilnosti tal.
VITOVLJE
VI-08
več rab
PIP
Gradnje in drugi posegi na območjih kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območjih morajo upoštevati varstvene režime iz načrtov 
o njihovih zavarovanjih. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
VITOVLJE
VI-08/02
CDv
PIP
Območje kulturne dediščine je potrebno ohranjati v obstoječem stanju. Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo varovanih enot KD.
VITOVLJE
VI-08/04
ZS
PIP
Ureditev piknik prostorov s komunalno infrastrukturo za potrebe sanitarij in prostora za pripravo hrane. Na delu enote, ki posega na območje naravovarstvenih vsebin, objektov ni dovoljeno postavljati. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
VITOVLJE
VI-09/059
A
PIP
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
VOGLARJI
VOGLARJI
VO-02
SK
PIP
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
VOGLARJI
VO-04/01
K
PIP
Ureditev počivališča brez komunalnih priključkov ter parkirišča. 
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja. 
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
ZALOŠČE
ZALOŠČE
ZA-01
več rab
PIP
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s sakralno funkcijo.
ZALOŠČE
ZA-01/01
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
ZALOŠČE
ZA-01/03
CDv
PIP
Niso dovoljeni posegi, ki bi okrnili veduto na kulturni spomenik. Dovoljene so parkovne in parterne ureditve za sakralno rabo.
ZALOŠČE
ZA-04/01
SK
PIP
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi poplavne varnosti.
ZALOŠČE
ZA-05/01
ZP
PIP
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega območja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen
(priloge odloka) 
Priloga 1 in Priloga 2 iz drugega odstavka 2. člena odloka se nadomestita v celoti z novo Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta prilogi tega odloka.
20. člen 
(dokončanje upravnih postopkov) 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po odloku razen, če so določbe tega odloka za investitorja ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva investitor.
21. člen 
(dostopnost OPN) 
OPN je z vsemi sestavinami in podlagami javnosti na vpogled pri občinski službi, pristojni za urejanje prostora, odlok, besedilo in grafični del načrta pa tudi na spletni strani občine.
22. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2015-499
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.