Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3012. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske, stran 8544.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 29. člena Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04, 69/05, 72/13) in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) izdajam
S K L E P 
o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določi stvarno premoženje Občine Jesenice, ki se dodatno prenese v upravljanje javnemu zavodu – Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, kateremu je bilo s Sklepom župana Občine Jesenice, št. 478-74/2015 z dne 28. 1. 2016 in s Sklepom župana z dne 5. 12. 2016 že preneseno v upravljanje določeno premoženje, namenjeno zagotavljanju izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
2. člen 
(stvarno premoženje) 
Na podlagi tega sklepa se prenese v upravljanje še naslednje stvarno premoženje:
– del posameznega dela stavbe št. 2175 302-2, v izmeri 36,86 m2 (poslovni prostor, na levi strani ob glavnem vhodu)
– posamezni del stavbe št. 2175-302-6, v izmeri 132,62 (predavalnica s sanitarijami).
Posamezni del stavbe št. 2175-302-6 se prenese v upravljanje z dnem 1. 1. 2018.
3. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Upravljavec mora skleniti aneks k Pogodbi o upravljanju s premoženjem Občine Jesenice – Zdravstveni dom Jesenice, št. 478-74/2015 z dne 12. 2. 2016 oziroma novo pogodbo o upravljanju s premoženjem v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-74/2015
Jesenice, dne 6. novembra 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.