Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017, Kazalo


MINISTRSTVA

2926. Pravilnik o merilih, postopkih in metodah za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo ter o pogojih za opravljanje javne službe nalog rastlinske genske banke

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2927. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje
2928. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

OBČINE

Ajdovščina

2929. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017
2965. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ

Bovec

2930. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Cerknica

2931. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem in merilih za odmero komunalnega prispevka
2932. Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica
2966. Odlok o razglasitvi Domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena
2967. Odlok o razglasitvi Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena

Črnomelj

2933. Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Črnomelj
2934. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj
2935. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj
2936. Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2937. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020

Grosuplje

2938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2939. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 69/3, 69/4 in 69/5, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2189/2, 2189/3 in 2189/4, vse k.o. 1789 Ponova vas
2941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2252/15, k.o. 1790 Slivnica
2942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/9, k.o. 1791 Žalna
2943. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1287/2 in 1287/3, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2283/23, k.o. 1790 Slivnica
2945. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/7, k.o. 1791 Žalna
2946. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 882/11, 882/21, 882/30, 882/31 in 882/38, vse k.o. 1784 Stranska vas

Kozje

2947. Statut Občine Kozje
2948. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kozje
2949. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Krško

2950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
2951. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško

Litija

2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017

Ljubno

2952. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet Občine Ljubno in za volitve župana Občine Ljubno
2953. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljubno
2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke

Piran

2955. Odlok o preimenovanju dela Marxove ulice v Piranu v Ulico Ljudevita Kuščerja v Občini Piran

Podčetrtek

2956. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek
2957. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
2958. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote

Semič

2959. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gričice-Rog

Slovenska Bistrica

2960. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
2961. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
2962. Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

2963. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2017
2964. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubovšek

POPRAVKI

2970. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti