Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017, Kazalo


MINISTRSTVA

2926. Pravilnik o merilih, postopkih in metodah za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo ter o pogojih za opravljanje javne službe nalog rastlinske genske banke

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2927. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje
2928. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

OBČINE

Ajdovščina

2929. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017
2965. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ

Bovec

2930. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Cerknica

2931. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem in merilih za odmero komunalnega prispevka
2932. Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica
2966. Odlok o razglasitvi Domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena
2967. Odlok o razglasitvi Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena

Črnomelj

2933. Odlok o razveljavitvi Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Črnomelj
2934. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj
2935. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj
2936. Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2937. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020

Grosuplje

2938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
2939. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 69/3, 69/4 in 69/5, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2189/2, 2189/3 in 2189/4, vse k.o. 1789 Ponova vas
2941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2252/15, k.o. 1790 Slivnica
2942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/9, k.o. 1791 Žalna
2943. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1287/2 in 1287/3, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2283/23, k.o. 1790 Slivnica
2945. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/7, k.o. 1791 Žalna
2946. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 882/11, 882/21, 882/30, 882/31 in 882/38, vse k.o. 1784 Stranska vas

Kozje

2947. Statut Občine Kozje
2948. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kozje
2949. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Krško

2950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
2951. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško

Litija

2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017

Ljubno

2952. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet Občine Ljubno in za volitve župana Občine Ljubno
2953. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljubno
2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke

Piran

2955. Odlok o preimenovanju dela Marxove ulice v Piranu v Ulico Ljudevita Kuščerja v Občini Piran

Podčetrtek

2956. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek
2957. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
2958. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote

Semič

2959. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za počitniško naselje Gričice-Rog

Slovenska Bistrica

2960. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica
2961. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
2962. Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

2963. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2017
2964. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubovšek

POPRAVKI

2970. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost