Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Št. 5442-162/2017/8 Ob-3379/17, Stran 2654
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 in sprememba z dne 29. 7. 2016, Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljnjem besedilu: S4), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), Priporočil Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L št. 394 z dne 30. 12. 2006, str. 10), Sklepov Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 (UL C št. 17 z dne 20. 1. 2015, str. 2), Evropskega referenčnega okvira za spodbujanje podjetnosti (objavljena na spletni strani: http://publications.jrc.ec.europa.eu/ repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-107/2017/11, z dne 2. 11. 2017, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020) Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RS) v okviru omenjenega specifičnega cilja največ pozornosti namenja krepitvi kompetenc mladih, ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. V ta namen se želi s tem javnim razpisom razviti in izvajati model prehajanja med izobraževanjem in okoljem, s katerim bi se izboljšale kompetence dijakov v gimnazijah, hkrati pa opolnomočili strokovni delavci1 v gimnazijah. Javni razpis zasleduje tudi cilje S4, na področju, ki spodbuja sistemske in dolgoročnejše ukrepe znotraj izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.
1 Strokovni delavci so učitelji in ravnatelji v izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije.
Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti (v nadaljnjem besedilu: model) v javno veljavnih izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije2 (v nadaljnjem besedilu: gimnazije), s katerim bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem. Za dosego tega namena je bistveno, da se s kompetenco podjetnosti najprej opolnomoči strokovne delavce. Z modelom želimo nato dijake opolnomočiti z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti v realnem življenju in kako delovati proaktivno ter samoiniciativno. Tako bodo dijaki po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki. S tem jim bo zagotovljen tudi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. V okviru izvajanja operacije bo zato ključnega pomena, da se zagotovi povezovanje gimnazije z okoljem. Gimnazija bo morala sodelovati z deležniki v okolju in vzpostaviti partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj dijakov, z odpiranjem izobraževanja v okolje. Z modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v kot izven šolskega prostora.
2 Izobraževalni programi strokovne gimnazije so: ekonomska gimnazija, tehniška gimnazija, umetniška gimnazija, ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri. Izobraževalni programi splošne gimnazije pa: gimnazija, klasična gimnazija, dvojezična slovensko madžarska gimnazija, gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri in gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
Gimnazija lahko v okviru javnega razpisa sodeluje kot:
– razvojna gimnazija: je gimnazija, ki sodeluje pri razvoju modela. Model v prvi razvojni fazi so-razvija, preizkuša, spremlja, evalvira in implementira na ravni gimnazije ter ga v drugi fazi prenaša skupaj z ostalimi konzorcijskimi partnerji na implementacijske gimnazije in
– implementacijska gimnazija: je tista, ki sodeluje pri preizkušanju in implementaciji modela, a šele v drugi fazi – implementacije modela. V prvi razvojni fazi modela implementacijska gimnazija ni vključena.
Javni razpis v okviru razvoja in izvedbe modela predvideva:
– redno spremljanje razvoja kompetence podjetnosti za gimnazijske programe in promocijo same kompetence tako v gimnaziji kot izven nje.
– za strokovne delavce:
– razvoj didaktičnih pristopov za strokovne delavce in strategij ter podpornega okolja in pripravo vsebinskih okvirov in podlag za model ter razvoj samega modela v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za spodbujanje podjetnosti (v nadaljnjem besedilu: EROPI, dostopno na spletni strani: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf);
– opolnomočenje strokovnih delavcev v izobraževanju s kompetenco podjetnosti; 
– razvoj didaktičnih pristopov za vključevanje kompetence podjetnosti v kurikulum; 
– za dijake:
– izvedbo konkretnih projektov s strani dijakov, ki temeljijo na načelih podjetnosti in rezultirajo v storitev ali produkt v okviru gimnazije; 
– opolnomočenje dijakov s kompetenco podjetnosti, kar vključuje omogočanje praktične izkušnje preizkušanja ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem okolju gimnazije; 
– izvedbo evalvacije kompetence podjetnosti pri dijakih; 
– spodbujanje in celovito promocijo kompetence podjetnosti med dijaki in v okviru gimnazije. 
Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora dijakom zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov dijakov ob partnerskem sodelovanju gimnazij z okoljem: gospodarstvom, NVO in raziskovalnim sektorjem. Model mora vključevati tudi razvoj uporabe novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L št. 394 z dne 30. 12. 2006, str. 10), Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 (UL C št. 17 z dne 20. 1. 2015, str. 2) ter EROPI.
Ključna cilja javnega razpisa sta:
– razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v gimnazijah, ki bo usmerjeno v odprto in prožno prehajanje med gimnazijo in okoljem;
– opolnomočenje dijakov in strokovnih delavcev v gimnazijah s kompetenco podjetnosti.
V okviru tega bo v razvojni fazi projekta poudarek na razvoju modela in aktivnosti pilotiranja in preizkušanja modela, v fazi implementacije pa predvsem na uvajanju uspešnih evalviranih pristopov v izobraževalni sistem. Izbrani prijavitelj bo pri tem dolžan zagotoviti transparentnost in objektivnost v postopku izbire, kateri od mnogih mogočih pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti bodo pilotirani in preizkušani. Iniciativo za prej omenjene pristope lahko poda bodisi partner konzorcija, bodisi katerakoli druga organizacija, ki v primeru izbora postane zunanji izvajalec. Na ta način se zagotovi odprtost procesa uvajanja podjetnosti v gimnazije na eni strani, prav tako pa se spodbudi uvajanje drugačnih, inovativnih pristopov na drugi strani.
Ciljne skupine javnega razpisa so dijaki gimnazij in strokovni delavci gimnazij.
Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj sedemdesetih gimnazijah.
Predvidene aktivnosti:
1. analiza stanja in pregled različnih pristopov in modelov spodbujanja kompetence podjetnosti,
2. celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija modela, v okviru katerega se predvideva izbor, preizkus in povezovanje ter nadgradnja pilotnih iniciativ, novih pedagoških strategij, pristopov oziroma praks v okviru operacije,
3. celovita vzpostavitev podpornega okolja za razvojne in implementacijske gimnazije,
4. celovito načrtovanje implementacije modela in izvedba projektov dijakov,
5. načrt in izvedba spremljave in evalvacije kompetence podjetnosti v okviru modela ter
6. promocija kompetence podjetnosti v okviru modela in širšem okolju.
Razvojne gimnazije so vključene v vse predvidene aktivnosti, so-razvijajo in najprej preizkušajo in revidirajo model. Implementacijske gimnazije pa so vključene od faze implementacije modela naprej, prav tako sodelujejo pri revidiranju, evalviranje in promociji modela. Podrobneje so posamezne aktivnosti opredeljene v prilogi Navodila za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije.
S strani ministrstva je predvidena vzpostavitev medresorskega strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju. Pristojnosti strateškega sveta bodo naslednje:
– priprava strategije o spodbujanju kompetence podjetnosti v izobraževanju;
– redno in strokovno spremljanje izvajanja projekta skladno z določili razpisa, vključno s spremljanjem transparentnosti in objektivnosti izbora pilotnih pristopov;
– preučitev vsakoletne evalvacije oziroma spremljanja modela in na podlagi tega podajanje strokovnih in tehničnih usmeritev konzorciju tako za model kot vključevanja aktualnih vsebin;
– vsebinsko povezovanje predvidenih konzorcijev na ravni OŠ, SŠ in UNI izobraževanja.
Pristojnosti strateškega sveta so podrobno opredeljena v točki 16 tega javnega razpisa.
Spremljanje izvedbe zgoraj navedenih aktivnosti bo izvajal Strateški svet za podjetnost v izobraževanju, kot je opredeljeno v 16. točki tega javnega razpisa.
Določitev lokacije izvajanja aktivnosti:
Javni razpis je namenjen razvijanju kompetence podjetnosti v gimnazijah v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), in sicer je namen javnega razpisa razvoj enotnega modela uvajanja podjetnosti v gimnazijah, zato se uporabljajo pravila, ki veljajo za sistemske ukrepe, pri katerih je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja v RS. Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena Uredbe 1303/2013/EU in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena Uredbe 1304/2013/EU, se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih bo izvajal upravičenec, v korist obeh programskih območij (kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) financiranja aktivnosti.
Za določitev razmerja med programskima območjema se za raven gimnazije uporablja t. i. sorazmerni ključ, tj. podatek glede srednjih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe splošne in strokovne gimnazije v posamezni kohezijski regiji in dijakov, ki so vključeni v te programe v posamezni kohezijski regiji, kar pomeni delitev finančnih sredstev v razmerju 45 % za KRVS in 55 % za KRZS.
Kazalniki učinka ter rezultata javnega razpisa:
ID
Kazalnik učinka
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.11
Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte
KRVS
32
10.11
Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte
KRZS
38
Skupaj
70
ID
Kazalnik rezultata
Kategorija regij
Ciljna vrednost
10.5
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
KRVS
85 %
10.5
Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja
KRZS
85 %
Prijavitelj mora v konzorcij v skupnem obsegu iz celotnega območja RS vključiti minimalno sedemdeset gimnazij, pri čemer zaradi uporabe t. i. sorazmernega pristopa (pro-rata) financiranja aktivnosti ni zahtevano, da se gimnazije glede na njihov sedež v konzorcij vključi dejansko v razmerju 45 % KRVS in 55 % KRZS. Poleg navedenih kazalnikov se bo v okviru operacije spremljalo tudi naslednje kazalnike:
– število vključenih dijakov;
– število vključenih strokovnih delavcev (ločeno učiteljev in ravnateljev);
– število vključenih mentorjev iz posameznih področij (gospodarstva, NVO in raziskovalnega sektorja);
– število usposabljanj;
– število pripravljenih didaktično – učnih gradiv,
pri čemer so minimalne vrednosti, ki jih je potrebno doseči v okviru posameznega kazalnika, razvidne v Seznamu kazalnikov, ki je priloga razpisne dokumentacije.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora za namen tega javnega razpisa izoblikovati konzorcij, ki mora vključevati vsaj enega partnerja iz vsake skupine/alineje potencialnih partnerjev, navedenih v drugem odstavku točke 3.1 javnega razpisa, ki določa prijavitelja in konzorcijske partnerje, razen če ni v posamezni skupini/alineji drugače določeno, prav tako velja, da vključitev partnerja iz zadnje skupine/alineje drugega odstavka točke 3.1 javnega razpisa, kjer so navedeni javni zavodi, ni obvezna.
Prijavitelj mora pri oblikovanju konzorcija dodatno upoštevati še posebne zahteve glede števila zahtevanih vključitev partnerjev in mentorstev, v kolikor so opredeljene v okviru posamezne skupine/alineje potencialnih partnerjev, navedenih v drugem odstavku točke 3.1 javnega razpisa. Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija.
3.1. Prijavitelj in konzorcijski partnerji
Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt javnega prava.
Prijavitelj kot poslovodeči konzorcijski partner in/ali konzorcijski partnerji, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu, so:
– Gimnazije (razvojne in implementacijske): v konzorcij mora biti vključenih vsaj sedemdeset gimnazij, od katerih je okvirno tretjina3 razvojnih gimnazij in dve tretjini implementacijskih gimnazij. Vse razvojne gimnazije morajo imeti reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, saj morajo biti vključene v razvoj modela in ga bodo so-razvijale in bodo vključene v vse ostale predvidene aktivnosti;
3 Okvirno tretjina pomeni minimalno 23 gimnazij, kar velja za vse podobne navedbe v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
– Visokošolski zavodi, ki so izvajali pedagoške študijske programe v študijskem letu 2016/2017 in so vpisani v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov; vključeni morata biti vsaj dve univerzi, na način, da bodo v projekt vključene skupaj najmanj štiri članice univerz, ki so izvajale pedagoške študijske programe v študijskem letu 2016/2017. Seznam visokošolskih zavodov, ki so v študijskem letu 2016/2017 izvajali pedagoške študijske programe, je priloga razpisne dokumentacije. Visokošolski zavodi bodo so-razvijali model;
– Zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali neprofitni zavodi na področju gospodarstva. Zbornice ali zavodi morajo imeti reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah. Zbornice ali neprofitni zavodi bodo v okviru operacije so-razvijale model in zagotavljale mrežo mentorjev vsem vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vsaj sedemdesetih gimnazij oziroma vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vseh vključenih gimnazij;
– NVO s področja:
– prostovoljnih organizacij ali mladinskih organizacij, ki imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah in bodo zagotavljali mrežo posameznikov in ki bodo v okviru operacije so-razvijale model in zagotavljale mrežo mentorjev vsem vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vsaj sedemdesetih gimnazij oziroma vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vseh vključenih gimnazij, in
– institucije s področja kulture:
– javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene kot društva, in imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah ter lahko zagotovijo mrežo kulturnikov in umetnikov, ki bodo v okviru operacije so-razvijale model in zagotavljale mrežo mentorjev vsem vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vsaj sedemdesetih gimnazij oziroma vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vseh vključenih gimnazij ali
– zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v RS in imajo reference s področja spodbujanja podjetnosti v gimnazijah in lahko zagotovijo mrežo kulturnikov in umetnikov, ki bodo v okviru operacije so-razvijale model in zagotavljale mrežo mentorjev vsem vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vsaj sedemdesetih gimnazij oziroma vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vseh vključenih gimnazij;
– Javne raziskovalne organizacije4 – raziskovalne institucije, ki imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah in bodo v okviru operacije so-razvijale model (v vsebinskem delu, ki se navezuje na to področje) in zagotavljale mrežo mentorjev vsem vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vsaj sedemdesetih gimnazij oziroma vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vseh vključenih gimnazij;
4 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov sofinanciranih s strani ARRS, in ki niso ustanovljene po ZGD (Zakon o gospodarskih družbah: Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17).
– Javni zavodi, ki so v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ustanovitvenimi akti zadolženi za organiziranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev v gimnazijah in imajo reference na področju spodbujanja podjetnosti v gimnazijah in bodo v okviru operacije so-razvijali model in pripravili sistemske podlage za umeščanje kompetence podjetnosti v gimnazijah.
Kot je opredeljeno v točki 3 javnega razpisa, partner iz zadnje skupine/alineje prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa, ni obvezen partner v konzorciju.
3.2. Splošni pogoji
Prijavitelj in konzorcijski partner mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila, s katerimi izkazuje njihovo izpolnjevanje: 
Dokazila
1
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v RS, 
– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna,
– Pogoji se bodo preverili 
v aplikaciji ERAR 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4
ima na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več*,
– Pogoji se bodo preverili 
v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 
5
ni bil, vključno z njegovo odgovorno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16),
6
da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče oziroma ni v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) oziroma v katerikoli podobni okoliščini.
– Pogoji se bodo preverili v uradni evidenci AJPES 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev prijavitelj in konzorcijski partnerji ter njihovi zakoniti zastopniki potrdijo s podpisano izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
3.3. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta in posameznih vsebinskih sklopih upoštevati in opredeliti programske dokumente na razpisanem področju:
– EROPI, 
– Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje in 
– Sklepe Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14.
– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje pregled potreb po razpisanih aktivnostih, in skladno s tretjo, četrto in peto alinejo drugega odstavka točke 3.1 tega javnega razpisa izkazati mrežo mentorstev vsem vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vsaj sedemdesetih gimnazij oziroma vključenim strokovnim delavcem in dijakom iz vseh vključenih gimnazij z vsakega področja: gospodarstva, NVO in raziskovalnih institucij. (Priloga 3 k Izjavi poslovodečega/konzorcijskega partnerja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije). Podrobna opredelitev analize in partnerstev je zapisana v navodilih, ki je del razpisne dokumentacije.
– Prijavitelj mora v prijavi opredeliti način vključevanja obstoječih in prihodnjih inovativnih praks, pristopov in pobud na razpisanem področju, ki mora biti nediskriminatoren, to je transparenten in objektiven, upoštevajoč morebiten konflikt interesov med partnerji in drugimi pobudniki.
– Prijavitelj mora imeti izkušnje s koordinacijo in vodenjem mreže (vsaj dvajsetih) gimnazij.
– Prijavitelj mora oblikovati konzorcij sedemdesetih gimnazij, od katerih mora biti okvirno tretjina razvojnih gimnazij in dve tretjini implementacijskih gimnazij. Prav tako morajo v konzorcij biti vključeni ostali partnerji, skladno s točko 3 in 3.1 tega javnega razpisa.
– Prijavitelj mora predložiti načrt aktivnosti, v katerem mora opredeliti minimalno dve leti preizkušnja in revidiranja razvojnega modela v razvojnih gimnazijah in nato še dodatno minimalno dve leti preizkušanja razvojnega modela v vseh vključenih gimnazijah (razvojnih in implementacijskih).
– Prijavitelj mora ob prijavi predložiti jasen načrt evalvacije in spremljanja kompetence podjetnosti, razvojnega modela in načrt revidiranja modela v skladu s sprotnimi rezultati spremljanja in evalvacije in po posvetovanju s strateškim svetom.
– Prijavitelj mora v okviru prijave upoštevati minimalne vrednosti, ki jih je potrebno doseči v okviru posameznega kazalnika, razvidne v Seznamu kazalnikov, ki je priloga razpisne dokumentacije.
3.4. Razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija
Razmerje dodeljenih finančnih sredstev znotraj konzorcija mora biti naslednje:
– gimnazijam mora biti namenjenih najmanj 50 % celotne višine sredstev načrtovane operacije po tem javnem razpisu,
– javnim zavodom, ki so v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ustanovitvenimi akti zadolženi za organiziranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev, je lahko namenjenih skupno največ 20 % celotne višine dodeljenih sredstev načrtovane operacije po tem javnem razpisu.
Za ostale potencialne partnerje razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija ni predpisano.
3.5. Konzorcijska pogodba
Vsi konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) podpišejo konzorcijsko pogodbo (priloga 5 prijavnega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, skladno z drugim odstavkom točke 7 tega javnega razpisa).
3.6. Izjave konzorcijskih partnerjev
Vsi konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) priložijo podpisano in ožigosano izjavo (priloga 6 in 7 prijavnega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, skladno z drugim odstavkom točke 7 tega javnega razpisa).
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
4.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
 
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa oziroma prednostne naložbe in prednostne osi. 
 DA NE 
(izločitveno merilo)
Prijavitelj je v predlogu projekta ustrezno identificiral in upošteval vse ciljne skupine.
 DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta vključuje in opredeljuje vključevanje vseh vsebinskih področij iz EROPI in vseh kompetenc EROPI (tabela na strani 12 in 13 EROPI).
 DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. 
 DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost ter sposobnost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev.
 DA NE 
(izločitveno merilo)
Tako prijavitelj kot vsak konzorcijski partner (razen implementacijske gimnazije in visokošolski zavodi) imajo reference s spodbujanjem kompetence podjetnosti v gimnazijah. Prijavitelj je v ta namen predložil ustrezne reference tako zase kot za vse v predhodnem stavku navedene konzorcijske partnerje. 
 DA NE 
(izločitveno merilo)
4.2. Merila za ocenjevanje prijav
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz 3. točke javnega razpisa in bodo obenem v celoti pozitivno ovrednotene po izločitvenih merilih iz točke 4.1 javnega razpisa, bo komisija ocenila po naslednjih merilih:
Merilo
Lestvica
Točke
Možno število točk
I. KAKOVOST PRIJAVE
315
1. Strokovna utemeljitev predlaganega projekta
100
a)
Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju. Predvideni elementi: analiza stanja vsebuje celovit pregled obstoječih pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti, rezultate obstoječih projektov in dejavnosti, povezuje njihove rezultate na razpisanem področju, ugotavlja primanjkljaje in opredeljuje potrebne dejavnosti za nadgradnjo obstoječega stanja kompetence podjetnosti v izobraževanju (na ravni gimnazij) tako na nacionalni kot mednarodni ravni ter je kot taka uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta. 
15
b)
Celovitost in utemeljenost povezave prijave z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju kompetence podjetnosti: v projektu bodo uporabljeni in nadgrajeni dosedanji relevantni rezultati, izkušnje, iniciative, priporočila, strategije, smernice in drugi programski dokumenti na razpisanem področju (doma in v mednarodnem prostoru).
15
c)
Opredelitev partnerjev, razen gimnazij: Prijava vključuje jasno utemeljitev izbora partnerjev kar pomeni, da ima izbrani partner izkušnje na področju spodbujanja kompetence podjetnosti ter da vključuje aktualne inovativne, prodorne pobude na razpisanem področju.
20
d)
Prijavitelj je v konzorcij vključil tudi partnerje iz zadnje skupine/alineje drugega odstavka točke 3.1 javnega razpisa, kjer so kot potencialni partner navedeni javni zavodi.
50
2. Kakovost elaborata prijavljenega projekta
215
a)
Sistematičnost in preglednost: vsi zapisi v prijavnici konkretno odgovarjajo na zastavljena vprašanja, upoštevajo navodila, stavki so kratki in jedrnati.
5
b)
Vsebinska celovitost: vsi elementi elaborata projekta so podani tako, da tvorijo celoto, iz katere je razviden natančen potek projekta. Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se ustrezno dopolnjujejo.
10
c)
Cilji in dodana vrednost projekta: cilji so razumljivi, natančno opredeljeni in dosegljivi.
10
d)
Celovita vzpostavitev podpornega okolja za gimnazije: natančno so opredeljene aktivnosti in načini vzpostavitve podpornega okolja (razvojni timi, medsebojno sodelovanje ter izmenjava izkušenj in dobrih praks, priprava predlogov programov usposabljanja, didaktične podpore in pomoči za strokovne delavce gimnazij).
10
e)
Medpredmetno oziroma medpodročno povezovanje: Aktivnosti so opredeljene tako, da je razvidno sodelovanje strokovnih delavcev različnih predmetov pri načrtovanju in izvajanju pouka, da dijaki celovito razvijajo kompetence oziroma spretnosti.
10
f)
Aktivna vloga dijakov: projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo dijakov v vseh fazah projekta na ravni gimnazij in v procesu spremljave.
20
g)
Trajnost: trajnost aktivnosti in rezultatov projekta je razvidna (tj. kako bodo posamezniki in ustanove že med izvajanjem projekta zagotovili, da po koncu projekta ne bodo opustili novih pristopov in organizacije dela ter da bodo razvili modele, pristope, strategije, ki se jih bo implementiralo v različnih okoljih ter pripravili sistemske rešitve za umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijah).
10
h)
Časovni in finančni načrt (opredelitev, izvedljivost in usklajenost): časovni in finančni načrt izvedbe sta ustrezno usklajena, natančno opredeljena in izvedljiva. Izkazana je ustrezna usklajenost med finančnim načrtom in načrtovanimi aktivnostmi tako zase kot za konzorcijske partnerje: aktivnosti so ustrezno ovrednotene za vse konzorcijske partnerje.
40
i)
Vodenje in organizacija: Vodenje in organizacija projekta ter vloga in odgovornosti konzorcijskih partnerjev v projektu so natančno opredeljene.
10
j)
Evalvacija dosežkov: natančno so opredeljeni vsi predvideni postopki spremljanja dviga kompetence podjetnosti pri strokovnih delavcih, dijakih in gimnazijah kot celota (priprava instrumentarija in metodologija merjenja, večkratno preverjanje, opredeljene možnosti izboljšave metodologije in instrumentarija).
10
k)
Spremljanje: natančno so opredeljeni vsi postopki spremljanja kompetence podjetnosti in dejavnosti (sprotno ugotavljanje uspešnosti modela, predvidenih aktivnosti, doseganje operativnih ciljev in vmesnih rezultatov, predvideno sprotno revidiranje modela na podlagi rezultatov (za gimnazijo vsako šolsko leto), samoevalvacija vključenih, transparentnost in celovita obravnava rezultatov. Načrt sprotnega revidiranja spremembe modela vključuje predstavitev rezultatov in poročila ter posvetovanje s strateškim svetom.
20
l)
Projekt vključuje inovativne, prodorne in ustvarjalne pobude iz razpisanega področja.
40
m)
Opredelitev mentorstva ter povezava z gimnazijo: podrobno in ustrezno so opredeljena mentorstva iz področij gospodarstva, NVO in raziskovalnega sektorja ter njihova vključitev v modelu podjetnosti in dodana vrednost mentorstva.
20
II. ČLOVEŠKI VIRI
45
1. Vodja projekta in koordinator konzorcija imata reference na področju vodenja projektov na razpisanem področju, v katerih so sodelovale različne institucije na področju vzgoje in izobraževanja. Prav tako imata reference na področju vodenja projektov, v katerem so sodelovale različne institucije v okviru konzorcija.
20
2. Nove zaposlitve (vključno z delnimi zaposlitvami za vsaj 30 % polnega delovnega časa).
5
3. Število vključenih strokovnih delavcev v gimnazijah: v projekt je vključeno zadostno število strokovnih delavcev.
20
III. SODELUJOČE USTANOVE
70
Sestava konzorcija
70
a)
Reference konzorcijskih partnerjev – vsakega posebej (brez poslovodečega) iz razpisanih vsebinskih področij od vključno leta 2011 naprej (razen implementacijske gimnazije).
10
b)
Reference poslovodečega partnerja na področju vodenja oziroma koordiniranja konzorcijev in izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov od vključno leta 2011 naprej.
10
c)
Reference poslovodečega partnerja iz razpisanih vsebinskih področij od vključno leta 2011 naprej.
10
d)
Jasno opredeljeni mehanizmi za zagotavljanje transparentnosti in objektivnosti postopka za izbor pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti med izvajanjem operacije. 
40
SKUPNA OCENA 
430
 
4.3. Postopek izbora
Vse popolne vloge, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in so obenem v celoti pozitivno ovrednotene po izločitvenih merilih, bo ocenila komisija po merilih za ocenjevanje prijav iz 4.2 točke javnega razpisa. Komisija je sestavljena iz petih članov. Za zagotovitev objektivnosti končne ocene bosta posamezno popolno vlogo ločeno ocenila dva člana komisije (ocenjevalca). Končna ocena posamezne vloge bo povprečje njunih ocen. Če se bosta oceni razlikovali za 30 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji član komisije (ocenjevalec) po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. Merila so podrobneje opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije.
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice v tč. 4.2 javnega razpisa pomeni skupno število točk posamezne prijave. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno število točk.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna prijava, je štiristo trideset točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj tristo štirideset točk iz vseh treh meril in podmeril, pri čemer mora biti podmerilo pod številko 2.l in 2.m javnega razpisa ocenjeno z več kot nič točkami, sicer bo prijavitelj izločen iz izbora.
V kolikor dve ali več prijavi dosežeta enako število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla več točk pri merilu »I. Kakovost prijave«. V kolikor bi bili prijavi pri tem merilu enako točkovani, bo nadalje izbrana tista, ki bo dosegla več točk pri merilu »II. Človeški viri«. V kolikor bi bile prijave pri obeh merilih enako točkovane, se izbere tisto, ki je dosegla več točk pri merilu »III. Sodelujoče ustanove«. V skrajnem primeru, če bo še vedno več prijav z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb.
Zaradi sistemskih ukrepov, pri katerih je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja (cilj javnega razpisa je med drugim priprava sistemske podlage za umestitev kompetence podjetnosti kot transverzalno kompetenco v izobraževanju), bo med prijavljenimi projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje iz 3. točke javnega razpisa in bodo obenem v celoti pozitivno ovrednoteni po izločitvenih merilih iz točke 4.1 javnega razpisa, izbrana ena prijava, ki bo dosegla vsaj minimalno predpisano število točk in bo imela izmed vseh prijaviteljev največje število točk.
O izboru odloči na predlog komisije ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta pooblastila za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev v skladu s 24. točko javnega razpisa.
Postopek odpiranja, preverjanja in ocenjevanja vlog je natančneje opredeljen v točki 9 Navodil za prijavo, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 2.700.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 400.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 180.000,00 EUR, od tega: 
– 144.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 36.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 220.000,00 EUR, od tega: 
– 176.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 44.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 792.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 356.400,00 EUR, od tega: 
– 285.120,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 71.280,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 435.600,00 EUR, od tega: 
– 348.480,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 87.120,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 450.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 202.500,00 EUR, od tega: 
– 162.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 40.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 247.500,00 EUR, od tega: 
– 198.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 49.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 450.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 202.500,00 EUR, od tega: 
– 162.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 40.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 247.500,00 EUR, od tega: 
– 198.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 49.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 450.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 202.500,00 EUR, od tega: 
– 162.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 40.500,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 247.500,00 EUR, od tega: 
– 198.000,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 49.500,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 158.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 71.100,00 EUR, od tega: 
– 56.880,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 14.220,00EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 86.900,00 EUR, od tega: 
– 69.520,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 17.380,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133. 
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori javnemu razpisu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) in obdobje izvajanja aktivnosti
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 31. 8. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 15. 10. 2022.
Aktivnosti po tem javnem razpisu se lahko izvajajo od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, rok za zaključek aktivnosti je do dne 31. 8. 2022.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«
2. Navodila za prijavo na javni razpis
3. Prijavnica za projekt
4. Priloge k prijavnici:
a. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov osebja
b. Finančni načrt
(Prilogi b in c se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in Seznam konzorcijskih partnerjev)
c. Seznam konzorcijskih partnerjev
d. Načrt aktivnosti in rezultatov
e. Vzorec konzorcijske pogodbe
f. Izjava poslovodečega partnerja
g. Izjava konzorcijskega partnerja
5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
6. Obrazec za oddajo prijave
7. Ocenjevalni list
8. Seznam kazalnikov
9. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami
10. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
11. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA
12. Seznam univerz in visokošolskih zavodov 2016/2017
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane5 obrazce ter dokazila:
5 V kolikor prijavitelj/konzorcijski partner pri svojem poslovanju uporablja žig.
I. Prijavnica za projekt
II. Priloge k prijavnici:
1. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov osebja
2. Finančni načrt
3. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Prilogi 2 in 3 se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in Seznam konzorcijskih partnerjev)
4. Načrt aktivnosti in rezultatov
5. Vzorec konzorcijske pogodbe
6. Izjava poslovodečega partnerja
7. Izjava konzorcijskega partnerja
8. CV vodje projekta in koordinatorja projekta
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EUza kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS.
I. Stroški, ki so predvideni za poslovodečega partnerja in konzorcijske partnerje:
– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna postavka stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja
– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Delo po pogodbi o opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Delo po podjemni pogodbi)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Delo po avtorski pogodbi)
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev6
6 Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih izvajalcev so podana v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila za zunanje izvajalce.
– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (kot npr. stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih …)
– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
– Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva za izvajanje operacije (oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje aktivnosti operacije, to je lahko nakup strokovnih gradiv, podpornih materialov ali didaktičnih pripomočkov)
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja
– Davek na dodano vrednost (DDV)
Davek na dodano vrednost (DDV):
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje:
znesek pavšalnega financiranja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja in stroškov zunanjih izvajalcev – delo po avtorski in delo po podjemni pogodbi7.
7 Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih izvajalcev so podana v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila za zunanje izvajalce.
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja:v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU, Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v točki 2.8.1.2 in 2.3.1.), mora prijavitelj ter konzorcijski partnerji, ki kandidirajo na javni razpis določiti urno postavko stroška za osebje. Posamezni upravičenec mora najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju za vse konzorcijske partnerje (vključno s poslovodečim) priložiti plačne liste posameznega zaposlenega pri prijavitelju/konzorcijskem partnerju, za katerega se načrtuje zaposlitev v okviru operacije, za vseh zadnjih zaporednih 12 mesecev, iz katerih so razvidne vrednosti, ki jih je vnesel v izračun. V primeru, da gre za novo zaposlitev se uveljavljajo podatki primerljivega delovnega mesta (osebne podatke iz plačnih list se lahko v tem primeru prikrije). Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Navodila za izračun so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu »Izračun urne postavke stroškov osebja«, zavihek št. 2., ter v točki 10.1 Navodil za prijavo na javni razpis. Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica in pogodba o zaposlitvi posamezne osebe. Upravičenec bo strošek uveljavljal na podlagi izstavljenega obračuna ter zahtevka za izplačilo s prilogami.
Zaradi pričakovanih rasti cen (inflacije) ter iz razloga, da gre za večletni projekt, se bo metodologija standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, skladno s Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov v mesecu januarju leta 2020 revidirala in prilagodila glede na zadnje letne bruto bruto stroške zaposlenih. Z revidiranjem metodologije bo za izvedbo projekta posledično določena in uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, navedena sprememba pa bo stopila v veljavo z dnem 1. 2. 2020.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila). Za posamezne vrste stroškov, katerih višina bo med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, se bo presežek stroška štel za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna RS izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati pravila 115. člena, 116. člena in Prilogo XII Uredbe 1303/2013/EU, poglavja 2 izvedbene Uredbe (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
13. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
15. Nadzor nad operacijo in zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Zahteve glede spoštovanja usmeritev Strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju
Upravičenec bo pri izvajanju operacije dolžan upoštevati usmeritve strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: strateški svet). Za nadzor oziroma vsebinsko spremljanje izvedbe aktivnosti, opredeljenih v točki 2 tega javnega razpisa, bo s strani ministrstva vzpostavljen strateški svet, ki lahko presoja, odloča in predlaga spremembe tekom izvajanja operacije. Pristojnosti strateškega sveta bodo naslednje:
– priprava strategije o spodbujanju kompetence podjetnosti v izobraževanju,
– redno in strokovno spremljanje izvajanja operacije skladno z določili javnega razpisa, vključno s spremljanjem transparentnosti in objektivnosti izbora pilotnih pristopov,
– preučitev vsakoletne evalvacije oziroma spremljanja modela in na podlagi tega podajanje strokovnih in tehničnih usmeritev konzorciju tako za model kot vključevanje aktualnih vsebin in
– vsebinsko povezovanje predvidenih konzorcijev na ravni osnovnih šol, gimnazije in univerzitetnega izobraževanja.
Predlagane spremembe in usmeritve so za upravičenca zavezujoči.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Uredbe 1304/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni prilogi Seznam kazalnikov, ki je del razpisne dokumentacije.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun RS. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna RS na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun RS. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 2017 do 12. ure.
Vloge z zahtevano vsebino, kot je opredeljeno v tč. 7 tega javnega razpisa, morajo v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu (npr. na USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor operacij »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec za oddajo prijave«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Vloge z zahtevano vsebino morajo prispeti v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr. na USB ključku). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku prispele v vložišče ministrstva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 5. 12. 2017 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba 21) in bo javno.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 4.3 točki javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor, z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče RS.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, Urad za razvoj izobraževanja, pri Maji Krušič Šega, vsak delovni dan med 10. in 12. uro po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-54-52 ali pišete na elektronski naslov maja.krusic-sega@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport