Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke, stran 8369.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke 
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05, 43/15, 76/15 popr., 40/16, 52/16 – obvezna razlaga), v nadaljevanju spremembe in dopolnitve.
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka se nanašajo na opredelitev kot terena za gradnjo manipulativnih površin na vseh območjih lokacijskega načrta.
(2) Sprememba in dopolnitev LN IPC Loke povzema mnenje št. R-35/17, opredelitev do ukrepa 2 v sklopu izdelave hidrološko hidravlične študije na območju lokacijskega načrta IPC Loke, Občina Ljubno, ki ga je izdelalo podjetje EHO Projekt d.o.o., Linahartova 9, 1109 Ljubljana.
(3) Spremembe in dopolnitve LN IPC Loke ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.
3. člen 
V šestnajstem odstavku 9. člena se črta beseda »objektov«, ki se nadomesti z besedo »stavb«.
4. člen 
Na koncu šestnajstega odstavka 9. člena se doda:
»Ter dvig terena in določitev kot predvidenih gradbenoinženirskih objektov (cestni, manipulativni) na poplavno varne kote, kot sledi:
– na območju c1 od kote 404.80 n.m.v. (V) do 405.40 n.m.v. (Z)
– na območju c2 na koti 404.80 n.m.v.
– na območju d na koti 405.40 n.m.v.
– na vseh ostalih območjih (a2, b) naj se gradbenoinženirski objekti izvajajo maksimalno do višin, ki ne presegajo tistih na obstoječih manipulativnih površinah na V strani obstoječih objektov ind. cone,
– na nižjih višinskih kotah se lahko izvedejo le objekti, kjer ne bo trajno nameščenih premičnin (skladiščenih artiklov, začasnih objektov, vozil itd.). Območja ne smejo predstavljati skladiščnih lokacij ali lokacij deponiranega materiala, ki bi na posamezni lokaciji ostal dalj časa in ga v primeru visokih voda ni možno umakniti na višje ležeče predele.«
5. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2015-11
Ljubno, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.