Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2927. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, stran 8329.

  
Na podlagi četrtega odstavka 19. člena, 73. člena, desetega odstavka 73.a člena, drugega odstavka 73.c člena, 75. člena, drugega odstavka 150. člena, 5. točke 206. člena in četrtega odstavka 226. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje 
1. člen 
V Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17; v nadaljevanju Sklep) se tretji odstavek 104. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo 19. člena ZISDU-3, pri uporabi določb tega poglavja pojem »povezana oseba« pomeni:
1. osebo, ki ima položaj člana njenega organa vodenja ali nadzora,
2. osebo, ki v družbi za upravljanje za račun strank opravlja posle v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ter hrambo in vodenjem finančnih instrumentov,
3. ožjega družinskega člana osebe iz 1. ali 2. točke tega odstavka,
4. družbo, ki je podrejena osebi iz 1., 2. ali 3. točke tega odstavka,
5. delničarje družbe za upravljanje, ki imajo posredno ali neposredno najmanj petodstotni delež v kapitalu družbe za upravljanje ali glasovalnih pravicah,
6. pravne osebe, ki so podrejene družbe družbe za upravljanje,
7. člane organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke in njihove ožje družinske člane.«
2. člen 
108. člen se spremeni tako, da se glasi:
»108. člen 
(varstvo finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank) 
(1) Družba za upravljanje mora, za namene zaščite pravic strank v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki pripadajo strankam, izpolnjevati naslednje zahteve:
1. voditi mora take evidence, dokumentacijo in račune, kakršni so potrebni, da lahko kadar koli in takoj razloči med denarnimi sredstvi in finančnimi instrumenti oziroma sredstvi, ki jih vodi za eno stranko, in sredstvi, ki jih vodi za druge stranke in lastnimi sredstvi,
2. voditi in vzdrževati mora dokumentacijo, evidence in račune na način, ki zagotavlja njihovo točnost, zlasti njihovo pravilnost v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki jih vodi za stranko,
3. redno mora usklajevati interne evidence, dokumentacije in račune v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi oziroma sredstvi strank, z računi in evidencami kakršnih koli tretjih oseb, ki vodijo ta sredstva,
4. izvršiti mora vse aktivnosti potrebne za zagotovitev, da je mogoče ločeno identificirati finančne instrumente strank, ki so deponirani pri tretji osebi od lastnih finančnih instrumentov te tretje osebe in od finančnih instrumentov družbe za upravljanje, bodisi z drugačno naslovljenostjo računov strank pri tretjih osebah, ali s sprejemom drugih enakovrednih ukrepov, s katerimi se doseže enaka stopnja zaščite,
5. sprejeti mora ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se denarna sredstva stranke, ki so deponirana v skladu s 110. členom tega sklepa, vodijo na računu ali na računih, identificiranih ločeno od računov, na katerih se vodijo denarna sredstva družbe za upravljanje,
6. uvesti mora takšno organizacijsko ureditev, s katero bo v največji meri zmanjšala tveganje izgube ali zmanjšanja sredstev stranke ali pravic v zvezi s temi sredstvi, ki nastane kot posledica zlorabe sredstev, goljufije, slabega administriranja sredstev, nezadostnega vodenja evidenc ali malomarnosti,
7. finančne instrumente na računih, kjer je možen nakup finančnih instrumentov z delnim kritjem (margin account), mora voditi tako, da vodi ločene račune vsaj za finančne instrumente za svoj račun, finančne instrumente za račun povezanih oseb in finančne instrumente za račun ostalih strank, ne glede na to ali se finančni instrumenti vodijo za namen storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali izvrševanja naročil za račun strank. Ločene račune iz prejšnjega stavka vodi tako, da se ti računi vodijo v centralnem depoju ali vmesnem poddepoju za račun bodisi družbe za upravljanje, bodisi povezanih oseb bodisi ostalih strank družbe za upravljanje.
(2) Denarno dobroimetje strank, ki trgujejo prek računa, kjer je možen nakup finančnih instrumentov z delnim kritjem (margin account), mora družba za upravljanje voditi na enak način, kot je določeno v 7. točki prvega odstavka tega člena.
(3) Družba za upravljanje mora Agenciji do 25. dne v mesecu posredovati poročilo za predhodni mesec o transakcijah in poslih s finančnimi instrumenti in denarnim dobroimetjem povezanih oseb, ki vsebuje začetno in končno stanje ter transakcije in posle povezanih oseb, ne glede na to ali so bile transakcije in posli izvedeni na organiziranih platformah ali izven njih. Poleg tega mora poročilo vsebovati tudi vse transakcije in posle povezanih oseb, ki so bili opravljeni brez 100 % kritja na dan poravnave posla..
(4) Vsak prenos finančnih instrumentov povezanih oseb morata odobriti vsaj dve osebi, ki v družbi za upravljanje opravljata posle v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ali hrambo in vodenjem finančnih instrumentov.
(5) Družba za upravljanje Agenciji poroča o podatkih iz tega člena v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.
(6) Če posredovanje podatkov iz tega člena zaradi izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja ni omogočeno, družba za upravljanje o tem najkasneje v roku za predložitev poročila pisno obvesti Agencijo in ji ustrezno dokumentacijo posreduje v pisni obliki v roku dveh delovnih dni po preteku roka za oddajo poročila. Takoj po vzpostavitvi povezave oziroma takoj po začetku delovanja sistema za elektronsko poročanje družba za upravljanje podatke, ki so bili posredovani v pisni obliki, Agenciji sporoči tudi na način iz prejšnjega odstavka.«
3. člen 
(uskladitev poslovanja) 
Družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve iz 150. člena ZISDU-3, uskladijo svoje poslovanje z določbami tega sklepa do 1. decembra 2017 in prvič poročajo skladno z določbami tega sklepa za mesec december 2017.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-16/2017-2
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
EVA 2017-1611-0094
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.