Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2960. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica, stran 8394.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 3., 4., 7. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11, 37/15, 69/15), Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, 108/13, 10/14), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, sprem. in dopol. 103,15, 2/16 – popr.), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 – ZVO-1), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 18. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
(1) Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Občine Slovenska Bistrica.
(2) S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje), subjekti ravnanja z odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(cilji odloka) 
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. Preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov.
2. Zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka.
3. Vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo.
4. Sprejemljivost ukrepov za okolje.
5. Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe.
6. Uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«.
7. Izboljšati dostop do storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. člen 
(pomen pojmov) 
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj odpadkov po tem odloku je vsak prebivalec občine in vsaka fizična ali pravna oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), oziroma vsaka oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov.
2. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov (pravna ali fizična oseba), ki ima odpadke v posesti.
3. Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki je zbiranje, prevoz, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju.
4. Izvajalec javne službe je pravna oseba, ki skladno s tem odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
6. Prepuščanje odpadkov po tem odloku je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
7. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
8. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega seznama odpadkov in podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek).
9. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov med katere sodijo: razbiti krožniki, skodelice, kozarci, ogledala, plenice, vložki, vatirane palčke, iztrebki malih živali, posip za mačji WC, kosti, smeti, ki jih pometamo po tleh, napolnjene vrečke sesalcev, nečista, onesnažena, zapackana embalaža (v kolikor se je ne da očistiti in ne vsebuje nevarnih snovi), cigaretni ogorki, žvečilni gumi, papirnate serviete, papirnate brisače in papirnati robčki za enkratno uporabo, izrabljene kuhinjske krpe in gobice, zavržena zobna ščetka, polomljene igrače, barvice, flomastri, kasete, CD-ji, vosek, tapete, PVC lepilni trakovi;
10. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, ki se odložijo na odlagališču po mehansko biološki obdelavi (MBO) in po odstranitvi lahke frakcije.
11. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti.
12. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
13. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih trgov in podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama, določenega s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
14. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)« s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža (vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek)« s klasifikacijsko številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
15. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
16. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
17. Posode za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, kontejnerji, vrečke, kompostniki in druga predpisana oprema za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
18. Zbirno mesto je prostor kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
19. Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali tipiziranih vrečah za odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe.
20. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
21. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
22. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
23. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki stalno ali občasno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
24. Stavba je stavba po predpisih o graditvi objektov, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb.
25. Objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov, v ali na katerem se opravlja proizvodna ali storitvena dejavnost ali je v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
4. člen 
(subjekti ravnanja) 
(1) Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina).
2. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalec).
3. Povzročitelji odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne in fizične osebe, ki na območju občine stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke s tem da:
– bivajo v svojih ali najetih nepremičninah,
– so lastniki počitniške hiše,
– opravljajo dejavnost,
– upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno),
– organizirajo kulturne, športne ter druge javne prireditve.
(2) V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki.
5. člen 
(vključevanje) 
(1) V sistem ravnanja z odpadki se morajo vključit vsi povzročitelji, ki bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki počitniških hiš ali stavb, ki opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih objektih, ki upravljajo javne površine ali organizirajo kulturne in športne ter druge javne prireditve na območju občine, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
(2) Izjemoma so uporabniki iz prejšnjega odstavka prosti obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v trajni uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece.
(3) Prav tako je odlok obvezen za udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki. Načrtovalci, projektanti in izdelovalci projektne dokumentacije morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca na osnovi pridobitve projektnih pogojev oziroma smernic.
6. člen 
(tehnični pravilnik) 
(1) Izvajalec javne službe izvaja službo skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: pravilnik).
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
1. Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki.
2. Tehnologijo, pogoje in način zbiranja odpadkov.
3. Pogostost (frekvenca) prevzemanja odpadkov.
4. Obračun storitev ravnanja z odpadki.
5. Tipizacijo predpisanih posod in/ali vreč za odpadke in merila za določanje izhodiščne prostornine posod in/ali vreč.
6. Minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih.
7. Razpored – urnik odvoza komunalnih odpadkov.
8. Podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnih centrih.
9. Javne prireditve.
10. Podrobnejšo opredelitev vsebine katastra (registra) zbirnih in prevzemnih mest in zbirnih centrov.
11. Druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.
12. Reklamacijski postopek.
13. Nadzor na terenu.
14. Končne določbe.
(3) Pravilnik je interni akt izvajalca, ki podrobnejše določa način izvajanja javne služne ravnanja z odpadki. Sprejme ga direktor izvajalca. Objavljen mora biti na spletni strani izvajalca.
II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(vrste in obseg storitev javne službe) 
Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja, odvoz, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
1. Storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in zbirnih centrih, vključno s prevozom komunalnih odpadkov na CERO Pragersko.
2. Storitev mehansko-biološke obdelave komunalnih odpadkov.
3. Storitve kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni.
4. Storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo.
5. Prevoz ostanka odpadkov po obdelavi komunalnih odpadkov v nadaljnjo predelavo.
6. Prevoz preostankov odpadkov po obdelavi komunalnih odpadkov na odlagališče.
III. PREVZEMANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
8. člen 
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
1. Papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke.
2. Drobna odpadna embalaža iz stekla.
3. Kuhinjski odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in biološko razgradljivi odpadki).
4. Mešana odpadna komunalna embalaža, zbrana od vrat do vrat.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prejšnjih odstavkov, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom.
9. člen 
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov) 
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah s prostornino 80 l, 120 l, 240 l in 1100 l.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa pravilnik iz 6. člena tega odloka, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na območju občine najmanj enkrat mesečno v ožjem mestnem središču in na območjih poselitve s strnjeno individualno pozidavo in v predelih s pretežno individualno gradnjo izven strjenih.
(4) Podrobnejši način prevzema odpadkov na območjih iz predhodnega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe v Tehničnem pravilniku.
10. člen 
(velikost in uporaba posod) 
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike storitev določita skupaj izvajalec javne službe in povzročitelj odpadkov. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkoviz 37. člena se število obveznih posod in zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 6. člena tega odloka.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih komunalni odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 6. člena tega odloka.
(3) Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot to dopušča njihova posoda za zbiranje odpadkov, morajo le-te odložiti v dodatno embalažo (v predpisano vrečo z logotipom izvajalca) za zbiranje odpadkov, ki si jo proti plačilu priskrbi pri izvajalcu, ter jo postaviti poleg posode za zbiranje odpadkov.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
11. člen 
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij) 
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
1. Prevzemanje zbrane odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat.
2. Prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih in po sistemu od vrat do vrat.
3. Prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih.
4. Prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov po sistemu »naročilnica«.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
12. člen 
(biološko razgradljivi odpadki) 
(1) Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto je isto kot za mešane komunalne odpadke.
(2) Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov na območju mesta ali strnjenega naselja.
(3) Na območjih, kjer izvajalec javne službe ne zagotavlja rednega odvzema biološko razgradljivih odpadkov, mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biološko razgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku.
(4) Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne biološko razgradljive odpadke kompostirajo v hišnih kompostnikih tudi na območjih z organiziranim rednim prevzemanjem biološko razgradljivih odpadkov, če imajo za tako kompostiranje na razpolago vrt in pri tem upoštevajo ustrezne postopke predelave biološko razgradljivih odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
1. Da se na območjih, kjer je organizirano ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, ti odpadki zbirajo v predpisanih zabojnikih ali posodah in prevažajo z vozili, opremljenimi za prevoz biološko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav.
2. Prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov skladno z letnim razporedom odvoza.
3. Čiščenje in razkuževanje predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje ter vozil, s katerimi zagotavlja prevažanje biološko razgradljivih odpadkov, najmanj enkrat mesečno.
(6) Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč jih prevzame na dan odvoza mešanih odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje in odvoz), dodatni strošek zbiranja in odvoza ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu na dan odvoza ostankov odpadkov. Izvajalec to ugotovitev posreduje prekrškovnemu organu.
13. člen 
(sistem »od vrat do vrat«) 
(1) Izvajalec javne službe s sistemom »od vrat do vrat«, ki vključuje uporabo namenske rumene vreče zagotavlja pri uporabnikih storitve izvorno ločevanje in prevzem naslednjih vrst odpadne embalaže:
1. odpadna embalaža iz plastike,
2. odpadna embalaža iz kovin,
3. odpadna embalaža iz sestavljenih materialov.
(2) V rumeno vrečo se ne odlaga:
1. steklena embalaža,
2. ostanki hrane,
3. nečiste vrečke in embalaža,
4. nevarni odpadki (baterije, pločevinke barv, razredčil, kartuše).
(3) Uporabniki storitev javne službe zbirajo komunalne odpadke ločeno, in sicer papir v kartonske škatle in steklo v posebne vreče, ki jih po urniku na dan odvoza odložijo na prevzemno mesto ali ga oddajo v zbirnem centru.
14. člen 
(prevzemanje nevarnih frakcij) 
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje nevarnih frakcij v skladu z podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Ločeno zbiranje nevarnih frakcij se zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj teden dni pred prevzemom nevarnih frakcij obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.
III. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
15. člen 
(prevzemno mesto) 
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.
(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 5 metrov od roba prometne poti smetarskega vozila.
(3) Uporabnik mora zagotoviti, da se zabojnik ali namenska vreča prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto do 6.00 ure zjutraj glede na predviden dan odvoza, po prevzemu odpadkov pa prazni zabojnik čim prej, najkasneje pa do konca dne, ko je bil prevoz opravljen, vrne na zbirno mesto.
(4) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno mesto, na predlog katere koli stranke, občinska uprava Občine Slovenska Bistrica.
(5) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem času, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila.
(6) V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest, ne omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število namensko označenih vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.
(7) Povzročitelji odpadkov, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, lahko odlagajo odpadke v plastične vrečke z logotipom izvajalca za odpadke. Odpadke v vrečkah morajo povzročitelji odpadkov na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe.
(8) V redko poseljenih hribovitih predelih občine z razpršeno gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu odcepov lokalnih cest do posameznih povzročiteljih, kjer bodo nameščeni zabojniki volumna primernega volumna za ostanke komunalnih odpadkov in namenski zabojniki za odpadno embalažo. Lokacije skupnih zbirnih mest ter lokacije prevzemnih mest v redko poseljenih hribovitih predelih občine določi izvajalec v sodelovanju z občino, krajevno skupnostjo in lastnikom zemljišča.
(9) Izvajalec javne službe sme pri prevzemanju odpadkov odstopiti od letnega koledarja odvozov le v primeru višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest in nenadne okvare posebnih vozil. O tem mora povzročitelje v najkrajšem možnem času na krajevno običajem način obvestiti o razlogih opustitve odvoza ter o novih terminih odvoza odpadkov.
16. člen 
(zbirno mesto) 
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Za urejenost in čistočo zbirnega mesta skrbi povzročitelj.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.
17. člen 
(zbirni center) 
(1) V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje ločenih frakcij, nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov. Prevzemanje ločenih frakcij, nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme je nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
V zbirnem centru se ločeno zbirajo naslednje ločene frakcije:
1. kartonska embalaža,
2. časopis in revije,
3. pločevinke,
4. konzerve,
5. trda plastika,
6. plastenke,
7. železo,
8. pločevina,
9. plastični zabojčki,
10. oblačila in ostanki tekstila,
11. steklo,
12. plastična embalaža,
13. barvne kovine,
14. odpadni les,
15. stiropor,
16. kosovni odpadki,
17. ŽSP (živalski stranski proizvodi),
18. OEEO (odpadna električna in elektronska oprema).
(2) Izvajalec je dolžan čistiti in vzdrževati zbirni center.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
18. člen 
(register podatkov) 
(1) Podatke o povzročiteljih odpadkov vodi izvajalec javne službe v registru storitev javne službe (v nadaljevanju: register povzročiteljev).
(2) Register povzročiteljev za fizične osebe vsebuje naslednje podatke: ime, priimek in naslov povzročitelja, EMŠO in davčno številko, število članov gospodinjstva, ter tip in velikost posod za zbiranje odpadkov.
(3) Register povzročiteljev za pravne osebe vsebuje naslednje podatke: naziv in naslov povzročitelja, davčno in matično številko, število zaposlenih, ter tip in velikost posod za zbiranje odpadkov.
19. člen 
(sprememba podatkov) 
(1) Podatki v registru povzročiteljev se lahko spremenijo na podlagi:
1. Pisnega sporočila povzročitelja (najemna, kupoprodajna pogodba ali pogodba o dedovanju).
2. Zemljiško knjižnega izpiska.
3. Povečanega obsega odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru povzročiteljev, na vlogo potrdi povzročitelju vpis teh sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje s prvim naslednjega meseca po vpisu spremembe v registru povzročiteljev.
20. člen 
(uporaba in praznjenje posod) 
(1) Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe ni dolžan prevzemati odpadkov iz netipiziranih, neoznačenih in prenapolnjenih posod za zbiranje odpadkov, ki jo povzročiteljem nudi izvajalec javne službe. Prav tako izvajalec ni dolžen prevzemati odpadkov v vrečah, ki so nastavljene zraven posode in niso označene z logotipom izvajalca.
(3) Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke oziroma odpeljati velike zabojnike tako, da ne ovira prometa, ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posod za odpadke in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži prevzemno mesto, jo je dolžan tudi očistiti.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV 
21. člen 
(obveznosti povzročiteljev) 
Ravnanje s komunalnimi odpadki je za povzročitelje, ki bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki počitniških hiš, opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih objektih na območju občine, pri katerih nastajajo odpadki obvezno.
22. člen 
(pogodba – fizična oseba) 
Pred pričetkom izvajanja storitev javne službe se s povzročiteljem sklene pogodba v pisni obliki. Pogodba vsebuje:
1. ime oziroma naziv plačnika,
2. naslov plačnika,
3. davčno številko in EMŠO plačnika,
4. kontakt plačnika (kontaktna številka, spletna pošta),
5. lokacijo prevzemnega mesta,
6. število članov gospodinjstva oziroma število prebivalcev v večstanovanjskem objektu,
7. velikost zabojnika oziroma namenskih vreč,
8. razdelilnik stroškov v primeru večstanovanjske stavbe in način delitve stroškov,
9. podatke o upravitelju objekta pri večstanovanjskem objektu.
23. člen 
(pogodba – pravna oseba) 
(1) V primeru, ko se pogodba sklepa s pravno osebo ali drugim pravnim subjektom, ki opravlja kakršnokoli dejavnost, pa vsebuje pogodba iz prejšnjega člena še naslednje podatke:
1. davčno številko,
2.  matično številko,
3.  številko transakcijskega računa,
4. velikost zabojnika oziroma namenskih vreč.
(2) Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov.
(3) Skupni zabojnik volumna 1100 litrov se lahko uporablja le za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov, če pri opravljanju dejavnosti nastajajo tudi komunalni odpadki. Za vse ostale odpadke, ki niso komunalni odpadki (odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti) mora uporabnik uporabljati ločene zabojnike. Za odvoz in odlaganje teh odpadkov se z povzročiteljem odpadkov sklene posebna pogodba skladu z določili tega odloka.
24. člen 
(obveznosti povzročiteljev) 
(1) Povzročitelji odpadkov morajo odlagati komunalne odpadke na zbirnih mestih v:
1. Tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 240, 660 ali 1100 litrov.
2. Tipizirane velike zabojnike.
3. Tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov volumna 240 in 1100 litrov, ki se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste odpadkov.
4. Posebne plastične vrečke (kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka), ki morajo biti označene z znakom izvajalca.
5. Posebne plastične rumene vrečke, za ločeno zbiranje odpadne embalaže, ki morajo biti označene z znakom izvajalca.
(2) Vrsto posod za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma s strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov.
(3) Število in velikost posod za odpadke se določi glede na načrtovano količino odpadkov skladno z merili določenimi s pravilnikom iz 6. člena tega odloka.
25. člen 
(1) V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. Gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje.
2. Odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo, gospodinjski stroji, kolesa, vozila, hišna in stanovanjska oprema, komunalnim odpadkom podobne odpadke iz drugih virov).
3. Gume ali pnevmatike.
4. Nevarne odpadke.
5. Usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
6. Odpadke v tekočem stanju.
7. Kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih ustanov.
8. Tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke,
9. ki so po pravilniku o ravnanju z nevarnimi odpadki klasificirani kot nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki.
10. Poginule živali in kože.
(2) Na zbirnih in prevzemnih mestih je prepovedano odlagati organske odpadke iz okrasnih in zelenjavnih vrtov (trava, listje, vejevje, zelenjavni odpadki), ki se morajo kompostirati na mestu izvora ali pa odlagati v za to namenjene posode za biološko razgradljive odpadke.
(3) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven posod za odpadke, nepravilno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ter brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.
(4) Občinska komunalna inšpekcija z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov opravi izvajalec na stroške povzročitelja odpadkov.
26. člen 
Prepovedano je:
1. Odložiti ali zliti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov.
2. Mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanki komunalnih odpadkov ali mešati posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj.
3. Mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih odpadkov.
4. V posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka.
5. Odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane.
6. Razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi.
7. Pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.
27. člen 
(1) Povzročitelji odpadkov smejo v zabojnike za komunalne odpadke odlagati samo mešane komunalne odpadke. Ustreznost vsebine odpadkov v zabojniku se preverja tako, da se na prevzemnem mestu pred izpraznitvijo zabojnika naredi sortirana analiza odpadkov. V primeru, da izvajalec pri preverjanju vsebine odpadkov v zabojniku ugotovi neustreznost vsebine zabojnika tako, da so zraven mešanih komunalnih odpadkov odložene tudi ločene frakcije, biološko razgradljivi odpadki ali nevarni odpadki, izvajalec povzročitelja opozori z opozorilom in z rdečo nalepko na zabojniku o neustreznosti vsebine odpadkov.
(2) Če se pri povzročitelju ponovno ugotovi neustreznost vsebine odpadkov, izvajalec povzročitelja brez opozorila prijavi inšpekcijskim službam.
28. člen 
(1) Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij po sistemu »od vrat do vrat« oziroma kosovne odpadke na prevzemnem mestu ter na zbirnem centru na CERO Pragersko.
(2) Povzročitelji morajo oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju v premični zbiralnici nevarnih frakcij in/ali v zbirnem centru na CERO Pragersko.
29. člen 
(1) Povzročitelji odpadkov so dolžni posode za odpadke, razen tipiziranih velikih zabojnikov, na dan odvoza še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza), pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi tudi vrniti nazaj. Povzročitelji odpadkov so tudi v zimskem času dolžni poskrbeti za nemoten dostop izvajalca do prevzemnih mest.
(2) Za viške odpadkov, ki pri povzročiteljih nastajajo občasno in presegajo volumen nameščene posode za določeno vrsto odpadka mešani komunalni odpadki in odpadno embalažo, si je povzročitelj dolžan zagotoviti namenske označene vrečke z logotipom izvajalca.
30. člen 
Izvajalec javne službe je dolžan dotrajane posode za odpadke nadomestiti z novimi, poškodovane pa popraviti. Izvajalec je dolžan priskrbeti ustrezne tipizirane posode.
31. člen 
Povzročitelji morajo:
1. Pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ter navodila izvajalca javne službe.
2. Nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v namenske posode za zbiranje, ki je v skladu z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov.
3. Prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na prevzemna mesta v posodah za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno v skladu s pravilnikom.
4. Prepuščati odpadke izvajalcu javne službe na prevzemna mesta v terminih, ki so določeni z urnikom odvozov za prevzemanje posameznih vrst odpadkov.
5. Prepuščati ločene frakcije na zbirnem centru v času njegovega obratovanja.
6. Prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v času njenega obratovanja.
7. Hraniti odpadke na zbirnem mestu, vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe varno in neškodljivo za ljudi in okolje.
8. V primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu javne službe. Redno plačevati storitve javne službe.
9. Kompostirati biološko razgradljive odpadke.
32. člen 
Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev, in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti izvajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika nepremičnine.
33. člen 
Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke na prevzemno mesto v skladu z letnim urnikom za zbiranje kosovnih odpadkov oziroma glede na oddano prijavo. Izvajalec preveri ali ima povzročitelj odpadkov poravnane vse terjatve, ki so nastale iz naslova ravnanje z odpadki in nato povzročitelja obvesti o dnevu odvzema kosovnih odpadkov, ki jih stranka zloži na svojo prevzemno mesto. Če odloži odpadke, ki niso kosovni odpadki, jih izvajalec javne službe ne prevzame, ampak jih označi z nalepko o neustreznosti. Stranka jih mora odstraniti s prevzemnega mesta takoj po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
34. člen 
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev na prostem, javnih shodov na katerem se pričakuje več kot 1000 udeležencev, morajo na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov ločenih frakcij papirja in drobne lepenke, vključno z drobno embalažo iz papirja ali lepenke ter drobne odpadne embalaže iz stekla in plastike.
(2) Organizator prireditve mora izvajalcu javne službe te frakcije oddati ločeno od ostalih odpadkov in prireditveni prostor po končani prireditvi očistiti.
35. člen 
Prepovedano je sežiganje odpadkov, razen suhega odreza (veje).
VI. ODVAŽANJE ODPADKOV 
36. člen 
(odvoz) 
(1) Redni odvoz komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih odpadkov in ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora ustrezati količinam odpadkov z upoštevanjem sezonskega značaja poslovanja. Razpored mora izvajalec objaviti na krajevno običajen način.
(2) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad prevzemni mesti tako, da v primeru potreb opravi predčasen ali pogostejši odvoz odpadkov. V primeru časovno daljšega povečanja količine odpadkov so povzročitelji odpadkov ali izvajalec dolžni zagotoviti dodatne posode za odpadke.
37. člen 
Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
1.
mešani komunalni odpadki
1x
na mesec,
2.
rumena vreča 
2x
na mesec,
3.
papir
1x
na dva meseca,
4.
steklo
1x
na dva meseca,
5.
biološko razgradljivi odpadki 
1x
na teden
od 1. 3. do 1. 12.,
2x 
na mesec
od 1. 12 do 1. 3.,
6.
kosovni odpadki
1x
na leto,
7.
posebni in nevarni odpadki
1x
na leto.
38. člen 
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg, obilno deževje, zemeljski plaz itd.) ali večjih ovir na dovozu k prevzemnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili ipd.) ali zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dnevih po prenehanju višje sile ali ovire ali po praznikih oziroma dela prostih dnevih.
39. člen 
(1) Če je zaradi del na dovozih k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za smetarska vozila, mora povzročitelj začasne ovire, v soglasju z izvajalcem, zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu. V tem primeru je izvajalec dolžan obvestiti povzročitelje odpadkov o spremenjenem prevzemnem mestu.
(2) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki in kosovni odpadki se odvažajo za odpadke primernim vozilom.
VII. OBDELAVA ODPADKOV 
40. člen 
(obdelava) 
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov:
1. Storitev mehansko-biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
2. Storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni.
VIII. ODLAGANJE ODPADKOV 
41. člen 
(odlaganje) 
Na odlagališče je dovoljeno odlagati odpadke, ki so bili predhodno mehansko biološko stabilizirani in preostanek kosovnih odpadkov po sortiranju.
42. člen 
(1) Upravljavec CERO Pragersko mora imeti Poslovnik za obratovanje odlagališča, ki je predpisan z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, 108/13, 10/14).
(2) Poslovnik za obratovanje odlagališča določa režim odlaganja odpadkov in obratovalni čas CERO Pragersko. Odpadki se sprejemajo samo v obratovalnem času.
43. člen 
(1) Manjše količine komunalnih odpadkov lahko povzročitelji odpadkov sami pripeljejo na zbirni center in jih odložijo na za to določena mesta v dogovoru z upravljavcem zbirnega centra, ob pogoju, da so vključeni v redni odvoz odpadkov.
(2) Dokazilo o vključitvi v redni odvoz odpadkov je pogodba, sklenjena z izvajalcem in/ali dokazilo o plačilu storitve (dokazilo – plačana položnica preteklega meseca). Če povzročitelj nima dokazila oziroma nima poravnanih obveznosti se mu pripeljani odpadki zaračunajo po veljavnem ceniku na samem CERO Pragersko.
(3) Če odpadki ne sodijo na zbirni center se odloženi odpadki zaračunajo po veljavne ceniku na samem CERO Pragersko.
44. člen 
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven odlagališča. Kdor odloži odpadke izven odlagališča, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Če tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko to odredi pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole.
IX. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
45. člen 
(viri financiranja) 
Sredstva za izvajanje obvezne javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov po obdelavi komunalnih odpadkov v obsegu in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo iz:
1. Plačila uporabnikov za storitve javne službe.
2. Prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij.
3. Proračuna Občine Slovenska Bistrica.
4. Drugih virov.
46. člen 
(viri financiranja javne infrastrukture) 
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
1. Iz proračuna občine.
2. Iz sredstev razvojnih skladov.
3. Iz dotacij, donacij in subvencij.
4. Iz taks in drugih virov, določenih s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
47. člen 
(oblikovanje cene) 
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne gospodarske službe oblikovati v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cena se oblikuje za letno obdobje na osnovi upravičenih stroškov. Cene storitev posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
(2) Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov.
4. Posebej se ločeno zaračuna cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, če ima uporabnik tudi to storitev.
(3) Cene se oblikujejo na kg opravljanje storitve in se uporabnikom zaračunajo glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. Pri zbiranju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se zaračuna glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza le-tega.
(4) Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev (npr. vikendi, vinske kleti in ostali podobni stalno nenaseljeni objekti) in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja z odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza v skladu z občinskim predpisom, ki ureja opravljanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(5) Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne smejo biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne stroške. Stroški dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije.
48. člen 
(obračun storitev javne službe) 
(1) Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki. Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane z dnem, ko začne izvajalec opravljati dejavnost na območju občine ali se povzročitelji vselijo v stanovanje, pričnejo uporabljati poslovne prostore ali stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev.
(2) Uporabniki storitev javne službe so dolžni izvajalcu plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnih predpisov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju občine je dolžna pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu javne službe datum začetka izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
(4) Pravne osebe, katerih dejavnost je takšna, da generirajo samo komunalnim odpadkom podobne odpadke, zbirajo te odpadke v tipskih zabojnikih. Podlago za izračun storitev ravnanja z njihovimi odpadki predstavlja volumen izpraznjenih posod za odpadke. Najmanjši skupni volumen posode za odpadke je 120 litrov, ki se odvaža skladno z letnim razporedom odvoza, ki ga sprejme izvajalec javne službe.
(5) Osnova za obračun storitev iz stanovanjskih prostorov in poslovnih prostorov je volumen odpadka in pogostost odvoza. Potreben volumen posode določita skupaj izvajalec in povzročitelj odpadkov. Volumen posode je odvisen od števila oseb v gospodinjstvu, velikosti poslovne površine, vrste poslovne dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti ločevanja na izvoru.
(6) Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah – gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode za odpadke 120 litrov. V primeru, ko več povzročiteljev uporablja isto posodo, se za razdelitev stroškov med povzročitelji uporablja kvadratura poslovnih ali proizvodnih površin ali število povzročiteljev. Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi pokriti in nepokriti prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti. V primeru, da so povzročitelji gospodinjstva, ki uporabljajo isto posode za odpadke, se za razdelitev stroškov uporablja število članov gospodinjstva.
(7) V primeru, da povzročitelj odpadkov s potrdilom upravne enote potrdi, da v gospodinjstvu živita en ali dva člana se odvoz odpadkov uredi z logotipsko vrečo volumna 60 litrov. Minimalno predpisano število vreč je 2 na mesec.
(8) Povzročitelja komunalnih odpadkov je izjemoma možno oprostiti plačila stroškov ravnanja z odpadki na prošnjo povzročitelja iz socialnih razlogov. O oprostitvi plačila stroškov iz prvega odstavka tega člena odloča pristojni organ občine na podlagi predložene odločbe o denarno socialno pomoči po zakonu, ki ureja socialno varnost. Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki se v tem primeru poravnajo iz proračuna občine.
(9) Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, pisno obvestiti izvajalca, najkasneje v roku 8 dni po nastali spremembi. Ta sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim mesecem. Obračun ravnanja z odpadki je mesečni. V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun teh storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma podatke o velikosti, število posod in številu oseb v gospodinjstvu.
49. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko izvajalec prevzema v ravnanje tudi nenevarne odpadke, ki jih povzročijo pravne osebe v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Cena za ravnanje s temi odpadki ni sestavni del pravilnika o oblikovanju cen ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica in se določi posebej v pogodbi med izvajalcem in povzročiteljem.
X. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
50. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole.
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni organ.
51. člen 
(globe) 
(1) Izvajalcu se izreče globa v višini 1.400,00 EUR, če:
1. Ne prevzema komunalnih odpadkov za vse uporabnike na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica.
2. Ne zagotovi prevzema ločenih frakcij po sistemu prosojna rumena vreča in v zbirnem centru.
3. Ne prevzema kosovnih odpadkov glede na določen urnik, skladno s pravilnikom.
4. Ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem v premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru.
5. Ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra (17. člen).
6. Ne vrši stalnega nadzora nad prevzemnimi mesti in ne odredi v primeru potreb predčasnega ali pogostejšega odvoza odpadkov (36. člen).
7. Ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile kot to določa (38. člen).
(2) Odgovorni osebi izvajalca se izreče globa v višini 400,00 EUR za prekrške iz 1. odstavka tega člena.
52. člen 
(globe za fizične in pravne osebe) 
(1) Kadar povzročitelj odpadkov:
1. Se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (5. člen),
2Ravna v nasprotju z 12. členom,
3. Ne vzdržuje čistoče na zbirnem in prevzemnem mestu (15. in 16. člen),
4. Ne odloži odpadkov na zbirnem centru po navodilih izvajalca (17. člen),
5. Ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov (22. člen),
6. Odlaga prepovedane odpadke v posode za komunalne odpadke (25. člen),
7. Polni posodo – zabojnik z neustrezno vsebino (27. člen).
8. Ne zagotavlja dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času (29. člen),
9. Po izpraznitvi posode za odpadke ne vrne na zbirno mesto (29. člen),
10.  Ravna z odpadki v nasprotju z 31. in 35. členom,
11. Ravna v nasprotju z 32. členom,
12. Odlaga odpadke na javnem komunalnem odlagališču v nasprotju s Poslovnikom upravljavca CERO Pragersko (39. člen),
13. Odlaga odpadke izven javnega komunalnega odlagališča (44. člen),
se izreče globa fizični osebi, odgovorni osebi pravne osebe, odgovorni osebi samostojnega podjetnika oziroma posamezniku, ki samostojno izvaja dejavnost, za prekršek iz tega člena globo v višini 400,00 EUR.
(2) Pravni osebi se za storjen prekršek iz prvega odstavka tega člena izreče globa v višini 1.400,00 EUR. V primerih, ko se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednje ali veliko gospodarsko družbo, se le-tej izreče globa v višini 4.500,00 EUR.
53. člen 
(1) Globa v višini 1.400,00 EUR se izreče za prekršek pravni osebi ali posamezniku, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, javnih shodov če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz odpadkov.
(2) Globa v višini 400,00 EUR se izreče za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorni osebi pravne osebe. Pravna oseba ali posameznik iz prvega odstavka poravna izvajalcu stroške čiščenja in odvoza odpadkov.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
54. člen 
Dejavnosti, ki jih določa ta odlok, vendar se še ne izvajajo, se bodo uvedle v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
55. člen 
Tehnični pravilnik iz 6. člena tega odloka sprejme izvajalec najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
56. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/09).
57. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2017-0203-13
Slovenska Bistrica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.