Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2953. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljubno, stran 8367.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 76/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17), in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Ljubno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Ta odlok ureja odnose med uporabniki prostora Občine Ljubno (v nadaljevanju: Občina), predpisuje njihove obveznosti, našteva prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in sankcije.
(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red in skrbeti za urejenost svojega okolja.
2. člen 
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, ki:
– prekršek storijo same;
– so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku;
– so lastniki ali vodniki živali v prekršku;
– so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek.
3. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in so dostopne vsem pod enakimi pogoji;
– utrjene javne površine so površine namenjene pretežno pešcem (na primer: trgi, sprehajalne poti ipd.);
– zelene javne površine so neutrjene, večinoma zatravljene ali drugače kultivirane površine, namenjene humaniziranju bivalnega okolja, javni rabi in so v javni lasti;
– urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na primer: koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, naprave namenjene omejevanju dostopa, cestna in dekorativna svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice ipd.);
– trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, kabla ali kinete, razširjeno za varovalni pas, namenjen vzdrževanju;
– strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih objektov, različnih lastnikov, med seboj oddaljenih manj kot 30 metrov;
– nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;
– prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki povzroči spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične motnje ipd.;
– bivalno okolje je območje, za katerega je značilna pretežno stanovanjska izgradnja;
– zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih oseb;
– upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam;
– rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, nadaljnjo prodajo ali za druge gospodarske namene.
II. OBVEZNOSTI 
4. člen 
(1) Obveznosti uporabnikov prostora Občine:
– skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
– varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in lastnikov prostora;
– izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi v prostor.
(2) Uporabniki prostora morajo skrbeti za higieno in urejen videz za svoje aktivnosti uporabljenih javnih površin. Morebitne degradacije, nastale z uporabo javne površine, je potrebno vrniti v prvotno stanje oziroma urediti stanje, v skladu s soglasjem lastnika ali upravljavca javnih površin. Sanacija mora biti izvedena takoj oziroma v upravičenih primerih najkasneje v enem mesecu. Po tem času sanacijo na stroške povzročitelja izvede pooblaščeni izvajalec Občine.
(3) Uporabniki prostora Občine so dolžni varovati premoženje, urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške povzročitelja.
(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na ali neposredno ob javni površini morajo:
– poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč;
– poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno vzdrževani žlebovi in snegobrani;
– dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki lahko s svojim padcem poškoduje mimoidoče;
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
(5) Lastniki ali upravljavci javnih površin so dolžni na površinah namenjenih prometu vozil in pešcev dnevno čistiti sneg, ter s posipanjem preprečiti poledico.
(6) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila upravljavca javne površine.
(7) Občani so dolžni upoštevati navodila in odredbe uradnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili tega odloka.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega in petega odstavka tega člena.
(9) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega in petega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(10) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami šestega in sedmega odstavka tega člena.
(11) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami šestega in sedmega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
III. PREPOVEDI 
5. člen 
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine oziroma javno dobro.
(2) Na območju Občine Ljubno je prepovedano:
1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe vode;
2. odmetavati odpadke na javne površine;
3. kuriti vse vrste odpadkov;
4. izlivati odpadne snovi na javne površine;
5. izlivati meteorne vode na javne površine, če to povzroča nevarnost ali škodo;
6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v strugah vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah;
8. uporabljati motorne škropilnice v strnjenih naseljih;
9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na javnih zelenih površinah brez soglasja lastnika;
10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez dovoljenja lastnika ali upravljavca;
11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;
12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze;
13. nadlegovati občane na javnih površinah;
14. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih, ali se drugače nedostojno vesti;
15. prenočevati na javnih krajih ali v zasebnih objektih brez soglasja lastnika;
16. vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je prepoved vidno označena;
17. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali druge odprtine, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;
18. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge opojne substance, na javnih mestih izven gostinskih lokalov in prireditev;
19. na parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki presegajo hrup motorja;
20. uporabljati naprave, ki povzročajo hrup v času od 22.00–06.00 ure, razen v primeru pridobitve dovoljenja lokalne skupnosti;
21. parkirati na javnih površinah nepriklopljena priklopna vozila izven za to določenih površin;
22. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na javnih površinah tako, da povzroča škodo, ovira promet vozil ali prehod pešcev;
23. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave postavljene za preprečevanje gibanja;
24. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico ali na drug nevaren način;
25. kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, kjer je prepoved označena;
26. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
27. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in druge prostoživeče živali na javnih površinah v ureditvenem območju, brez soglasja lastnika ali upravljavca zemljišča;
28. sprehajati in voditi živali na površinah ali v objektih, kjer so prepovedane;
29. uporabljati vrtne kosilnice ali druge naprave z motorji na notranje izgorevanje v strnjenih naseljih ob nedeljah in praznikih.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28. in 29. točke drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28. in 29. točke drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 6.,14.,16.,17., 23. In 26. točke drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 6.,16.,17. in 23. točke drugega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE 
6. člen 
(1) Za vzdrževanje javnega reda na javnem shodu ali javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:
– da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;
– da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma javne prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s sanitarijami;
– da so parkirišča in sanitarije vidno označene;
– da sta takoj po končani prireditvi prireditveni prostor in okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen prireditve postavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje pred prireditvijo.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI 
7. člen 
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu. Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne more priti v neželen stik z drugimi osebami in živalmi.
(2) Vodnik živali je dolžan:
– imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;
– imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati;
– takoj odstraniti iztrebke.
(3) V trškem jedru je reja rejnih živali prepovedana.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, in tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, in tretjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
VI. NADZOR 
8. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave. Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami občinskih aktov imajo pravico za zagotovitev varnosti, splošnega reda, premoženja, zdravja in čistoče. Imajo pravico dajati občanom navodila in odredbe za prenehanje ali naložitev odprave posledic prekrškov, za katere so pristojni.
(3) Občani so dolžni ravnati po navodilih in odredbah iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljubno (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št.: 9/1996 in 1/1998);
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2017
Ljubno, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.