Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2967. Odlok o razglasitvi Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 8416.

  
Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15), 17. in 19. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi Zbirka Jožeta Udoviča, ki se nahaja v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica.
(2) Zbirka na dan razglasitve obsega 2535 knjig in periodičnih publikacij, 200 strani rokopisov in drugih pisnih enot, 300 enot slikovnega gradiva, 10 enot avdio in video zapisov in 20 predmetov, vse v lasti Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
(3) Sezname, ki sestavljajo zbirko, vodi in hrani Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, in so del inventarne knjige. Za zavarovano po tem odloku šteje gradivo z oznako d.
2. člen 
(1) Varstvo Zbirke Jožeta Udoviča je javna korist varstva kulturne dediščine, ki se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za občino in pokrajino.
(2) Javna korist varstva Zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča obsega:
– identifikacijo dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje;
– ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo;
– omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej zainteresiranim;
– predstavitev dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah;
– vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje;
– celostno ohranjanje dediščine;
– spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij;
3. člen 
(1) Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica na podlagi zakonskih pooblastil splošnim knjižnicam za zbiranje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo s področja delovanja knjižnice od leta 1992.
(2) Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica je pridobila Zbirko Jožeta Udoviča na podlagi njegove poslednje volje z zapuščinskim volilom, del zbirke pa je dopolnil s pridobitvijo gradiva iz drugih dostopnih virov. Tako pridobljeno gradivo predstavlja zaključeno celoto Zbirke Jožeta Udoviča.
4. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– »akcesija« je način pridobivanja premične dediščine in njihovo vključevanje v zbirko;
– »celostno ohranjanje« je sklop ukrepov za zagotavljanje nadaljnjega obstoja in obogatitve dediščine, njeno vzdrževanje, obnovo, prenovo, uporabo in oživljanje;
– »dokumentiranje« je zbiranje, urejanje in hranjenje podatkov o dediščini, njenih vrednotah, stanju, lokaciji in drugih dejstvih pomembnih za izvajanje varstva;
– »dolžna skrbnost« je skrbnost, ki se izkazuje s preverjanjem izvora premičnin z vrednotami dediščine na podlagi razpoložljivih podatkov iz dostopnih evidenc in registrov, strokovnih in javnih virov in od lastnikov;
– »domoznanstvo« je veda, ki raziskuje, preučuje in opisuje določeno geografsko ali upravno območje in obsega zbiranje, obdelavo in hranjenje knjižničnega in drugega gradiva za območje na katerem deluje knjižnica kot javna ustanova in ki govori o zgodovinskem, geografskem, etnološkem, družbenem in kulturnem dogajanju tega območja;
– »domoznansko gradivo« je knjižnično, listinsko, rokopisno, avdio ali video gradivo ter premični predmeti, ki zadoščajo vsaj enemu od predpisanih kriterijev in sicer, da vsebujejo podatke o območju in ljudeh, ki ga v svoji pristojnosti pokriva javna knjižnica, da je bilo izdano na območju dejavnosti javne knjižnice ali da avtorji gradiva izhajajo ali so drugače povezani z območjem, ki ga v svoji dejavnosti pokriva javna knjižnica;
– »družbeni pomen« predstavlja vrednost, ki jo ima domoznanska zbirka za skupnost in posameznike zaradi svojega kulturnega, vzgojnega, razvojnega, verskega, simbolnega in identifikacijskega potenciala ali za preučevanje posameznih znanstvenih ved;
– »kulturni spomenik« je dediščina, ki je razglašena za spomenik ali je vpisana v inventarno knjigo pristojne institucije za varstvo dediščine;
– »oživljanje« so dejavnosti, ki omogočajo vključevanje dediščine v sodobno življenje in njeno ustvarjalnost, njeno trajno uporabo in uživanje v njej;
– »plan« je plan, program, načrt ali drugi splošni akt, katerega izvedba ima vpliv na dediščino ali njeno varstvo;
– »premična dediščina« so premičnine ali zbirke z vrednotami dediščine;
– »pristojna organizacija« je subjekt, pristojen za izvajanje ukrepov zbiranja, dokumentiranja, varstva in nadzora nad dediščino;
– »raziskava« so dela, ki posegajo v dediščino za potrebe njenega varstva, s katerimi se preučujejo njeni deli in pridobivajo podatki o njeni vsebini, njenem pomenu, stanju in ogroženosti;
– »uporaba« so stalne ali občasne dejavnosti, ki se opravljajo v dediščini, ob njen ali v kakršni koli povezavi z dediščino, pri tem pa vplivajo nanjo ali uporabljajo njene kulturne vrednote in družbeni pomen;
– »upravljanje« je izvajanje nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bila stvar razglašena za spomenik in obsega predvsem vodenje in organiziranje razširjanja zbirke, vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti in spremljanja stanja;
– »varstveni režim« so pravila, ki ob upoštevanju družbenega pomena spomenika in na podlagi njenega vrednotenja konkretizirajo omejitve lastninske pravice ter drugih upravičenj in določajo ukrepe za izvedbo varstva;
– »varstvo« so pravni, upravni, organizacijski, finančni in drugi ukrepi različnih deležnikov, ki so namenjeni obstoju in bogatitvi dediščine;
– »varovanje« je takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim dopolnjevanjem, vzdrževanjem in obnavljanjem omogoča obstoj vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v minimalnem obsegu;
– »zbirka« je skupina premičnin s sorodnimi vrednotami dediščine, ki jih lahko povezuje skupen zgodovinski, prostorski, upravni ali osebnostni kontekst.
II. ZBIRKA JOŽETA UDOVIČA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA 
5. člen 
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena, so:
– zbirka ima izjemen kulturni, izobraževalni in znanstveni pomen;
– zbirka ima izjemen pomen za poznavanje preteklosti Notranjske in Občine Cerknica in občin – pogodbenih partneric;
– zbirka je odraz dolgoletnega, načrtnega in strokovnega zbiranja knjižničnega gradiva o dejavnosti Jožeta Udoviča;
– bogato dopolnitev zbirke predstavlja obsežno fotografsko gradivo;
– posebna vrednost zbirke so originalna knjižna dela Jožeta Udoviča;
– posebnost in pomembno celoto predstavljajo osebni predmeti Jožeta Udoviča;
– zbirka Jožeta Udoviča je kot kulturni spomenik pomembna kot celota.
6. člen 
(1) Kot sestavni del informacijske podpore varstva se izvaja digitalizacija zbirke in dokumentiranje dediščine Jožeta Udoviča.
(2) Dokumentiranje dediščine vsebuje predvsem evidentiranje gradiva Jožeta Udoviča, zbiranje podatkov za inventarizacijo dediščine, evidentiranje njenega stanja in ogroženosti ter dokumentiranje posegov.
(3) V primeru premične dediščine vsebuje tudi lokacije in lastništvo zanimivih enot dediščine Jožeta Udoviča za uvrstitev v zbirko, dokumentiranje akcesije in premestitve posameznih delov zbirke ali zanimivih enot dediščine.
7. člen 
Za zbirko velja varstveni režim, ki določa:
– da se zbirka varuje v njeni izvirnosti in neokrnjenosti;
– dovoljena je aktivna in preventivna konzervacija v skladu s strokovnimi standardi in v sodelovanju s pristojno in strokovno usposobljeno ustanovo;
– lastnik in upravitelj zbirke mora določiti strokovno odgovorno osebo, ki bo skrbela za izvajanje varstvenega režima;
– zbirka mora biti evidentirana, dokumentirana in hranjena skladno z zahtevanimi standardi;
– predmeti, ki se iz zbirke predstavljajo javnosti, morajo biti ustrezno zavarovani.
8. člen 
(1) Zbirka Jožeta Udoviča je javno dostopna zbirka v skladu z določili varstvenega režima, določili stroke za posamezne elemente zbirke in zbirko kot celoto ter načrtom upravljanja.
(2) Zbirka Jožeta Udoviča je razstavljena in dostopna v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica v okviru »Udovičeve sobe«.
9. člen 
O izposoji in selitvi zbirke ali delov zbirke iz prostorov Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica mora biti pisno obveščen pristojni organ Občine Cerknica zadolžen za področje varstva kulturne dediščine.
10. člen 
(1) Z Zbirko Jožeta Udoviča je treba ravnati tako, da se zagotavlja čim večja ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost, da se dosledno upoštevajo in ohranjajo njegove kulturne vrednote in družbeni pomen ter njegova družbena vrednost.
(2) Skladno z določili zakona bodo občine in Knjižnica Jožeta Udoviča zagotavljale z letnimi načrti prostorske, strokovne in tehnične zahteve za izvajanje javne lokalne službe varstva premične in nesnovne dediščine ter širitev Zbirke Jožeta Udoviča, vključno z odkupi gradiva.
11. člen 
(1) V javno službo varstva premične in nesnovne dediščine in razvoja zbirke lahko Knjižnica Jožeta Udoviča vključuje tudi prostovoljce z ustrezno izobrazbo oziroma kvalifikacijo.
(2) V javno službo varstva premične in nesnovne dediščine in razvoja Zbirke Jožeta Udoviča lahko Knjižnica Jožeta Udoviča vključuje tudi prostovoljce – zaupnike. Njihova naloga je razvijanje zavesti o javnosti dediščine, informiranje in neformalni nadzor nad stanjem varstva na terenu.
III. KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(1) V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Knjižnica Jožeta Udoviča sprejme načrt upravljanja in razvoja Zbirke Jožeta Udoviča. Z načrtom upravljanja se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje zbirke, način izvajanja njenega varstva ter njena promocija in uporaba v izobraževalne namene.
(2) V načrtu upravljanja in razvoja Zbirke Jožeta Udoviča se opredeli:
– pregled kulturnih vrednot, ki jih je treba posebej ohranjati in razvijati;
– vizijo varstva in razvoja;
– strateške in izvedbene cilje upravljanja;
– določbe, ki se nanašajo na upravljavsko strukturo in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– načrt dejavnosti s finančnim okvirom, še posebej za zagotavljanje digitalizacije zbirke, dostopnosti in upravljanje obiska in uporabe;
– kazalnike in načine spremljanja izvajanja;
– rok veljavnosti načrta, način dopolnjevanja in spreminjanja načrta.
13. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-2/2017
Cerknica, dne 24. oktobra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.