Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020, stran 8417.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08 in 14/17) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 19. redni seji dne 26. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020 se v drugem odstavku 1. člena pred besedo »ter« druge alineje doda nova alineja, ki se glasi:
»– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 9–17, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013),«.
2. člen 
V 5. členu se pred zadnjo vrstico tabele doda nova vrstica, kjer se prvi stolpec tabele glasi: »De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)« ter drugi stolpec: »UKREP 6A: Pomoč čebelarstvu«.
3. člen 
V 6. členu se v prvi točki prvega odstavka za besedno zvezo »dejavna v primarni kmetijski proizvodnji« doda besedilo, ki se glasi »v primerih ukrepov po členih 14 in 15 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013«.
4. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku pred besedno zvezo »v glasilu Naš Kraj« doda besedilo, ki se glasi »z objavo poziva«.
5. člen 
Za 20. členom se doda besedilo, ki se glasi:
»III.I UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO 1408/2013/EU
20.a člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe 1408/2013/EU)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo 1408/2013/EU so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU), se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 (v nadaljevanju: Uredba 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(5) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
20.b člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi 1408/2013/EU)
(1) Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije.
(2) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno slednjim sektorjem ali dejavnostim, do ustrezne zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis za dejavnosti v slednjem sektorju v skladu z Uredbo 717/201/EU do zgornje meje, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
20.c člen 
UKREP 6A: Pomoč čebelarstvu 
(1) Cilj pomoči je ohranjanje in spodbujanje razvoja čebelarstva.
(2) Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč za:
– nakup čebeljih družin,
– nakup panjev,
– nakup podničnih vložkov.
(3) Upravičenci:
– do pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena so upravičeni čebelarji na območju Občine Dobrepolje, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, v register čebelnjakov, v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov in izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi točki prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(4) Bruto intenzivnost pomoči:
– za namene iz druge in tretje alineje drugega odstavka tega člena je intenzivnost pomoči do 100 % upravičenih stroškov.
Pomoč za nakup čebeljih družin je do 40 EUR na čebeljo družino.
Skupni znesek pomoči na upravičenca po tem ukrepu se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 20.a člena tega pravilnika.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev:
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti popolno vlogo, z zahtevanimi dokazili o nastalih stroških (plačanih računih …), skladno z določbami iz javnega razpisa.
(6) V javnem razpisu se lahko določijo dodatni pogoji, ki pa ne smejo biti v nasprotju s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
20.č člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec, oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste namene, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti, oziroma stroškov vezano na določilo drugega in tretjega odstavka 20.a člena tega pravilnika;
– pisno izjavo, da ni prejemnik sredstev za iste upravičene stroške iz nacionalnega Programa ukrepov na področju čebelarstva.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU s sklicem na njeno uradno objavo in o odobrenem znesku de minimis pomoči.«
6. člen 
23. člen se v celoti črta.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0002/2017-02
Videm, dne 26. septembra 2017
 
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.