Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Št. 5443-8/2017/15 Ob-3372/17, Stran 2642
Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/1111/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 15/17 – DZ in 29/17);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13);
– Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije št. 5443-1/2017/ z dne 17. 1. 2017 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Sklep ministrstva);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije" (št. dokumenta: 3032-114/2017/6), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 27. 10. 2017,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«. Na javnem razpisu bodo izbrane operacije, operacijo v okviru tega javnega razpisa pa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
Trajanje 1 programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula razpisanega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 tega javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 programa socialne aktivacije.
Ciljne skupine, ki bodo obravnavane v okviru tega javnega razpisa, so navedene v poglavju 5 tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 projektov, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
Namen razpisanih programov socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za osebe iz ciljnih skupin. Predvideva se izvajanje:
– predvidoma 13 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija1, (v nadaljevanju: KRVS),
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for StatisticsTheNomenclatureofTerritorialUnitsfor-Statistics, t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska).
– predvidoma 8 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
Cilji javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014-2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.
4.2 Specifični cilji in rezultati
Skladno z 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP 2014–2020 »Opolnomočene ciljnih skupin za približevanje trgu dela« je pričakovani rezultat javnega razpisa povečanje deleža oseb iz ciljnih skupin, ki bodo po koncu programov vključene v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.
Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projektov dosežena naslednja specifična cilja:
1. osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:
a.) razvoj socialnih veščin in spretnosti,
b.) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
c.) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
d.) osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela,
e.) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
f.) dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela.
2. okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin, kot npr. Centra za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod RS za zaposlovanje), nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov z namenom čim širšega prepoznavanja problematike oseb iz ciljne skupine ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.
4.3 Kazalniki
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014-2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči naslednja kazalnika:
1. število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program (ID 9.8) in
2. delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu (ID 9.3).
Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 630 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer predvidoma 390 oseb v KRVS in 240 v KRZS.
4.3.1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program
Za izpolnitev tega kazalnika se šteje vsaka vključitev osebe iz ciljne skupine javnega razpisa v razpisani program socialne aktivacije2. Vsak izbrani prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta vključiti 30 oseb (tj.15 oseb/1 program socialne aktivacije).
2 Kot vključitev osebe iz ciljne skupine javnega razpisa v razpisani program socialne aktivacije se šteje le tista vključitev osebe, s katero je podpisan individualni izvedbeni načrt in podpisana pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije.
4.3.2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu
»Vključenost osebe v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu« pomeni, da se bodo vključene osebe iz ciljne skupine bodisi registrirale v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, bodisi vključile v programe usposabljanja ali izobraževanja, v program za pridobivanje kvalifikacij – potrditev neformalno pridobljenih znanj, ali pa se bodo zaposlile v okviru programov, ki so predvideni v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Na ravni javnega razpisa je predvideno, da bo vsaj 25 % oseb po končanju programa socialne aktivacije vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev. Izbrani prijavitelji so dolžni preveriti položaj osebe na 28. dan po zaključku vseh aktivnosti, v katere je bila oseba vključena v okviru programa socialne aktivacije. Podrobnejša navodila glede spremljanja kazalnikov bodo podana v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
Ciljne skupine javnega razpisa
V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj v program socialne aktivacije vključi osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
– odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP),
– odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,
– osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.
Način izvedbe ter obvezne vsebine programa socialne aktivacije
6.1 Način izvedbe
Prijavitelj mora v okviru 1 prijavljenega projekta izvesti 2 programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli, opredeljenimi v 6.2 poglavju tega javnega razpisa, pri čemer mora posamezni program socialne aktivacije trajati 6 mesecev.
Napotovanje oseb bo potekalo preko enotne vstopne točke3, ki bo pripravila širši nabor oseb iz ciljnih skupin. Na podlagi širšega nabora primernih kandidatov za programe socialne aktivacije, tj. oseb iz ciljnih skupin v okviru tega javnega razpisa, ki ga bodo pripravili CSD in Uradi za delo, bodo koordinatorji socialne aktivacije izvedli individualne razgovore s kandidati. V okviru razgovorov bosta koordinator socialne aktivacije in kandidat skupaj pripravila individualni dogovor, ki bo podlaga za vključitev v program socialne aktivacije. Prijavitelj mora v okviru izvedbe posameznega programa socialne aktivacije vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci). Prijavitelj je dolžan v času izvedbe modula I. morebiten izstop udeležencev iz programa socialne aktivacije nadomestiti z novimi osebami iz ciljnih skupin, tako da bo število udeležencev, ki se bodo vključili v modul II., znašalo 15 oseb.
3 V okviru operacije: »Razvoj in vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije« je vzpostavljen sistem socialne aktivacije, ki omogoča delovanje CSD kot VEM točk (vse na enem mestu) oziroma kot enotna vstopna točka (EVT) za vse oblike pomoči posamezniku ali družini na socialnem področju. Za podporo delovanja EVT na vseh 62 CSD v Sloveniji se je vzpostavilo 15 regionalnih mobilnih enot.
V okviru tega javnega razpisa je predviden naslednji način njegove izvedbe:
Kohezijska regija, kjer se bo projekt izvajal
Kraj izvedbe projekta
Št. izbranih projektov
Št. programov socialne aktivacije, ki jih mora razviti in izvesti izbrani upravičenec v okviru 
1 projekta
Št. vključenih oseb iz ciljnih skupin v okviru 1 projekta
Najvišja zaprošena vrednost projekta v EUR
1.
KRZS
Koper
1
2
30
93.000
2.
KRZS
Sežana
1
2
30
93.000
3.
KRZS
Jesenice
1
2
30
93.000
4.
KRZS
Litija
1
2
30
93.000
5.
KRZS
Ljubljana
1
2
30
93.000
6.
KRZS
Grosuplje
1
2
30
93.000
7.
KRZS
Vrhnika
1
2
30
93.000
8.
KRVS
Kočevje
1
2
30
93.000
9.
KRVS
Gornja Radgona
1
2
30
93.000
10.
KRZS
Nova Gorica
1
2
30
93.000
11.
KRVS
Metlika
1
2
30
93.000
12.
KRVS
Trebnje
1
2
30
93.000
13.
KRVS
Krško
1
2
30
93.000
14.
KRVS
Brežice
1
2
30
93.000
15.
KRVS
Sevnica
1
2
30
93.000
16.
KRVS
Cerknica
1
2
30
93.000
17.
KRVS
Postojna
1
2
30
93.000
18.
KRVS
Ilirska Bistrica
1
2
30
93.000
19.
KRVS
Hrastnik
1
2
30
93.000
20.
KRVS
Trbovlje
1
2
30
93.000
21.
KRVS
Zagorje ob Savi
1
2
30
93.000
SKUPAJ
21
42
630
1.953.000
Osebe bodo vključene v programe socialne aktivacije v tistem kraju izvedbe projekta, ki je najbliže osebi glede na prebivališče in v obsegu regije, ki jo pokriva regionalna mobilna enota. Podrobnejša razporeditev krajev izvedbe projekta glede na regijo, ki jo pokriva regionalna mobilna enota je predstavljena v Prilogi št. 4 tega javnega razpisa.
6.2 Obvezne vsebine
Prijavitelj mora v okviru prijavljenega projekta za udeležence razviti in izvajati naslednje obvezne vsebine programa socialne aktivacije, ki jih sestavljajo spodaj navedeni moduli:
I. Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj, obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev ter obiski različnih ustanov v lokalnem okolju s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo ipd.).
Prijavitelj mora v okviru tega modula skupaj s posameznim udeležencem pripraviti individualni izvedbeni načrt, ki se nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem programu socialne aktivacije. Vsebina in postopek priprave individualnega izvedbenega načrta, spremljanje in poročanje glede napredka udeleženca v programu socialne aktivacije ter postopki glede vnosa podatkov o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
II. Modul II: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: delo v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Izvedba delovnih aktivnosti in aktivnosti usposabljanja za pridobitev kompetenc za vstop oziroma približanje k trgu dela, kot npr.: učenje skozi delo ter priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev na lokalni ravni ali širše.
Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni, še posebej potencialnimi delodajalci ter deležniki, ki lahko prispevajo k dvigu kompetenc vključenih oseb.
III. Modul III: Izhodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer mora biti posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula III. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz programa socialne aktivacije, predstavitev danih možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci na lokalni ravni ali širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi na izhod. Obisk strokovnih delavcev Zavoda RS za zaposlovanje, obisk potencialnih delodajalcev. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev. Iskanje izhodov za posameznika in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega načrta za posameznega udeleženca.
V okviru izvedbe razpisanega programa socialne aktivacije mora prijavitelj pri izvedbi vseh zgoraj navedenih modulov sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije4, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na Zavodu RS za zaposlovanje in CSD.
4 S ciljem zagotovitve celostne obravnave socialno izključenih oseb je v okviru operacije: »Razvoj in vzpostavitev celovitega sistema socialne aktivacije« vzpostavljen sistem socialne aktivacije z delovanjem enotne vstopne točke na vseh 62 CSD v Sloveniji, podprtih z vzpostavitvijo 15 regionalnih mobilnih enot, v katerih bo delovalo 48 koordinatorjev socialne aktivacije.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev. V nadaljevanju so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj ter splošni in specifični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljen projekt, za kandidiranje na tem javnem razpisu.
7.1 Pogoji za prijavitelja
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II. (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II., v kolikor le-ta ni razvidna iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 6: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za potrebe pridobitve dokazila za izkazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 3 prijavitelj izpolni in podpiše Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedeno potrdilo iz uradnih evidenc priloži sam.
7.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014-2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
2. Projekt prispeva k doseganju rezultata 9.1.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
3. Opredeljenost projekta v okviru obdobja upravičenosti ter njegova realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora – projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
4. Ustreznost in sposobnost prijavitelja za izvedbo projekta (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz poglavja 5 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
6. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
7.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj mora zagotavljati ustrezne prostore za celotno obdobje izvajanja projekta, v katerih se bodo v primeru izbora na tem javnem razpisu izvajale obvezne vsebine programa socialne aktivacije. Prostor se šteje kot ustrezen, v kolikor izpolnjuje sledeče:
– skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 90 m², pri čemer mora biti vsaj en prostor namenjen skupinski izvedbi obveznih vsebin programov socialne aktivacije, en manjši prostor namenjen individualnemu svetovanju, en prostor pa predstavlja sanitarije
(dokazila: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Priloga št. 11: Izpis iz zemljiške knjige, ki izkazuje lastništvo prostorov oziroma najemna pogodba5 oziroma drugo ustrezno dokazilo – pismo o nameri, iz katerega je razvidno, da bo prijavitelj v primeru izbora na javnem razpisu zagotavljal ustrezne prostore za izvajanje obveznih vsebin programov socialne aktivacije za celotno obdobje izvajanja projekta in Priloga št. 12: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa prostorov, iz katerega je razvidna zahteva glede razdelitve prostorov).
5 Najemna pogodba je lahko sklenjena pod razveznim pogojem, in sicer tako, da velja za celotno obdobje izvajanja projekta zgolj v primeru izbora prijavitelja na tem javnem razpisu.
2. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne vsebine programa socialne aktivacije v skladu s časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 6.2 javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe
(dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 2: Prijavnica).
3. Prijavitelj mora izkazati, da bo oseba, ki jo bo, v primeru izbora na javnem razpisu, zaposlil na projektu in bo opravljala delo strokovnega vodje programa socialne aktivacije, izpolnjevala sledeče pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja) in
– najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljnih skupin in/ali na področju izvajanja primerljivih programov s področja predmeta javnega razpisa
(dokazila: Priloga št. 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo, Priloga št. 8: Življenjepis (CV) strokovne vodje projekta, iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj ter Priloga št. 14: Izpis obdobij zavarovanj v RS od ZPIZ/ZZZS).
4. Prijavitelj mora izkazati, da bo/do oseba/e, ki jo/jih bo, v primeru izbora na javnem razpisu, zaposlil na projektu in bo/bodo opravljala/e delo strokovnega sodelavca6 ter izpolnjuje/jo sledeče pogoje glede delovnih izkušenj:
6 Kot strokovni sodelavec se smatra osebje, ki bo vsebinsko izvajalo projekt in ne administrativno-tehnično osebje. Administrativno-tehničnega osebja v prijavnici ni potrebno posebej navajati.
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljnih skupin in/ali z vsebinami, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta
(dokazilo: Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca, iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj).
5. Prijavitelj mora v primeru morebitne zamenjave strokovnega vodje programa socialne aktivacije ali ostalih strokovnih sodelavcev, zagotoviti njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6. Prijavitelj ni in ne bo prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 8, 9.3, 10, 11 in 12.1 tega javnega razpisa
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in specifičnih pogojev prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa navedene podatke preveri tudi na terenu oziroma z neposrednim ogledom.
7.4 Sodelovanje z deležniki na lokalni ravni (t. i. pridruženi partnerji)
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni ravni (tj. v kraju kjer se bo izvajal program socialne aktivacije). To pomeni sodelovanje prijavitelja z drugimi pravnimi osebami ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. občine, (socialna) podjetja, izobraževalne ustanove, nevladne organizacije ali katerikoli drugi pravni subjekti, za katere prijavitelj ne bo uveljavljal stroškov v okviru prijavljenega projekta, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo na lokalni ravni pripomorejo k uspešnejši izvedbi prijavljenega projekta.
Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji je zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih projektov upoštevano. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji).
Obdobje in regija izvajanja
8.1 Regija izvajanja projektov
Izbrani projekti se bodo izvajali tako na območju KRVS kot na območju KRZS, in sicer se bo izvajalo predvidoma 13 projektov v KRVS ter predvidoma 8 projektov v KRZS.
Regija izvajanja, in s tem povezana upravičenost stroškov, je vezana na kraj izvedbe projekta.
8.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 12. 2018.
Financiranje
9.1 Način financiranja
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projektov.
Projekti bodo sofinancirani iz EU sredstev in iz Proračuna RS v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
9.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leti 2018 in 2019 znaša 1.953.000,00 EUR, od tega je 1.209.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 744.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki:
2018
2019
SKUPAJ
160133 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-EU
725.400,00
241.800,00
967.200,00
160134 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-SLO
181.350,00
60.450,00
241.800,00
SKUPAJ KRVS
906.750,00
302.250,00
1.209.000,00
160135 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-EU
446.400,00
148.800,00
595.200,00
160136 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-SLO
111.600,00
37.200,00
148.800,00
SKUPAJ KRZS
558.000,00
186.000,00
744.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
1.464.750,00
488.250,00
1.953.000,00
EU DEL 80 %
1.171.800,00
390.600,00
1.562.400,00
SLO DEL 20 %
292.950,00
97.650,00
390.600,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
9.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 93.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja, pri čemer vrednost posameznega programa socialne aktivacije ne sme presegati 46.500,00 EUR. V okviru prijavljenega projekta mora prijavitelj izvesti 2 programa socialne aktivacije.
9.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-36/2017/2 z dne 11. 10. 2017, operacija ne predstavlja državne pomoči po pravilu »de minimis«.
10 Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 31. 3. 2019 in jih bo prijavitelj plačal najkasneje v 30 dneh po koncu izvajanja aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 4. 2019.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 7. 2019.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva kohezijske politike v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
11 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
11.2 Upravičeni stroški javnega razpisa
Upravičeni stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
V okviru tega javnega razpisa bodo upravičenci uveljavljali stroške v obliki standardne lestvice stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE A), pri čemer enoto predstavlja vključitev posameznega udeleženca v 1 program socialne aktivacije in izhod iz programa v obliki iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja kvalifikacij ali zaposlitve. Vrednost standardne lestvice stroška na enoto je bila določena na osnovi Metodologije za izračun stroška vključitve udeleženca v program socialne aktivacije in izhoda udeleženca v obliki iskanja zaposlitve, izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja kvalifikacij ali zaposlitve v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«, ki jo je sprejelo ministrstvo in znaša 3.100,00 EUR ter zajema naslednje aktivnosti oziroma stroške:
1.) stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Sklep ministrstva)7 pridobijo udeleženci programa socialne aktivacije, in sicer:
7 Sklep ministrstva je dostopen na naslednji povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/
– denarna nagrada,
– stroški za prevoz in
– stroški za prehrano.
Udeleženec programa socialne aktivacije je upravičen do izplačila denarne nagrade, stroška za prevoz in stroška za prehrano pod pogoji in na način kot ga določa Sklep ministrstva. Podlago za izplačilo predstavlja podpisana Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 2), ki jo ob vključitvi v program socialne aktivacije podpišejo udeleženec programa socialne aktivacije, izbrani prijavitelj ter pristojna oseba ministrstva.
2.) stroški plač in povračil v zvezi z delom za strokovnega vodjo programa socialne aktivacije ter strokovnega/e sodelavca/e.
Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V okviru projekta morata biti obvezno zaposleni najmanj 2 osebi za polni delovni čas, in sicer:
– strokovni vodja projekta, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj, določene v 3. točki 7.3 poglavja tega javnega razpisa in mora opravljati vsaj naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje obveznih vsebin programa socialne aktivacije, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi (so)delavci na CSD, Zavodu RS za zaposlovanje, potencialnimi delodajalci ter drugimi deležniki na lokalni ravni, poročanje in priprava poročil, komunikacija z ministrstvom ipd.
– strokovni sodelavec na projektu (dopušča se možnost delne zaposlitve več oseb za kvoto ene zaposlitve za polni delovni čas), ki izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj, določene v 4. točki 7.3 poglavja tega javnega razpisa in mora opravljati vsaj naslednje delovne naloge: sodelovanje pri pripravi vsebine in izvajanju obveznih vsebin programa socialne aktivacije, delo z osebami iz ciljnih skupin (vodenje pogovorov v skupini in individualno delo z udeleženci) ipd.
3.) strošek usposabljanja za varno delo
Strošek usposabljanja za varno delo se prizna upravičencu, saj mora skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) le-ta zagotoviti varnost in zdravje udeležencev v programu socialne aktivacije, kar pomeni seznaniti udeležence z ukrepi, predpisanimi za varno delo, in jih tudi usposobiti za varno delo.
4.) pavšalno financiranje operativnih stroškov
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (t. i. operativni stroški), in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač.
Povračilo SSE A se bo izvedlo na način, da bodo upravičenci ob vključitvi udeleženca v 1 program socialne aktivacije pridobili 50 % vrednosti SSE A oziroma 1.550,00 EUR, preostalih 50 % vrednosti oziroma 1.550,00 EUR pa ob uspešnem izhodu iz programa socialne aktivacije, ki ga predstavljajo: iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev. V primerih neuspešnih izhodov iz programa socialne aktivacije, pa upravičenci pridobijo 70 % od preostalih 50 % vrednosti SSE A oziroma 1.085,00 EUR.
11.3 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju Navodila PO, dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/), Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju Navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
Upravičenci bodo morali za izplačilo prvih 50 % SSE A oziroma 1.550,00 EUR zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:
– individualni izvedbeni načrt podpisan s strani upravičenca in udeleženca ter
– podpisano pogodbo o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 2),
– izpis iz zemljiške knjige, ki izkazuje lastništvo prostorov oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta (v kolikor to dokazilo ni bilo predloženo že ob prijavi na javni razpis),
– pogodbi/e o zaposlitvi za strokovnega vodjo programa socialne aktivacije ter strokovnega/e sodelavca/e; v primeru zamenjave strokovnega vodje programa socialne aktivacije ali ostalih strokovnih sodelavcev poleg navedene pogodbe tudi zahtevana dokazila iz 3. oziroma 4. točke 7.3 poglavja javnega razpisa (pogoji glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj strokovnega vodje programa socialne aktivacije oziroma pogoji glede delovnih izkušenj strokovnega sodelavca).
Upravičenci bodo morali za izplačilo preostalih 50 % SSE A oziroma 1.550,00 EUR zahtevku za izplačilo priložiti naslednja dokazila:
– končno poročilo individualnega izvedbenega načrta podpisano s strani upravičenca in udeleženca,
– v primeru zaposlitve: Obrazec M1,
– v primeru nadaljevanja šolanja: potrdilo o šolanju,
– v primeru vključitve v usposabljanje: potrdilo o vključitvi v usposabljanje,
– v primeru pridobivanja kvalifikacij: prijava v postopek za pridobitev kvalifikacije,
– v primeru iskanja zaposlitve: potrdilo o prijavi na Zavod RS za zaposlovanje.
V primeru neuspešnega izhoda iz programa socialne aktivacije bodo morali upravičenci za izplačilo 70 % od preostalih 50 % vrednosti SSE A oziroma 1.085,00 EUR zahtevku za izplačilo priložiti naslednje dokazilo:
– končno poročilo individualnega izvedbenega načrta z obrazložitvijo neuspešnega izhoda podpisano s strani upravičenca in udeleženca.
Dokazila o nastanku SSE A predstavljajo tudi naslednji dokumenti, ki jih morajo upravičenci kadarkoli na zahtevo ministrstva posredovati na vpogled:
– lista prisotnosti in obračun izplačila denarnih prejemkov ter blagajniški izdatek.
12 Postopek izbora prijaviteljev
12.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 11. 12. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži največ 2 vlogi za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bosta upoštevani tisti vlogi, ki bosta na ministrstvu evidentirane kot prvi prispeli, vse nadaljnje vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno 11. 12. 2017, najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: "Ne odpiraj – Vloga na JR »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 3: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge.
Vloge, ki ne bodo predložene v zaprtem ovitku in ovitek ne bo označen z navedbo javnega razpisa (kot zahtevano v prejšnjem odstavku), se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavju 7 in 13 tega javnega razpisa.
12.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
12.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 12. 12. 2017 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
12.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji ali vsebuje tehnično spremenjene prijavne obrazce in obvezne priloge in ki tudi ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) Obrazca št. 1, Obrazca št. 2. in Obrazca št. 3 oziroma se tiskana verzija prijavnih obrazcev ne ujema z obrazci na e-nosilcu.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 10: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovorne osebe povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan z navadno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR: Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
12.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 13 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v 7. poglavju tega javnega razpisa. V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo, v okviru posameznega razpisanega kraja izvedbe projekta, dosegli minimalni kakovostni kriterij, ki znaša 45 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo v posameznem razpisanem kraju8 dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpisano število predvidenih projektov za posamezni razpisani kraj, bodo imeli prednost pri izboru projekti z višjim številom točk. V primeru, da v posameznem razpisanem kraju noben prijavitelj ne bi zbral zadostnega števila točk za dosego minimalnega kakovostnega kriterija ali če za posamezni razpisani kraj ne bo prispela nobena vloga, se finančna sredstva za ta kraj ne dodelijo, niti se ne prenesejo za financiranje projektov v drugem razpisanem kraju.
8 Kot razpisani kraj se šteje kraj izvedbe projekta, določen v poglavju 6.1 tega javnega razpisa.
V primeru, da več prijaviteljev v posameznem razpisanem kraju doseže enako število točk, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilih 1., 3., 2., 5. in 4., in sicer v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prispelih vlog.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti, se lahko za posamezen razpisan kraj izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni kriterij 45 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta oziroma finančnega načrta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o prijavljenem projektu, projektnih aktivnostih ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, ali v primeru, da bo strokovna komisija ocenila, da pojasnila niso ustrezna, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
12.3 Obveščanje o izbiri
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
12.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
13 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 80. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v posameznem razpisanem kraju dosegli največje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij 45 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA 
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 
24 točk
1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.3 Ustreznost metod dela za doseganje ciljev javnega razpisa
4
1.4 Vključevanje oseb iz ciljnih skupin
4
1.5 Zagotovitev dviga zaposljivosti za približevanje vstopu na trg dela
4
1.6 Učinek doseženih ciljev in rezultatov
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA 
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
Možnih največ 
12 točk
2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta
4
2.2 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
4
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo tveganj
4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 
20 točk
3.1 Izkušnje prijavitelja
4
3.2 Prisotnost in prepoznavnost prijavitelja v lokalnem okolju
4
3.3 Izkušnje zaposlenih oseb na projektu
4
3.4 Organiziranost delovnega procesa
4
3.5 Ustrezna opremljenost prostorov
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 
12 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta 
4
4.2 Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta
4
4.3 Spremljanje oseb iz ciljnih skupin po izhodu iz programa socialne aktivacije
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 
12 točk
5.1 Sodelovanje z deležniki na trgu dela na lokalni ravni
4
5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni
4
5.3 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije 
4
Skupno število točk 
80
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– začetek izvajanja obveznih vsebin programa socialne aktivacije najkasneje 1 mesec po podpisu pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom;
– zagotavljanje brezplačnega izvajanja vseh obveznih vsebin programa socialne aktivacije, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta;
– vključevanje oseb iz ciljne skupine v projektne aktivnosti ne bo pogojeno s članstvom v naši organizaciji;
– v okviru izvedbe obveznih vsebin programa socialne aktivacije sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na Zavodu RS za zaposlovanje in CSD;
– v okviru izvedbe 1 programa socialne aktivacije vključitev 15 oseb iz ciljnih skupin, pri čemer je dolžnost, da se v času izvedbe modula I. morebiten izstop udeležencev iz programa nadomesti z novimi osebami iz ciljne skupine, tako da bo število udeležencev usposabljanja v modulu II. znašalo 15 oseb. O izstopu je potrebno najkasneje v roku 3 delovnih dni pisno obvestiti koordinatorja socialne aktivacije z namenom čim hitrejše nadomestitve nove osebe iz ciljne skupine, ki bi se vključila v program socialne aktivacije. Z novo oziroma naknadno vključeno osebo je potrebno izvesti najmanj 3 ure individualnega dela.;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z udeleženci. Vsa dokumentacija se mora hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– zavarovanje udeležencev v času trajanja programa socialne aktivacije za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer strošek navedenega zavarovanja ni upravičen strošek javnega razpisa in ga prijavitelj krije sam;
– zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
– pred nastopom v program socialne aktivacije seznanitev udeležencev z ukrepi, predpisanimi za varno delo ter jih usposobiti za varno delo;
– izplačevanje denarne nagrade, stroškov prevoza ter stroškov za prehrano udeležencem skladno s pravili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije in vodenje ustrezne dokumentacije na način in kot bo določeno v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu;
– upoštevanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu pri izvedbi projektnih aktivnosti;
– v prostorih, v katerih se bodo izvajale obvezne vsebine programa socialne aktivacije, zagotavljati dnevno svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu;
– prostori, v katerih se bodo izvajale obvezne vsebine programa socialne aktivacije, morajo biti ves čas izvajanja programov socialne aktivacije čisti in urejeni;
– v prostorih, v katerih se bodo izvajale obvezne vsebine programa socialne aktivacije, zagotavljanje najmanj 1 računalnika z internetno povezavo, ki ga bodo lahko uporabljali udeleženci programa socialne aktivacije;
– v okviru 1 prijavljenega projekta izvajanje 2 programov socialne aktivacije z vsemi obveznimi vsebinami.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) ter Navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno in skladno z navodili PO uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in hkrati navajati, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 5. 12. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 7. 12. 2017.
Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi, razen Priloge št. 4, po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu in prijavitelju
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS
18.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 3: Označba vloge
– Priloga št. 4: Kraj izvedbe projekta glede na regijo (ni potrebno priložiti k prijavi)
– Priloga št. 5: Referenčno potrdilo (če je relevantno)
18.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 6: Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja (v kolikor za izkazovanje zahtevanih pogojev ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo
– Priloga št. 8: Življenjepis (CV) strokovnega vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne dobe in delovnih izkušenj)
– Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca)
– Priloga št. 10: Izjava o neposlovanju z žigom (če je relevantno)
– Priloga št. 11: Izpis iz zemljiške knjige, ki izkazuje lastništvo prostorov oziroma najemna pogodba oziroma drugo ustrezno dokazilo – pismo o nameri, iz katerega je razvidno, da bo prijavitelj v primeru izbora na javnem razpisu zagotavljal ustrezne prostore za izvajanje obveznih vsebin programov socialne aktivacije za celotno obdobje izvajanja projekta
– Priloga št. 12: Načrt prostorov oziroma izris tlorisa prostorov, iz katerega je razvidna zahteva glede razdelitve prostorov
– Priloga 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji (če je relevantno)
– Priloga št. 14: Izpis obdobij zavarovanj v RS od ZPIZ/ZZZS.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti