Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2963. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2017, stran 8404.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2017 
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.341.453
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.248.895
70
DAVČNI PRIHODKI
8.970.327
700 Davki na dohodek in dobiček
7.975.827
703 Davki na premoženje
750.000
704 Domači davki na blago in storitve
244.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.278.568
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.014.450
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Globe in druge denarne kazni
12.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.000
714 Drugi nedavčni prihodki
204.618
72
KAPITALSKI PRIHODKI
71.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč  in nematerialnega premoženja
70.000
73
PREJETE DONACIJE
42.601
730 Prejete donacije iz domačih virov
40.200
731 Prejete donacije iz tujine
2.401
74
TRANSFERNI PRIHODKI
978.457
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
963.036
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
15.421
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.250.813
40
TEKOČI ODHODKI
3.051.344
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
640.452
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
98.202
402 Izdatki za blago in storitve
1.989.476
403 Plačila domačih obresti
65.000
409 Rezerve
258.214
41
TEKOČI TRANSFERI
5.175.701
410 Subvencije
82.001
411 Transferi posameznikom  in gospodinjstvom
3.174.086
412 Transferi neprofitnim organizacijam  in ustanovam
312.713
413 Drugi tekoči domači transferi
1.606.901
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.677.308
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.677.308
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
346.460
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
47.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
299.460
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–2.909.360
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
2.564.704
50
ZADOLŽEVANJE
2.564.704
500 Domače zadolževanje
2.564.704
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
406.667
55
ODPLAČILA DOLGA
406.667
550 Odplačila domačega dolga
406.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–751.323
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.158.037
XI.
NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.909.360
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31. 12. PRETEKLEGA LETA
905.838
9009 Splošni sklad za drugo
905.838
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0230/2017(110)
Slovenske Konjice, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.