Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

VL 91416/2016 Os-3230/17, Stran 2691
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 d.o.o. v stečaju, Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. steč. uprav. Danica Čuk s.p., upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti Danica Čuk, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Alenu Fetič, Ljubljanska cesta 4F, Kamnik, ki ga zastopa zak. zast. Gregor Černeka, Železna cesta 14, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 539,83 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alenu Fetič, Ljubljanska cesta 4F, Kamnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Černeka, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 9. 2017