Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Ob-3354/17, Stran 2685
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673, vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Krško. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega zbiranja poudb
2.1 Opis predmeta javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine:
parc.št.
izmera v m2
1205/34
173
1205/174
10
1205/176
112
1205/182
82
1205/346
222
1205/348
17
1205/350
1679
1205/351
2266
1205/354
120
1205/356
895
1205/358
3551
1205/361
1038
1205/363
2
1205/365
102
1205/367
549
1205/369
25
1205/371
373
1205/374
444
1205/376
99
vpisane v k.o. 1321 – Leskovec. Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba območja proizvodnih dejavnosti – gospodarske cone.
Nepremičnina parc. št. 1205/367, k.o. 1321 – Leskovec se prodaja v deležu do 1/2.
2.2. Pravni pregled stanja nepremičnin, ki so predmet prodaje
Pravno stanje nepremičnin je urejeno.
3. Izhodiščna cena: izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 417.828,50 EUR. V izklicno ceno 22 % davek na dodano vrednost (DDV) ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije št.: 01100-0100008197 z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – odkup nepremičnin k.o. Leskovec«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da opravljajo dejavnost po SKD-ju pod oznako 28.2 oziroma primerljivo,
– potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– ponudnik lahko ponudbo umakne ali jo dopolni do roka veljavnega za sprejem ponudbe, ki je določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se varščina ne vrne,
– kupec mora pridobiti gradbeno dovoljenje za spremembo lokacije transformatorske postaje TP Vrbina 1, katere nova lokacija je predvidena na zemljišču s parc. št. 1205/366, k.o. Leskovec (pod daljnovodi),
– da predložijo vse zahtevane priloge.
5.2 Ponudba naj vsebuje:
– prijavni obrazec (navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko);
– izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le-teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije;
– kopija priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.) staro največ 30 dni;
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja;
– terminski plan uresničitve projekta;
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajajo inštitucije v njegovi državi, enakovredne inštitucijam, od katerih zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke. Potrdilo ne sme biti starejše kot trideset (30) dni od roka za oddajo ponudb;
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2017.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 30. 11. 2017 do 12. ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za odkup nepremičnin k.o. Leskovec« Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo potekalo dne 1. 12. 2017 ob 10.00, uri v prostorih občine Krško.
6. Kriterij izbire
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup nepremičnin izbrala na podlagi meril: najvišja cena (100 točk).
6.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, je izključena. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.
6.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah pri pristojni zemljiški knjigi.
7. Plačilni pogoji
Prodajna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena do najkasneje 15. 12. 2017.
7.1 Rok plačila kupnine določi ponudnik tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino. Sklenitev pogodbe se šteje za dan podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank, neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za razvezo pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
7.2 Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na občini Krško na tel. 07/49-81-363 pri Arh Nataliji ali na email-u: natalija.arh@krsko.si ali na tel. 07/49-81-358 pri Kožar Mitji ali na email-u: mitja.kozar@krsko.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.
9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na spletni strani občine Krško in postane del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
Občina Krško