Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017, stran 8419.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 6. izredni seji dne 25. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17, 30/17) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.724.600,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.665.400,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
10.126.000,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.034.000,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
969.000,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
123.000,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.539.400,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.214.400,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
9.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
26.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
90.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
200.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
392.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
50.000,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
342.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
666.200,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
645.000,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
21.200,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.490.329,00
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.226.629,26
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
712.900,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
111.800,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.142.629,26
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
129.300,00
409 REZERVE
130.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.182.436,00
410 SUBVENCIJE
75.502,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.558.250,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
546.150,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.002.534,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.494.148,74
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.494.148,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.587.115,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
56.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.531.115,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–765.729,00
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.514.629,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.514.629,00
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
748.900,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
748.900,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
765.729,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
765.729,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
146.650,46
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si). Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17, 30/17) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 130.000,00 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine razpoložljivih sredstev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
V 10. členu Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17, 30/17) se znesek »312.748,00 evrov« spremeni tako, da znesek znaša »314.629,00 evrov«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/16
Litija, dne 25. oktobra 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.