Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

VIII Pg 2229/2017 Os-3380/17, Stran 2692
1. Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, pod opravilno št. VIII Pg 2229/2017 odloča v pravdni zadevi tožeče stranke: Republika Slovenija, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, zoper toženo stranko: 1. Milan Šmigovc, Kaplja vas 16a, 3304 Tabor, 2. Amalija Konovšek, Ravne 9, 3325 Šoštanj, 3. Milan Šmigovc, Bukovje v Babni gori 19d, 3264 Sveti Štefan, 4. Janez Šmigovc, Vrzdenec 32, 1354 Horjul, 5. Sea Navigator LLC, 2578 Enterprise Road, Suite 110, Orange City, Florida, ZDA, ki jo zastopa prvi toženec kot zakoniti zastopnik, zaradi ugotovitve in odvzema premoženja nezakonitega izvora v višini 3.522.202,82 EUR.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
a) nepremičnine
– nepremičnina parc. št. 86 in 892/4 k.o. Žalec (996), last prvega toženca Milana Šmigovca, do celote;
– nepremičnina parc. št. 1349/2, 1350/1 in *382 k.o. Žalec (996), last četrtega toženca Janeza Šmigovca, do celote;
– nepremičnina parc. št. *79/2 k.o. Žalec (996), last prvega toženca Milana Šmigovca do 1/2;
– nepremičnina parc. št. 997/0 k.o. Spodnja Hudinja (1074), last druge toženke Amalije Konovšek, do celote;
b) premičnine
– osebno vozilo Volkswagen Golf/1.9/TDI, z VIN št.: WVWZZZ1KZ7P005313, last prvega toženca;
– osebno vozilo BMW 635d AUT, št. šasije WBAEA71030CV15807, last tretjega toženca;
– plovilo Azimut 47, motorna jahta, dolžine 14,3 m, širine 4,52 m, višine 2,60 m, proizvajalec Azimut Benetti S.p.a., Viareggio, Italija, leto izgradnje 2009, ime plovila LUNA S, v lasti peto tožene stranke Sea Navigator Ilc, ZDA, vpisano v register plovil pri Luški kapitaniji Split v vložek številka 5Y-1217;
c) finančna sredstva v višini 2.213.014,82 EUR.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. VIII Pg 2229/2017 z dne 26. 10. 2017 izdalo sklep o podaljšanju zavarovanja oziroma za odreditev začasnega zavarovanja premoženja iz 2. b) točke oklica, in sicer glede plovila Azimut 47, motorna jahta, dolžine 14,3 m, širine 4,52 m, višine 2,60 m, proizvajalec Azimut Benetti S.p.a., Viareggio, Italija, leto izgradnje 2009, ime plovila LUNA S, v lasti peto tožene stranke Sea Navigator Ilc, ZDA, vpisano v register plovil pri Luški kapitaniji Split v vložek številka 5Y-1217, vključno s prepovedjo odtujitve ali obremenitve in z zaznambo te prepovedi v evidenci plovil Republike Hrvaške in iz 2. c) točke oklica, vključno s prepovedjo odtujitve ali obremenitve teh sredstev družbi FOREX Capital Markets Ltd., Northern & Shell Building 10 Lower Thames Street, 8th Floor, London, EC3R 6AD Združeno kraljestvo, ki je imetnica transakcijskega računa, št. GB37 BOFA 165050 47626017, odprtega pri banki Bank of America iz Londona, Združeno kraljestvo, na katerem ima prvi toženec finančna sredstva in prvemu tožencu ta sredstva ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu, s tem, da ta odredba o začasnem zavarovanju premoženja velja vse do pravnomočnosti odločitve v obravnavani zadevi.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica v Uradnem listu RS: 3. 11. 2017.
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 27. 10. 2017