Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2962. Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 8403.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/16) Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ter Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 198. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za sofinanciranje nepovratnih finančnih proračunskih sredstev (v nadaljevanju: finančna sredstva) za nakup in gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) na območju Občine Slovenska Bistrica.
2. člen 
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.
2. Lastnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik enega ali več objektov v celoti ali v solastništvu.
2. Mala komunalna čistilna naprava je naprava velikosti do 50 PE skladna s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo in vode.
3. Skupna MKČN je naprava do 50 PE na katero je priklopljenih dva ali več objektov različnih lastnikov.
4. Objekt je vsak grajen objekt, kjer nastaja komunalna odpadna voda.
5. Sofinanciranje je dodeljevanje nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za nakup in izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.
3. člen 
(1) Letni kumulativni obseg sredstev za sofinanciranje izgradnje MKČN se vsakoletno določi in zagotovi v proračunu Občine Slovenska Bistrica. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na podlagi sprejetega proračuna in tega pravilnika objavi občinska uprava.
(2) Upravičenci do sofinanciranja gradnje MKČN po tem pravilniku so lastniki grajenih objektov na območju Občine Slovenska Bistrica, v katerih nastaja komunalna odpadna voda in katerih objekti se nahajajo praviloma izven območja aglomeracij ter so že vključeni v sistem izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (praznjenja greznic).
(3) V primerih izgradnje skupne MKČN za več objektov so upravičenci vsi lastniki posameznih objektov, ki se priključujejo na skupno MKČN. Lastniki medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, ki ni časovno omejena in iz katere morajo biti razvidni lastniki MKČN, oseba zadolžena za upravljanje MKČN, ključ oziroma delilnik stroškov med vsemi uporabniki (lastniki) MKČN, razmerja glede skupnih kanalizacijskih priključkov ter upravičenja iz naslova sofinanciranja.
(4) MKČN je lahko grajena in njena gradnja sofinancirana tudi na območju znotraj aglomeracije, vendar mora biti v tem primeru iz soglasja izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod razvidno, da priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoče.
(5) Upravičenci do sofinanciranja gradnje MKČN niso:
1. Lastniki objektov na območju, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in v 100 m pasu od javne kanalizacije, kjer je mogoča priključitev.
2. Lastniki objektov na območju aglomeracij in v 100 m pasu izven aglomeracije, kjer je omogočena priključitev na sistem javne kanalizacije.
4. člen 
(1) Na podlagi določene višine sredstev v občinskem proračunu za tekoče leto se objavi javni razpis, ki določa pogoje za sofinanciranje. Za sofinanciranje prosilec zaprosi s pisno vlogo na obrazcih, ki so sestavni del javnega razpisa, in jo naslovi na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.
(2) Upravičeni stroški so stroški nakupa MKČN, stroški vgradnje MKČN, stroški povezovalne kanalizacije in stroški prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(3) Višina sofinanciranja znaša:
1. Do 50 % upravičenih stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 800,00 EUR.
2. Do 50 % upravičenih stroškov za postavitev skupne MKČN oziroma največ 600,00 EUR po posameznem objektu, priključenim na skupno MKČN.
(4) Pogoji in omejitve:
1. Da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje in je bil zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
2. MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna zakonodaja.
3. Lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.
4. Upravičenec mora razpolagati z zemljiščem (lastništvo ali služnost) na katerem načrtuje postavitev MKČN.
5. Upravičenci, ki bodo za več objektov gradili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisano medsebojno pogodbo vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejena in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
6. Upravičenec lahko pridobi sredstva sofinanciranja za isto naložbo le enkrat.
7. MKČN mora biti izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
(5) Kandidati se na razpis prijavijo s pisno vlogo. Če vloga ni popolna se vlagatelja pozove k dopolnitvi v roku osem dni od prejema poziva. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj kot potrebnih sredstev v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo razvidno, da se gradi skupna MKČN. V primeru, da bo vrednost še vedno presegala razpoložljiva sredstva se kot tretji kriterij upošteva vrstni red prispelih vlog.
(6) O upravičenosti do sofinanciranja na podlagi vloge po izvedenem javnem razpisu odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba o kateri odloči župan.
5. člen 
(1) Upravičenci na podlagi odločbe o odobritvi sofinanciranja in dokazilom o izvedenem 1. monitoringu obratovanja MKČN, predložijo obvestilo o dokončanju z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami iz javnega razpisa. Po predloženih dokazilih bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
(2) Upravičenci se s pogodbo obvezujejo:
1. Da bo zgrajena MKČN obratovala najmanj 20 let.
2. Da bodo izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod omogočili kontrolo delovanja MKČN.
3. Da je upravičenec dolžan vrniti sredstva sofinanciranja skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev, v kolikor se ugotovi, da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, ali da je MKČN neupravičeno odstranjena oziroma ne obratuje.
6. člen 
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje upravičenih stroškov gradnje MKČN, ki so zgrajene od 1. 1. 2013 dalje.
(2) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2017-0203-14
Slovenska Bistrica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti