Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2951. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško, stran 8367.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 26. seji, dne 19. 10. 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11, 20/12, 23/15, 18/16 in 71/16) se spremeni tretji odstavek 33. člena tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na vsebino prvega odstavka se lahko krajevno pristojna krajevna skupnost pisno dogovori z Občino Krško in izvajalcem gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest« o načinu izvajanja rednega letnega vzdrževanja in zimske službe na cestah, ki se nahajajo na območju krajevne skupnosti in so z odlokom, ki ureja kategorizacijo občinskih cest v občini Krško, kategorizirane kot JP2.«.
2. člen 
Črta se četrti odstavek 33. člena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011-O603
Krško, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.