Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

VL 46700/2017 Os-3210/17, Stran 2691
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Jure Valjavec, proti dolžniku Štefanu Kuronja, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, zaradi izterjave 687,68 EUR, sklenilo:
Dolžniku Štefanu Kuronja, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Miha Žinkovič, Partizanska cesta 13a, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 10. 2017