Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

2926. Pravilnik o merilih, postopkih in metodah za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo ter o pogojih za opravljanje javne službe nalog rastlinske genske banke, stran 8327.

  
Na podlagi 120. člena, drugega odstavka 121. člena in drugega odstavka 126. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o merilih, postopkih in metodah za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo ter o pogojih za opravljanje javne službe nalog rastlinske genske banke 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila, postopke in metode za ohranjanje in trajnostno rabo rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: RGV) ter pogoje glede prostorov, opremljenosti, kadrov, strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oseba za opravljanje javne službe nalog rastlinske genske banke.
2. člen 
(pomen izrazov in spremljanje števila zaposlenih) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. RGV so kakršen koli genski material rastlinskega izvora, ki ima dejansko ali potencialno vrednost za prehrano in kmetijstvo;
2. avtohton genski material so RGV, ki izvirajo iz Republike Slovenije, vključno z lokalnimi sortami, populacijami kmetijskih rastlin in samoniklimi vrstami;
3. zbirka RGV je zbirka akcesij posamezne vrste ali skupine rastlin v rastlinski genski banki;
4. akcesija je enota genskega materiala, ki se hrani v zbirki RGV (shranjena vrečka ali kozarec semena, rastlina v kolekciji, rastlina in vitro itd.);
5. ohranjanje in situ je ohranjanje ekosistemov in naravnih habitatov ter vzdrževanje in obnavljanje populacij vrst, sposobnih za preživetje, v njihovem naravnem okolju, za gojene ali kultivirane rastlinske vrste pa v okolju, v katerem so razvile svoje posebne lastnosti;
6. ohranjanje ex situ je ohranjanje RGV zunaj njihovega naravnega habitata (v obliki semena, in vitro, in vivo, kolekcijskega nasada, krioprezervacije itd.);
7. kurator je strokovna oseba izvajalca javne službe, ki je odgovorna za upravljanje posamezne zbirke RGV oziroma za določeno nalogo javne službe;
8. polno zaposlena oseba (v nadaljnjem besedilu: PZ) je oseba zaposlena pri izvajalcu javne službe ali podizvajalcu, ki v enem letu polni delovni čas opravlja naloge javne službe. Delo enega polno zaposlenega lahko opravi ena ali več oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oseba za opravljanje nalog javne službe.
(2) Za spremljanje števila zaposlenih oseb pri izvajalcu javne službe ali podizvajalcu in za namen poročanja o izvajanju letnega programa dela se smiselno uporablja predpis o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja.
3. člen 
(podizvajalec) 
Če izvajalec javne službe za opravljanje posamezne naloge javne službe, v zvezi z izpolnjevanjem pogojev glede prostorov, opremljenosti in kadrov ter izvajanja nalog javne službe, najame podizvajalca, uredita in določita način sodelovanja ter varovanje osebnih podatkov s pogodbo, vendar je izvajalec v celoti odgovoren za zakonito in pravilno opravljanje javne službe.
II. MERILA, POSTOPKI IN METODE 
4. člen 
(merila) 
(1) Izvajalec javne službe opravlja naloge javne službe za avtohton genski material.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec opravlja naloge javne službe tudi za druge potencialno uporabne RGV, če je tako opredeljeno v letnem programu dela javne službe.
5. člen 
(postopki in metode) 
(1) Izvajalec javne službe opravlja naloge javne službe po mednarodno priznanih postopkih in metodah, ki so skladne s standardi Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo na področju RGV in z metodami Evropskega kooperativnega programa za RGV.
(2) Izvajalec javne službe mora postopke in metode iz prejšnjega odstavka izvajati v skladu s priročnikom, ki ga pripravi za posamezno zbirko RGV in je na voljo vsem strokovnim in tehničnim sodelavcem javne službe na vseh lokacijah javne službe ter se redno posodablja.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
(pogoji glede kmetijskih površin, prostorov in opreme) 
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti naslednje površine in prostore:
1. najmanj štiri hektarje zemljišč na vseh lokacijah zbirk RGV skupaj, ki omogočajo razmnoževanje in obnavljanje akcesij;
2. najmanj 200 m2 rastlinjakov oziroma tunelov na vseh lokacijah zbirk RGV;
3. laboratorij za tkivne kulture na lokacijah zbirk RGV, ki se hranijo v razmerah in vitro;
4. poseben prostor oziroma prostore za naloge javne službe, ki so ločeni od drugih prostorov izvajalca in dostopni samo pooblaščenim osebam, in sicer:
– na vseh lokacijah zbirk RGV prostor s hladilniki in zamrzovalniki oziroma za pripravo in manipulacijo RGV ter dokumentiranje in analiziranje podatkov,
– na lokacijah večjih zbirk RGV, kjer se hranijo akcesije ex situ v obliki semena najmanj 20 m2 velik prostor za srednjeročno shranjevanje z nadzorovano temperaturo (4 °Celzija), ki je zavarovan pred čezmernimi vplivi vročine, vlage, sevanja, vibracij in podobnega. Prostor mora biti čist in redno vzdrževan in omogočati sistematično hranjenje akcesij in manipulacijo z njimi;
5. na lokacijah zbirk RGV ex situ, ki se hranijo v obliki kolekcijskega nasada ali in vivo mora izvajalec zagotoviti najmanj dva do pet hektarjev zemljišč, ki so prostorsko izolirana od drugih nasadov oziroma posevkov, označena in ograjena tako, da preprečujejo dostop nepooblaščenim osebam.
(2) Izvajalec javne službe mora na vseh lokacijah zbirk RGV zagotoviti:
1. uporabo laboratorija za ugotavljanje kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin;
2. strojno mehanizacijo in opremo za oskrbo posevkov oziroma nasadov: pogonske stroje ter stroje za varstvo rastlin in nego tal;
3. računalniško opremo za dokumentiranje in obdelavo podatkov.
(3) Izvajalec javne službe mora na vseh lokacijah zbirk RGV, ki se hranijo v obliki semena, zagotoviti:
1. opremo, ki je ustrezno vzdrževana, za delo z akcesijami in njihovo pripravo za srednje in dolgoročno hranjenje v obliki semena: opremo za čiščenje, sušenje in pakiranje;
2. najmanj en hladilnik za srednjeročno shranjevanje akcesij v obliki semena (4 °Celzija);
3. najmanj en zamrzovalnik za dolgoročno shranjevanje akcesij v obliki semena (–20 °Celzija).
(4) Izvajalec javne službe mora na lokacijah zbirk RGV, ki se hranijo v razmerah in vitro, zagotoviti eno rastno komoro.
7. člen 
(pogoji glede kadrov) 
(1) Izvajalec javne službe mora za opravljanje nalog javne službe zagotoviti:
1. tehnične sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika (najmanj dva PZ);
2. strokovne sodelavce, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika (najmanj dva PZ);
3. kuratorja za vsako zbirko RGV, ki jo hrani izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika;
4. stalno izpopolnjevanje strokovnega znanja vseh sodelavcev, ki opravljajo naloge javne službe.
(2) Za izvajanje strokovno tehnične koordinacije javne službe mora izvajalec javne službe zagotavljati:
1. strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika (najmanj 0,3 PZ);
2. pisarniške in delovne prostore ter predavalnico.
8. člen 
(pogoji glede strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj) 
(1) Tehnični sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
1. najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (5. raven) biotehniške ali druge ustrezne smeri, iz katere izhaja znanje s področja opravljanja nalog javne službe;
2. 50 odstotkov tehničnih delavcev javne službe mora imeti najmanj triletne delovne izkušnje s področij, povezanih z nalogami javne službe, ki jih delavec izkaže z ustreznimi listinami.
(2) Strokovni sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (8. raven) agronomske ali druge ustrezne smeri;
2. 50 odstotkov strokovnih delavcev javne službe mora imeti najmanj triletne delovne izkušnje s področij, povezanih z nalogami javne službe, ki jih izkažejo z ustreznimi listinami;
3. znanje angleškega ali nemškega jezika, najmanj po stopnji B1.
(3) Kuratorji, ki opravljajo naloge javne službe za posamezno zbirko akcesij, morajo imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (8. raven) agronomske ali druge ustrezne smeri;
2. najmanj petletne delovne izkušnje s področij, povezanih z nalogami javne službe, ki jih izkaže z ustreznimi listinami;
3. avtorstvo ali soavtorstvo najmanj dveh znanstvenih prispevkov po tipologiji dokumentov oziroma del za vodenje bibliografij v Kooperativnem online bibliografskem sistemu in servisu (v nadaljnjem besedilu: sistem COBISS);
4. znanje angleškega ali nemškega jezika, najmanj po stopnji B1.
(4) Strokovni vodja javne službe mora imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (9. in 10. raven) agronomske ali druge ustrezne smeri;
2. najmanj sedemletne delovne izkušnje s področja ohranjanja rastlinskih genskih virov, ki jih oseba izkaže z ustreznimi listinami;
3. najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacijskih izkušenj, ki jih oseba izkaže z ustreznimi listinami;
4. je kurator ene izmed zbirk rastlinskih genskih virov javne službe;
5. mednarodna priporočila s področja ohranjanja rastlinskih genskih virov;
6. avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh znanstvenih prispevkov po tipologiji dokumentov oziroma del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS;
7. znanje angleškega jezika, najmanj po stopnji B2;
8. vozniški izpit B-kategorije.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prehodna določba) 
Izvajalec mora priročnik za posamezno zbirko RGV iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika pripraviti do 1. januarja 2020.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2017
Ljubljana, dne 3. novembra 2017
EVA 2017-2330-0059
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano