Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Št. 354-1077/2017-4 Ob-3359/17, Stran 2673
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 s področja varstva okolja 
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2018, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:
– Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), veliki pajesen (Ailantus altissima) in pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave,
– Sklop B: Izvedba projekta s področja krožnega gospodarstva,
– Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih sredstev. Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala le aktivnosti, ki bodo za udeležence brezplačne.
Posamezna okoljska NVO in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop javnega razpisa največ dva projekta. Če bo vlagatelj na posamezen sklop vložil več kot dva projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni evidentiral MOL. Isti projekt se ne sme prijaviti na več sklopov.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. oktobra 2018, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja ali narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora obvezno sodelovati biolog z izkušnjami s področja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora izvajalec do izvedbe odstranjevanja pridobiti soglasje lastnika zemljišča, upravljalca in strokovno soglasje Zavoda za varstvo narave RS.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopov A in C mora biti obvezno izvedena vsaj ena izobraževalna aktivnost.
V obrazcih 4B in 4C je potrebno navesti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne štejejo med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote zaprošenih sredstev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR (14.000,00 EUR za sklop A, 15.000,00 EUR za sklop B, 21.000,00 EUR za sklop C).
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 12. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2018 s področja varstva okolja – sklop …..«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval ter bo s sklepom zavržena.
Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 11. 12. 2017. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti v sofinanciranje
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za vse tri sklope (A, B in C). MOL bo sredstva dodeljeval na podlagi doseženenih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75 % celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar:
– za sklop A ne več kot 3.500,00 EUR,
– za sklop B ne več kot 5.000,00 EUR in
– za sklop C ne več kot 7.000,00 EUR.
V kolikor se na sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo na ostale sklope.
Merila za sklop A:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Zgodovina odstranjevanja na lokaciji,
– Število rastišč, na katerih se bo izvajalo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst,
– Pogostost odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst,
– Način odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst,
– Lastništvo lokacije odstrajevanja.
Merila za sklop B:
– Uporabnost v vsakdanjem življenju,
– Ponovljivost izvedbe,
– Število uporabnikov,
– Izvirnost,
– Uporaba medijev.
Merila za sklop C:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Kategorija ogroženosti,
– Reference NVO ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2013–2017),
– Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku ocenjevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« oziroma »Uporabnost v vsakdanjem življenju« dodelila nič točk, bo zavrnjena.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija.
7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 26. oktobra 2018.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti;
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– morajo dejansko nastati;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
Upravičeni stroški za posamezen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovoljskem delu (po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)).
8. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljubljana bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, morebitnimi rebalansi ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena do 26. oktobra 2018.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– tistih vlagateljev, katerih vloge bodo ocenjene z manj kot 50 točkami,
– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« oziroma »Uporabnost v vsakdanjem življenju« nič točk,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne.
Mestna občina Ljubljana bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog.
10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge na ta javni razpis.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorec pogodbe) dvignejo vlagatelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, soba 413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: za vse zainteresirane bo dne 22. novembra 2017 od 16. do 18. ure organiziran sestanek v sobi 505, Zarnikova 3, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovni dan do vključno 1. decembra 2017 pri Zali Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter na elektronskem naslovu zala.strojin-bozic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana