Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017

Kazalo

Ob-3355/17, Stran 2682
Svet zavoda Osnovne šole Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje, na podlagi sklepa 15. redne seje z dne 28. 9. 2017 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 2. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – v povezavi s petim odstavkom 53. člena ZOFVI, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo, da prijavljena oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Podbočje