Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2990. Sklep o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica, stran 8438.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 23. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica (Uradni list RS, št. 39/08 in 49/10) se v 4. členu pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Enota Jurček, ki deluje na lokaciji Galjevica 52, Ljubljana.«.
2. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca v svet vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Galjevica in Enote Jurček,
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Orlova,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
3. člen 
Skladno z določili tega sklepa izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa dva nova predstavnika iz Enote Galjevica in Enote Jurček namesto predstavnikov, ki sta bila izvoljena iz Enote Galjevica.
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta vrtca, razen članov sveta, ki sta bila izvoljena iz Enote Galjevica in jima mandat preneha z dnem izvolitve novih predstavnikov iz Enote Galjevica in Enote Jurček.
Članoma sveta, ki bosta izvoljena v skladu z določilom iz prvega odstavka tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta vrtca.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-138/2017-2
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.