Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3003. Sklep o javni koristi za razlastitev nepremičnin, stran 8535.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 92. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 18. 10. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Občinski svet Občine Pivka ugotavlja, da je izkazana javna korist za razlastitev nepremičnin:
– del nepremičnine z ID znakom 2498 185/4 (parc. št. 185/4 katastrske občine 2498 Narin) in
– del nepremičnine z ID znakom 2498 188/5 (parc. št. 188/5 katastrske občine 2498 Narin)
zaradi rekonstrukcije občinske ceste LC 315 050, odsek LC 315 051, v skladu s projektom »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 315 050, od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi Narin«.
2. člen 
Nepremičnine se razlastijo v delu oziroma minimalnem obsegu, določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki bo izdelan na podlagi PZI projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 315 050, od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi Narin«, ki ga je izdelalo podjetje Biro Obala d.o.o. iz Kopra, št. projekta PZI 116/07-1, junij 2008.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2017
Pivka, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.