Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3018. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 8559.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16 in 15/17) se za tretjim odstavkom 22. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za leto 2017 šteje, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je za KMG ali KMG – planina do 1. februarja 2018 redno usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, pri čemer se šteje, da je to usposabljanje opravljeno tudi v primeru, če je bilo hkrati opravljeno za KMG in KMG – planina.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega in četrtega odstavka tega člena«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija za opravljeno redno usposabljanje iz četrtega odstavka tega člena iz evidence izobraževanja 25. februarja 2018 prevzame naslednja podatka o opravljenem rednem usposabljanju za zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »osmega in devetega odstavka tega člena«.
Dosedanji deveti do dvanajsti odstavek postanejo enajsti do štirinajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane petnajsti odstavek, se besedilo »desetega in dvanajstega« nadomesti z besedilom »dvanajstega in štirinajstega«.
2. člen 
V tretji alineji sedmega odstavka 26. člena, tretji alineji desetega odstavka 27. člena, 3. točki desetega odstavka 28. člena, tretji alineji sedmega odstavka 29. člena, 4. točki desetega odstavka 30. člena, 4. točki desetega odstavka 31. člena, 3. točki devetega odstavka 32. člena, tretji alineji devetega odstavka 33. člena, četrti alineji devetega odstavka 34. člena, tretji alineji osmega odstavka 35. člena, tretji alineji šestega odstavka 38. člena, tretji alineji desetega odstavka 39. člena, 3. točki osmega odstavka 40. člena, tretji alineji šestega odstavka 41. člena, 3. točki sedmega odstavka 42. člena, 2. točki osmega odstavka 45. člena, tretji alineji devetega odstavka 46. člena, drugi alineji sedmega odstavka 47. člena, drugi alineji sedmega odstavka 48. člena, četrti alineji šestega odstavka 49. člena, 2. točki osmega odstavka 52. člena, tretji alineji devetega odstavka 53. člena, drugi alineji sedmega odstavka 54. člena, 2. točki sedmega odstavka 55. člena, tretji alineji šestega odstavka 56. člena, tretji alineji šestega odstavka 57. člena, drugi alineji enajstega odstavka 60. člena, 2. točki enajstega odstavka 61. člena, drugi alineji devetega odstavka 62. člena, drugi alineji devetega odstavka 63. člena, drugi alineji desetega odstavka 66. člena, drugi alineji enajstega odstavka 67. člena, 2. točki enajstega odstavka 68. člena, drugi alineji šestega odstavka 71. člena, 2. točki osmega odstavka 72. člena, drugi alineji šestega odstavka 73. člena, drugi alineji sedmega odstavka 74. člena, 2. točki sedmega odstavka 77. člena, drugi alineji sedmega odstavka 78. člena, drugi alineji šestega odstavka 79. člena, 2. točki sedmega odstavka 82. člena, drugi alineji sedmega odstavka 83. člena, 2. točki sedmega odstavka 86. člena, četrti alineji devetega odstavka 90. člena, 4. točki desetega odstavka 91. člena, tretji alineji osmega odstavka 92. člena, tretji alineji sedmega odstavka 93. člena, tretji alineji šestega odstavka 95. člena, tretji alineji šestega odstavka 97. člena, 2. točki osmega odstavka 100. člena, 2. točki sedmega odstavka 101. člena, 2. točki osmega odstavka 102. člena, 2. točki sedmega odstavka 105. člena, 2. točki enajstega odstavka 106. člena, drugi alineji desetega odstavka 108. člena, tretji alineji trinajstega odstavka 111. člena, 2. točki devetega odstavka 115. člena in drugi alineji dvanajstega odstavka 116. člena se besedilo »desetega in dvanajstega« nadomesti z besedilom »dvanajstega in štirinajstega«.
3. člen 
V sedmem odstavku 110. člena se v drugi alineji beseda »desetega« nadomesti z besedo »dvanajstega«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2017
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2017-2330-0081
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik