Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2996. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Murska Sobota, stran 8442.

  
Na podlagi 74., 75. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Murska Sobota 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna občina), ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere.
(3) Podlaga za pripravo tega odloka je elaborat št. 28-2017, z dne 15. 7. 2017, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana.
(4) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
(1) komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture v lasti mestne občine, ki je že zgrajena in s katero upravljajo posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb, in sicer so to:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (v nadaljevanju: vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), vključno z ustrezno opremo javnih cest, javna parkirišča in javne zelene površine;
(2) obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
(3) skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme;
(4) obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
(5) objekt je stavba oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
(6) neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836; za del stavbe se za neto tlorisno površino objekta šteje neto tlorisna površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku;
(7) parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo redno rabo in za katero mora zavezanec plačati komunalni prispevek;
(8) vsi preostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v predpisih o merilih za odmero komunalnega prispevka in vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
3. člen 
(1) Obračunska območja po tem odloku so določena za posamezne vrste komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oziroma so pozidana ali je na njih dopustna gradnja. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje občinskih cest, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovoda je določeno enotno, a le na tistem delu občine, ki je opremljen z vodovodom. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje vodovoda, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje kanalizacije je določeno enotno na tistem delu občine, ki je opremljen s kanalizacijo. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje kanalizacije, je prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen 
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
Ceste 
76.646.394
42.155.516
Vodovod
17.414.779
17.414.779
Kanalizacija
33.974.724
33.974.724
Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 15. 7. 2017.
(3) Obračunski stroški na enoto mere iz druge alineje tega člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(4) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan mestne občine in se objavi v uradnem glasilu.
5. člen 
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali investitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
(2) Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega člena, se uporabljajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
6. člen 
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na enoto (EUR)
parcele Cp(ij)
NTPO Ct(ij)
Ceste
3,781
17,696
Vodovod
1,564
7,362
Kanalizacija
3,066
14,359
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/08 in 22/15) ter Dopolnitev programa opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo na območju zazidalnega načrta za Severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota št. PO/MS-21/05-N, k osnovnemu programu št. PO/MS-21/03, ki ga je izdelal ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote, s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota št. 35005-0008/2005-183 z dne 7. 12. 2005.
8. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0008/2017-2(720)
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.