Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2992. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2017, stran 8439.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 26. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), se spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Rebalans proračuna 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.195.521
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.858.574
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.598.505
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.465.065
703 Davki na premoženje 
65.640
704 Domači davki na blago in storitve 
67.800
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
260.069
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
231.059
711 Takse in pristojbine 
1.300
712 Globe in druge denarne kazni
2.210
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.300
714 Drugi nedavčni prihodki 
23.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
12.207
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
12.207
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
324.740
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
324.740
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.277.993
40
TEKOČI ODHODKI 
580.856
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
159.334
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.219
402 Izdatki za blago in storitve 
373.703
403 Plačila domačih obresti 
1.600
409 Rezerve 
21.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
676.216
410 Subvencije 
64.180
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
428.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
51.120
413 Drugi tekoči domači transferi 
132.816
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
946.421
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
946.421
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
74.500
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
62.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
12.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–82.472
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
2.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
–2.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
100.000
50
ZADOLŽEVANJE
100.000
500 Domače zadolževanje
100.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
75.000
55
ODPLAČILA DOLGA
7.500
550 Odplačila domačega dolga
75.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–59.472
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
25.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
82.472
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
425.461
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-0074/2016-02
Loški Potok, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.