Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2997. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 8443.

  
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 24. seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Murska Sobota 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim Mestna občina Murska Sobota podrobno določi obstoječo komunalno opremo, komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter določi podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ter novo komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program opremljanja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega odstavka in v predpisih o merilih za odmero komunalnega prispevka ter vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
3. člen 
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč;
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
4. člen 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena ni namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča, namenjena redni rabi objekta, nahajajo na drugi oziroma drugih zemljiških parcelah ali njihovih delih ali za parcelo iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za površino parcele upoštevajo določila iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določajo pogoje za parcelacijo in maksimalni faktor zazidanosti (v nadaljevanju FZ) zemljišča na enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), v katerem se obstoječi objekt nahaja.
(5) Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen 
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen 
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,3;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,7.
7. člen 
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim omrežjem oziroma z javno cesto, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno javno vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno omrežje za odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen 
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti Kdejavnost:
Vrsta objekta
CC-SI
Kdejavnost
Enostanovanjske stavbe
111
0,7
Večstanovanjske stavbe:
112
– dvostanovanjske stavbe
11210
0,8
– tri- in večstanovanjske stavbe
11221
1,0
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11222
1,0
Stanovanjske stavbe za posebne namene
113
1,0
Gostinske stavbe
121
– hotelske in podobne gostinske stavbe
12111
1,3
– gostilne, restavracije in točilnice
12112
1,3
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
12120
1,3
Upravne in pisarniške stavbe
122
– stavbe javne uprave
12201
1,0
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12202
1,3
– druge upravne in pisarniške stavbe
12203
1,3
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
123
– trgovske stavbe
12301
1,3
– sejemske dvorane, razstavišča
12302
1,3
– bencinski servisi
12303
1,3
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
12304
1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
124
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12410
1,3
– garažne stavbe
12420
1,1
Industrijske stavbe in skladišča
125
– industrijske stavbe
12510
0,7
– rezervoarji, silosi in skladišča
12520
0,8
Stavbe splošnega družbenega pomena
126
– stavbe za kulturo in razvedrilo
12610
0,7
– muzeji in knjižnice
12620
0,7
– športne dvorane
12650
0,7
Druge nestanovanjske stavbe
127
– stavbe za rastlinsko pridelavo
12711
0,7
– stavbe za rejo živali
12712
0,7
– stavbe za spravilo pridelka
12713
0,7
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12714
0,7
– stavbe za opravljanje verskih obredov
12721
0,7
– kulturni spomeniki
12730
0,7
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740
0,7
Za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1.0.
9. člen 
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme občinski svet.
10. člen 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
11. člen 
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju izračuna na način, kot je prikazano v enačbi iz 12. člena tega odloka.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po formuli iz 13. člena tega odloka.
12. člen 
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i
posamezna vrsta komunalne opreme;
j
posamezno obračunsko območje določene vrste komunalne opreme;
KP(ij)
izračunani znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Aparcela
površina parcele;
Cp(ij)
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na m2 parcele;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnost
faktor dejavnosti;
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta;
Ct(ij)
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
13. člen 
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = S KP(ij)
Oznake pomenijo:
KP
komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(ij)
izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju;
i
posamezna vrsta komunalne opreme.
14. člen 
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošteva dejanska priključenost objekta na posamezne vrste komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen 
Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi nov objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 14. členu tega odloka.
16. člen 
Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo mrliške vežice,
– za gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti,
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
17. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Mestne občine Murska Sobota z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Murska Sobota. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se zavezancu odmeri komunalni prispevek z odločbo na podlagi njegove zahteve.
18. člen 
(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžan plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko zavezancu za plačilo komunalnega prispevka odobri plačilo komunalnega prispevka v največ 6 zaporednih mesečnih obrokih.
(3) V zahtevi za odmero komunalnega prispevka zavezanec navede število želenih obrokov, mestna uprava pa odloči o obročnem plačilu z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
(4) S plačilom celotnega komunalnega prispevka bo zavezancu omogočena priključitev objekta na komunalno opremo. V ta namen lahko zavezanec od občine zahteva sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
19. člen 
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na odmerjeno komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
20. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec za plačilo komunalnega prispevka pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
21. člen 
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
22. člen 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
23. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku in programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
24. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0007/2017-2(720)
Murska Sobota, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.