Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov, stran 8423.

  
Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) minister za pravosodje, v soglasju s Sodnim svetom, izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov (Uradni list RS, št. 27/03) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Glede na uspešnost opravljanja sodniške službe pripada sodniku največ tri dni letnega dopusta.
Uspešnost opravljanja sodniške službe se ugotavlja z oceno sodniške službe, ki jo izdela pristojni personalni svet, in sicer:
– 2 dni, če iz sodnikove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za napredovanje,
– 3 dni, če iz sodnikove zadnje ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje.«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
V dneve letnega dopusta se ne vštevajo prazniki, dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti sodnika.
Delovna doba oziroma določena starost ter druga merila se pri določitvi dolžine letnega dopusta sodniku upoštevajo, če so oziroma bodo izpolnjeni v koledarskem letu, za katero se določa dolžina letnega dopusta.
Če sodnik nastopi službo ali mu preneha funkcija med koledarskim letom, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (sorazmerni del letnega dopusta).
Sodnik je dolžan najmanj polovico letnega dopusta izrabiti do konca tekočega koledarskega leta, preostanek pa v dogovoru s predsednikom sodišča najkasneje do 30. junija naslednjega leta.
Sodnik, ki v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka ni mogel izrabiti letnega dopusta ali je dopust prekinil iz teh razlogov, lahko celoten letni dopust izrabi najkasneje do 31. decembra naslednjega leta.«.
3. člen 
V 11. členu se besedi »lastne poroke« nadomestita z besedilom »sklenitve zakonske zveze ali partnerske zveze«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-344/2016
Ljubljana, dne 27. oktobra 2017
EVA 2016-2030-0060
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 
Sodni svet je na 99. seji 15. junija 2017 sprejel sklep o podaji soglasja k besedilu tega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov.