Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

2985. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8435.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-5/2017
Koper, dne 20. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnini s parc. št. 2677/12 k.o. Koštabona, s parc. št. 538/2 k.o. Kubed, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2017
Koper, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  L A  D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-5/2017
Capodistria, 20 ottobre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – testo unico ufficiale, 14/05 – ret, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 ottobre 2017 ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulla particella n. 2677/12, c.c. di Koštabona e sulla particella n. 538/2, c.c. di Kubed.
II 
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini della cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III 
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2017
Capodistria, 19 ottobre 2017
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.