Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3026. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

MINISTRSTVA

3027. Pravilnik o zagotavljanju varnosti na smučišču
3028. Pravilnik o civilni službeni in delovni obleki neuniformiranih policistov ter čiščenju oblek in nadomestilih
3029. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
3030. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
3031. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja
3058. Pravilnik o poslovanju državnega odvetništva
3059. Pravilnik o obliki letnega poročila državnega odvetništva
3060. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti sedeža in zunanjih oddelkov državnega odvetništva
3061. Pravilnik o službeni izkaznici državnega odvetnika in kandidata za državnega odvetnika
3062. Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega odvetnika

USTAVNO SODIŠČE

3032. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Višjega sodišča v Ljubljani

SODNI SVET

3033. Sklep o objavi poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3034. Merila za izbiro kandidatov za sodniško mesto
3035. Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3036. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. oktobra 2017
3037. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo od 1. oktobra 2017
3038. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3039. Spremembe Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3040. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli

Celje

3041. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lopata
3042. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
3043. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Hrpelje-Kozina

3044. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina
3045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina

Jesenice

3046. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Koper

3047. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve

Kostanjevica na Krki

3048. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Kranj

3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – Britof jug

Nova Gorica

3050. Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Odranci

3052. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci

Piran

3053. Pravilnik o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana

Semič

3054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
3055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič

Sevnica

3056. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Slovenska Bistrica

3057. Sklep o začetku priprave postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko-obrtno zazidavo Hrastnik na Zgornji Polskavi

POPRAVKI

3063. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti