Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3047. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve, stran 8631.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje vzpostavitve vertikalne komunikacijske povezave, ki bo povezala gosto naseljeno stanovanjsko območje na Markovem hribu z obalnim območjem z navezavami proti Žusterni in središču mesta Koper, kjer so zgoščeni raznovrstni urbani programi in vsebine, ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve (Uradni list RS, št. 14/17).
S tem sklepom se pristopa k spremembam in dopolnitvam OPPN, ki so potrebne zaradi prilagoditve načrtovanih ureditev izboru operacij za sofinanciranje trajnostne mobilnosti mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in strokovnim podlagam Ministrstva za infrastrukturo o trajnostni mobilnosti.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema celotno območje veljavnega OPPN za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve.
4. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela spremembe in dopolnitve OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
5. 
Nosilci urejanja prostora 
Vsi nosilci urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi veljavnega OPPN, sodelujejo tudi kot nosilci urejanja prostora pri spremembi in dopolnitvi OPPN. V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN se osnutek OPPN posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da v predpisanem roku pisno sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Na podlagi določbe 61.a ZPNačrt se bo priprava sprememb in dopolnitev OPPN vodila po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor oziroma prilagoditve načrtovanih ureditev izboru operacij za sofinanciranje trajnostne mobilnosti. V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira Mestna občina Koper, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Št. 3505-10/2017
Koper, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – del. CC e 14/2015 – ZUUJFO; ZPNačrt) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano regolatore particolareggiato comunale relativo al collegamento verticale della zona costiera con Monte San Marco, comprendente della sistemazione del parco 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano regolatore particolareggiato comunale riferito al collegamento verticale della zona costiera con Monte San Marco, comprendente della sistemazione del parco (qui di seguito Piano).
2. 
Stato di cose presenti e finalità delle modifiche ed integrazioni al Piano 
L'area nella quale verrà collocato il collegamento verticale che congiungerà il centro abitativo densamente popolato di Monte San Marco con la zona costiera, comprendente collegamenti verso Giusterna e il centro cittadino di Capodistria, dove si concentrano diversi programmi e contenuti urbani, viene regolata dal Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale relativo al collegamento verticale della zona costiera con Monte San Marco, comprendente della sistemazione del parco (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/17).
Con la presente delibera si procede alle modifiche ed integrazioni al Piano che sono necessarie per adeguare le sistemazioni pianificate alla decisione riguardante la scelta delle operazioni di cofinanziamento della mobilità sostenibile nell’ambito del meccanismo degli investimenti territoriali integrali (ITI) e agli approfondimenti tecnici del Ministero dell’infrastruttura per la mobilità sostenibile.
3. 
Zona delle modifiche ed integrazioni 
L'area interessata dalle modifiche ed integrazioni al Piano comprende l'intera zona definita dal vigente Piano regolatore particolareggiato comunale relativo al collegamento verticale della zona costiera con Monte San Marco, comprendente della sistemazione del parco.
4. 
Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici 
Nel predisporre le modifiche ed integrazioni al Piano, il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
5. 
Enti preposti alla pianificazione del territorio 
Tutti gli enti preposti alla pianificazione del territorio che hanno partecipato alla predisposizione del Piano vigente, prendono parte anche alla realizzazione delle modifiche ed integrazioni del medesimo. Nella procedura si includono anche altri enti preposti alla pianificazione del territorio, qualora durante la predisposizione del documento risultasse necessario.
Nell'ambito della procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Piano, la bozza del medesimo deve essere inoltrata al ministero competente in materia di tutela ambientale, il quale ha il dovere di informare per iscritto e nei tempi previsti, se relativamente alle dette modifiche ed integrazione sia necessario elaborare la valutazione integrale dell'impatto ambientale.
6. 
Fasi e tempi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Piano 
In virtù della disposizione dell'articolo 61a della Legge sulla pianificazione del territorio, le modifiche ed integrazioni al Piano saranno condotte mediante procedura accelerata, visto che esse interessano esclusivamente singoli interventi nel territorio ovvero adattamenti delle sistemazioni pianificate alla decisione riguardante la scelta delle operazioni di cofinanziamento della mobilità sostenibile. Il piano delle scadenze riguardante il rilascio dei pareri e delle linee guida si riduce a 15 giorni, lo stesso vale anche per i tempi di esposizione al pubblico.
Qualora, il ministero competente per la tutela ambientale accertasse che sia necessario compiere la valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, vengono presi in considerazione anche i tempi previsti dalla Legge per la tutela ambientale.
7. 
Obblighi di finanziamento della predisposizione 
L’ente procedente è il Comune di Capodistria, la pratica di predisposizione e accettazione dell’atto viene seguita dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio. La predisposizione del Piano è a carico del Comune città di Capodistria, il quale stipula i contratti con tutti gli esecutori che adempiono a tutte le condizioni di legge in materia di pianificazione territoriale.
8. 
Pubblicazione della delibera e entrata in vigore 
La delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria – www.koper.si
N. 3505-10/2017
Capodistria, 26 ottobre 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.