Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 032-0032/2017 Ob-3441/17, Stran 2779
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – upb, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti (Uradni list RS, št. 78/12) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec javni razpis za imenovanje
direktorja 
Koroške galerije likovnih umetnosti 
1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1 Izraz ‘direktor in kandidat’, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je v besedilu razpisa uporabljen kot nevtralni, za ženske in moške
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (7. raven) družboslovne ali humanistične smeri oziroma ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti galerije (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dejavnosti galerije,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja galerije za obdobje razpisanega mandata.
Delovne izkušnje se presojajo v skladu z določbo 13. točke 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in predstavljajo delovno dobo na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis;
2. ftk. Potrdila o diplomiranju;
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah, vključno z vodstvenimi. Izjava mora vsebovati:
– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal delo;
– datum začetka in konca opravljanja dela pri posameznem delodajalcu;
– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj izhaja tudi stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma stopnja izobrazbe, ki je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta.
Za dokazovanje delovnih izkušenj morajo kandidati (poleg lastne izjave o dosedanjih delovnih izkušnjah) obvezno predložiti tudi
– izpis zavarovanj iz ZZZRS ali ZPIZ-a.
4. Izjavo/Dokazilo o znanju slovenskega jezika. Pojasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo določa uredba o potrebnem znanju slovenščine2, če je oseba izobrazbo dosegla na slovenski šoli. V nasprotnem primeru mora kandidat predložiti potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.
2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08)
5. Dokazilo o osnovnem znanju angleškega ali nemškega jezika. Za dokazovanje znanja tujega jezika zadostuje izjava kandidata, da je uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje (V. stopnja). V izjavi naj navede, katero srednjo šolo je zaključil in kateri tuji jezik so imeli v izobraževalnem programu.
Osnovno znanje tujega jezika se lahko dokazuje tudi s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali s potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih, ki so potekala v tujem jeziku.
6. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
7. Program in smernice razvoja Koroške galerije likovnih umetnosti za naslednje mandatno obdobje, iz katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje dejavnosti galerije.
Pomembno: Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uradni prevod.
3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »ne odpiraj – javni razpis za direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti«.
Pomembno: Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovni organ prispela najkasneje do srede, 6. 12. 2017, do 15. ure.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela prijava, ko kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata. Predvideni nastop mandata je 1. 4. 2018.
Direktorja imenuje Občinski svet MO Slovenj Gradec, po predhodnem mnenju sveta zavoda. Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Z odločitvijo Občinskega sveta MO Slovenj Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju.
Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa oziroma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 02/88-121-29 ali 051/320-994 (Tanja Jeromel).
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu MO Slovenj Gradec