Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3043. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 8624.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 14. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16 in 26/17; v nadaljnjem besedilu: sklep) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja 
450,67 EUR,
– oddelku drugega starostnega obdobja 
324,17 EUR,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. leta 
356,27 EUR,
– razvojnem oddelku 
906,78 EUR.
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 357,12 EUR in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 256,09 EUR mesečno.«.
2. člen 
Besedilo 2. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje znaša 5.542,82 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 5.404,82 EUR.«.
3. člen 
V 5. členu sklepa se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 34,78 EUR.«.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018, razen 2. člena tega sklepa, ki se začne uporabljati s 1. 12. 2017.
Št. 602-2/2015
Celje, dne 14. novembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti