Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Ob-3447/17, Stran 2761
Sprememba 
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes), objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017.
1. Dokazovanje upravičenega stroška DDV
V točki 9.2 »Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov« se odstavek »davek na dodano vrednost« spremeni tako, ga se glasi:
– davek na dodano vrednost:
a) če VIZ ni identificiran za namene DDV, preko sistema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike VIZ ni identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno z Navodili za uporabo portala EDO;
b) če je VIZ identificiran za namene DDV, vendar ne uveljavlja odbitka DDV, preko sistema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da je VIZ v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno z Navodili za uporabo portala EDO;
c) če je VIZ identificiran za namene DDV in uveljavlja odbitek DDV, mora predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno, da je VIZ kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja; poleg tega mora biti razvidno še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka celotnega DDV,
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
S prijavo na ta javni razpis se VIZ zaveže, da bo vsako spremembo o svojem statusu zavezanca za DDV Arnesu javil najkasneje 15 dni od nastanka spremembe na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo finančne uprave iz aplikacije e-Davki (skupini a) in b)) oziroma potrdilo pristojnega finančnega urada (skupina c)).
V kolikor VIZ iz skupine c) od pristojnega finančnega urada do podpisa pogodbe o sofinanciranju še ni pridobil potrdila kljub pravočasni oddaji vloge za izdajo potrdila, lahko tak VIZ sklene pogodbo o sofinanciranju in predloži potrdilo naknadno, vendar najkasneje pred sklenitvijo prve tripartitne pogodbe z izvajalci/dobavitelji. Potrdilo finančnega urada VIZ iz skupine c) Arnesu posreduje enkrat za celotno obdobje trajanja tega javnega razpisa, nato pa vsako leto ob zaključku poslovnih knjig za preteklo leto VIZ poda izjavo, da se delež odbitnega DDV ni spremenil. V kolikor bi se odbitni DDV spremenil, mora VIZ ponovno pridobiti potrdilo pristojnega finančnega urada. V kolikor VIZ teh dokazil ne bo predložil, VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek.
2. Podaljšanje rokov
V točki 20. javnega razpisa »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe« se spremenita:
– zadnji stavek drugega odstavka tako, da se glasi: »Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 23. 11. 2017 do 24. ure.«;
– deseti odstavek, ki se nanaša na odpiranje vlog, tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 24. 11. 2017 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.«
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://arnes.splet.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/.
Skladno z razpisom se uskladijo tudi določila glede davka na dodano vrednost v vzorcu pogodbe. Čistopis vzorca pogodbe je objavljen na spletni strani http://arnes.splet.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije