Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 38141-2/2017/6 Ob-3436/17, Stran 2770
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe 
1 Predmet javnega razpisa
Podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– Izbrani ponudnik programa, za katerega mu je pravica podeljena, ne sme razširjati preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki je rezervirano za prostodostopne programe.
– Izbrani ponudnik mora pred začetkom razširjanja programa, za katerega mu je podeljena pravica, z operaterjem prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja doseči dogovor o razširjanju programa preko multipleksa (ali njegovega dela), ki ni rezerviran za prostodostopne programe. Če predmetnega dogovora izbrani ponudnik za posamezni program ne doseže, nima pravice zahtevati vključitve tega programa v posamezni multipleks (ali njegov del), ki ni rezerviran za prostodostopne programe.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji, ali imetnik ustreznega oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope. Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti ali ustrezno oziroma primerljivo dovoljenje mora biti izdano pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.
2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na celotnem območju Republike Slovenije.
2.3 Ponudnik mora predložiti dokazilo, da namerava operater prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja ponujeni program razširjati v multipleksu (ali njegovem delu), ki ni rezerviran za prostodostopne programe.
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
2.5 Ponudnik mora s programom, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, v postopku ocenjevanja ponudb v skladu z merili iz tega razpisa doseči vsaj 21 točk.
3 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe zaradi preverjanja izpolnjevanja pogoja pod točko 2.5 ocenila v skladu z razpisnimi merili Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, Obseg lastne produkcije, Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih, Trajanje (obseg) programa in Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih. Pri vsakem od teh meril je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik. Skupno maksimalno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom podelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Posamezni ponudnik prejme točke glede na to, kako raznovrsten program ponuja. (0–24 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–20 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih (0–20 točk)
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–20 točk)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg trajanja programa. Ponudba ponudnika z največjim minimalnim tedenskim obsegom programskih vsebin lastne in kupljene produkcije dobi 20 točk. (0–20 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izpolnjeno in podpisano izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Če ponudnik priloži izpolnjeno in podpisano izjavo »Izjava ponudnika o uravnoteženem poročanju dnevnoinformativnih oddajah«, prejme 16 točk, sicer prejme 0 točk. (0–16 točk)
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 1. 2018 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v dveh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 8. 1. 2018, ob 10. uri.
6 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
7 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si), tel. 01/583-63-39.
8 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije