Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica, stran 8673.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
1. člen 
Prvi odstavek 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport (Uradni list RS, št. 64/16 – UPB1) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov športa,
– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa,
– načrtovanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih objektov,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi.«
Spremeni se šesti odstavek 5. člena, opredelitev »TRŽNE DEJAVNOSTI« tako, da se glasi:
»– 33.190 popravila drugih naprav,
– 56.102 okrepčevalnice in podobni objekti,
– 56.104 začasni gostinski objekti,
– 56.300 strežba pijač,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– 68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– 77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup,
– 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 81.100 vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– 81.210 splošno čiščenje stavb,
– 81.290 čiščenje cest in drugo čiščenje,
– 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– 88.910 dnevno varstvo otrok,
– 93.130 obratovanje fitnes objektov,
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 95.290 popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov.«.
2. člen 
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
»– 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.«.
Spremeni se tretji stavek drugega odstavka 7. člena, ki se na novo glasi: »Svet zavoda se konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina njegovih članov.«.
Spremeni se besedilo petega odstavka 7. člena, ki se na novo glasi:
»Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan na predlog Izvršnega odbora Športne zveze Nova Gorica. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti ne smeta biti zaposlena v zavodu.«.
Doda se nov osmi odstavek 7. člena, ki se glasi:
»Če članu sveta predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član.«.
Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za sedemnajsto alinejo dodata novi osemnajsta in devetnajsta alineja, ki se glasita:
»– odloča o predlogih strokovnega sveta,
– odloča o morebitnih nepravilnostih in pritožbah v zvezi z volitvami predstavnika zaposlenih v svet zavoda.«.
Dosedanja osemnajsta alineja postane dvajseta alineja.
4. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če članu strokovnega sveta predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član.«.
5. člen 
V drugem odstavku 12. člena se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »ki se določijo v letnem programu športa.«.
6. člen 
V drugem odstavku 18. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– imenuje dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, na predlog Izvršnega odbora Športne zveze Nova Gorica.«.
7. člen 
Dosedanji svet zavoda nadaljuje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
8. člen 
Zavod mora v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka uskladiti statut in splošne ter druge akte zavoda. Do uskladitve le-teh, zavod uporablja statut in druge akte zavoda, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012-10
Nova Gorica, dne 26. oktobra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.