Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 5320-372017/2 Ob-3434/17, Stran 2769
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16 in 63/17) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis 
za razpisno področje A in B v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu 
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2017: finančna podpora slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v katerih sodelujejo ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti Slovencev izven Republike Slovenije, z namenom spodbujanja njihove dejavnosti in povezovanja s Slovenijo.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
3. pospeševanje čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja in uravnotežen gospodarski, kulturni razvoj ter ohranjanje slovenske skupnosti znotraj čezmejnega in transnacionalnega območja.
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– financiranje lastnega deleža do 15 % v čezmejnih in transnacionalnih projektih, ki se izvajajo v letu 2017,
– sofinanciranje stroškov priprave čezmejnih in transnacionalnih projektov, v višini 1.500,00 EUR za projekte, katerih vloge so bile oddane na razpise v letu 2017,
za ustanove, društva, organizacije in poslovne subjekte Slovencev izven Republike Slovenije.
4) Prosilci javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu ali po svetu, so registrirani izven Republike Slovenije in:
– imajo podpisano pogodbo za izvajanje čezmejnega ali transnacionalnega projekta za leto 2017 in prosijo za sofinanciranje lastnega deleža in/ali sofinanciranje pripravljalnih stroškov,
– ali so oddali vlogo za pridobitev čezmejnega ali transnacionalnega projekta za leto 2017 in prosijo za sofinanciranje pripravljalnih stroškov.
5) Pomen izrazov
Lastni delež do 15 odstotkov – delež sredstev, ki ga mora prijavitelj projekta zagotavljati sam za aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2017 in je razviden iz razpisne dokumentacije oziroma je naveden v pogodbi ter ni financiran iz drugih proračunskih in javnih virov.
Stroški priprave projekta – so stroški, ki jih prijavitelj projekta navede kot stroške priprave projekta.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj RS oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev RS;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore, so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije pa se lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za financiranje predmeta javnega razpisa v letu 2017 znaša 100.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2017 ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2017, morajo biti porabljena v letu 2017.
9) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca ocenjevalnega lista in pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro).
10) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: "Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci v zamejstvu in po svetu 2017",
– polni naslov Urada, kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
11) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 24. 11. 2017 oziroma do tega dne ni bila do 12. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
12) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje 27. 11. 2017.
Odpiranje vlog ni javno.
13) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave projektov, ki ne bodo izpolnjevale omenjenih pogojev, bodo zavrnjene.
Prijave projektov, ki ne bodo izpolnjevale namena in vseh ciljev razpisa, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo prispele vloge ocenjevala po vrstnem redu prispetja, neposredno po njihovem odprtju.
14) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 28. 11. 2017.
15) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu