Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina, stran 8630.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena, 6. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 8. člena in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 21. seji dne 9. 11. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02 in 19/07) v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
V 4. členu Odloka se za obstoječim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»– Na območju Občine Hrpelje - Kozina se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. Oskrba s toplotno energijo.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.«
3. člen 
V 5. členu Odloka se za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– objekti, naprave in omrežja (cevovodi) za oskrbo s toplotno energijo.«
4. člen 
V četrtem odstavku 14. člena Odloka se doda podtočka d), ki se glasi:
»– d) oskrba s toplotno energijo.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-41/2017-1
Hrpelje, dne 9. novembra 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.