Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3052. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Odranci, stran 8673.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 15. in 109. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 19. redni seji dne 9. 11. 2017 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Odranci 
1. člen 
V Statutu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) se v prvem stavku 6. člena črtata besedi v oklepaju »(izvirne naloge)«.
2. člen 
V četrti točki 6. člena se črta šesta alineja.
V šesti točki 6. člena se v prvi alineji črta besedilo »(javna osnovna šola in javni vrtec)«.
3. člen 
V petem odstavku 9. člena se črta beseda v oklepaju »(podžupani)«.
4. člen 
V tretjem odstavku 10. člena se črta besedilo »in organe ožjih delov občin«.
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo organov občine je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine v uradnem glasilu Občine Odranci, v Uradnem listu Republike Slovenije, v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine. Občina je dolžna posredovati v svetovni splet naslednje informacije javnega značaja:
– prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu,
– programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena ali so pomembna za poslovanje organa s fizičnimi in pravnimi osebami oziroma za odločanje o njihovih pravicah ali obveznostih, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa,
– predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa,
– vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
– informacije o svoji dejavnosti ter upravnih, sodnih in drugih storitvah,
– vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat,
– druge informacije javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut in poslovnik občinskega sveta.«
6. člen 
Za tretjo alinejo 15. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»– sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ,«
Štirinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje«,
Štiriindvajseta alineja istega člena se črta.
7. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.«
8. člen 
Sedmi in osmi odstavek 19. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo z gradivom županu, podžupanu in članom občinskega sveta. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila. Vabilo z gradivom za sejo sveta se objavi na spletni strani občine.
Predsedniki komisij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.«
9. člen 
Drugi odstavek drugega stavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če na obrazložen predlog sklene občinski svet.«
Zadnji odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan, oziroma po njegovem pooblastilu podžupan, poroča občinskemu svetu o izvrševanju odločitev občinskega sveta najmanj enkrat letno.«
10. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo, ali začne opravljati delo, oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana, se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
11. člen 
Prvi stavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno delo v celoti na obrazložen predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.«
12. člen 
Druga alineja 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine«.
13. člen 
V zadnjem odstavku 39. člena se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor uporablja žig občine.«
14. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela. Letni program dela je splošen vsebinski nabor tem, oziroma izbranih področij nadzora, ki jih bo nadzorni odbor obravnaval v tekočem letu. Letni program dela se objavi na spletni strani občine in ga ni potrebno posebej predložiti županu in občinskemu svetu.
Nadzorni odbor lahko sprejme tudi letni nadzorni program, ki pomeni konkretizacijo letnega programa dela in na podlagi katerega se izdajo posamezni sklepi o nadzoru. Letni nadzorni program je interni akt nadzornega odbora in ni javno dostopen. Sklep o nadzoru je prav tako interni akt nadzornega odbora, ki se ga posreduje le nadzorovani osebi in ni javno dostopen.
Na osnovi letnega programa dela izdela nadzorni odbor predlog finančnega načrta, ki ga predloži županu kot predlagatelju proračuna, za zagotovitev potrebnih sredstev za delovanje nadzornega odbora v proračunu občine. Glede na sprejet proračun in zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora, se sprejme potrebna dopolnitev programa dela nadzornega odbora, ki se objavi na spletni strani občine.
Nadzorni odbor sodeluje z županom in občinskim svetom, z drugimi organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami pa na podlagi programa dela nadzornega odbora.
Predsednik, ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora, se udeleži seje občinskega sveta samo takrat, kadar to zahteva dnevni red, oziroma, ko se obravnava poročilo nadzornega odbora.«
15. člen 
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor opravlja nadzor na podlagi zakona.«
V drugem odstavku se črtajo besede v oklepaju »(javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»S sklepom o uvedbi nadzora nadzorni odbor obvesti nadzorovano osebo o izvedbi nadzora.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor ali pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico do pregleda dokumentacije na lokaciji nadzorovane osebe.«
16. člen 
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član nadzornega odbora se mora izločiti iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.«
17. člen 
Zadnji odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.«
18. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe.
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, se objavi na spletni strani občine.«
19. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne vsebine, v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti, ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegala pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.«
20. člen 
V 47. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
21. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev. Najpozneje ob obravnavi zaključnega računa občine mora poročati tudi o svojem delu in ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela ter predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.«
22. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo nadzornega odbora je javno. Javnost je o delovanju nadzornega odbora obveščena z objavljenim programom dela oziroma nadzora in končnimi poročili, ki so objavljeni na spletni strani občine.
Prav tako nadzorni odbor županu in občinskemu svetu posreduje letno poročilo o svojem delu, ki je uvrščen na sejo občinskega sveta in se javno predstavi. Kratek povzetek posameznega končnega poročila se lahko predstavi javnosti tako, da se objavi na spletni strani občine.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik nadzornega odbora.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«
23. člen 
V 50. členu se črta drugi odstavek.
24. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave po pooblastilu župana podpisuje tajnik občine, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.«
25. člen 
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino in občinske organe.«
26. člen 
V predzadnjem stavku 67. člena se beseda »slep« nadomesti z besedo »sklep«.
27. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 73. člena se črta besedilo »ali svet ožjega dela občine«.
Drugi stavek drugega odstavka istega člena se spremeni tako, da se glasi: »Pobuda mora biti podprta z najmanj pet odstotkov volivcev v občini.«
28. člen 
V 86. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze ali združenje, zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov.«
29. člen 
V četrti alineji 83. člena se spremeni besedilo, tako da se glasi:
»– pomoč družini na domu in«.
30. člen 
V 85. členu se črta šesta alineja.
31. člen 
Prvi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari, denarna sredstva in pravice v lasti občine.«
V četrtem odstavku istega člena se za besedama »se izvede« črta črka »v«.
32. člen 
Vsebina drugega stavka četrtega odstavka 95. člena se črta.
33. člen 
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Odranci v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
34. člen 
Črta se poglavje IX. in 121. člen.
35. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 136-19/2017
Odranci, dne 9. novembra 2017
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost