Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 6036-230/2017/2 Ob-3440/17, Stran 2764
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis 
za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018 
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, razpisuje financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov (v nadaljevanju: programi) in izpitov za brezposelne osebe v letu 2018.
1. Računalniški programi
Financira se izvedba naslednjih računalniških programov, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018:
a. Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljevanju: program RPO),
b. WORD osnovni,
c. WORD nadaljevalni,
d. EXCEL osnovni in
e. EXCEL nadaljevalni.
Javno veljavni program RPO je dostopen na naslednjem spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143
Računalniški programi pod točkami od b do e trajajo 30 ur. Trajanje in vsebina teh programov se lahko prilagodi predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela, in sicer v obsegu največ 9 ur oziroma 30 %.
V posamezno izvedbo računalniških programov je lahko vključenih največ 12 udeležencev.
2. Jezikovni programi
Financira se izvedba naslednjih jezikovnih programov, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018:
a) Angleščina:
– angleščina na ravni A1 (preživetvena raven),
– angleščina na ravni A2 (vmesna raven),
– angleščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– angleščina na ravni B2 (višja raven),
– angleščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
– angleščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
b) Nemščina
– nemščina A1 (preživetvena raven),
– nemščina A2 (vmesna raven),
– nemščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– nemščina na ravni B2 (višja raven),
– nemščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
– nemščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
c) Italijanščina:
– italijanščina na ravni A1 (preživetvena raven),
– italijanščina na ravni A2 (vmesna raven),
– italijanščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
– italijanščina na ravni B2 (višja raven),
– italijanščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
– italijanščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
d) Ruščina:
− ruščina na ravni A1 (preživetvena raven),
– ruščina na ravni A2 (vmesna raven),
− ruščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
− ruščina na ravni B2 (višja raven),
− ruščina – poslovna konverzacija na ravni B2 (višja raven),
− ruščina osvežitveni tečaj na ravni A2 (vmesna raven),
− ruščina osvežitveni tečaj na ravni B1 (sporazumevalni prag) in
− ruščina osvežitveni tečaj na ravni B2 (višja raven).
Jezikovni programi so usklajeni z lestvico CEFR, ki je uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.
Jezikovni programi pod točkami od a do d trajajo 60 ur. Trajanje in vsebina teh programov se lahko prilagodi predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela, in sicer v obsegu največ 18 ur oziroma 30 %.
V posamezno izvedbo jezikovnega programa je lahko vključenih največ 12 udeležencev.
3. Programi priprave na preverjanje znanja iz angleškega, nemškega in italijanskega jezika pri Državnem izpitnem centru – RIC (v nadaljevanju: programi priprave na izpite iz tujega jezika)
Javnoveljavni programi tujih jezikov so objavljeni na naslednjem spletnem naslovu: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143
Financira se izvedba programov priprave na izpite iz tujega jezika, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.
Program priprave na izpit iz tujega jezika traja 30 ur, pri čemer se vsebina teh programov v obsegu največ 9 ur oziroma 30 % lahko prilagodi predznanju udeležencev.
V posamezno izvedbo programa priprave na izpit iz tujega jezika je lahko vključenih največ 8 udeležencev.
4. Opravljanje izpita iz tujega jezika
Financira se opravljanje izpitov iz angleškega, nemškega in italijanskega jezika pri Državnem izpitnem centru (v nadaljevanju: RIC) od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.
Izvajalec mora vse kandidate, ki so uspešno končali program priprave na izpit iz tujega jezika, prijaviti na opravljanje izpita pri RIC, in sicer v skladu z navodili, ki so razvidna na spletnem naslovu RIC: http://www.ric.si/tuji_jeziki/splosne_informacije/
5. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (v nadaljevanju: program priprave na strokovni izpit)
Financira se izvedba programov priprave na strokovni izpit, izvedenih od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.
Program priprave na strokovni izpit traja 30 ur, pri čemer se vsebina tega programa v obsegu največ 9 ur oziroma 30 % lahko prilagodi vsebini izpita prve ali druge stopnje in predznanju udeležencev.
V posamezno izvedbo priprave na strokovni izpit je lahko vključenih največ 20 udeležencev.
Program priprave na strokovni izpit mora vsebovati naslednje okvirne vsebine:
– Opredelitev upravnega postopka,
– Temeljna načela,
– Organi, ki vodijo postopek,
– Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku,
– Stranka in njeno zastopanje,
– Jezik v postopku,
– Občevanje organov in strank v upravnem postopku,
– Vročanje spisov v upravnem postopku,
– Vzdrževanje reda v upravnem postopku,
– Stroški upravnega postopka,
– Postopek na prvi stopnji – začetek upravnega postopka in zahtevki strank,
– Postopek do izdaje odločbe,
– Odločba in sklep,
– Pravna sredstva – pritožba,
– Izredna pravna sredstva,
– Izvršba,
– Nadzor nad izvajanjem zakona,
– Izvajanje zakona in
– Upravni spor.
6. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka
Financira se opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.
Izvajalec mora vse kandidate, ki so uspešno končali program priprave na strokovni izpit, prijaviti na opravljanje izpita na Upravno akademijo pri Ministrstvu za javno upravo, v skladu z navodili, ki so razvidna na spletnem naslovu Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/strokovni_izpiti_in_priprave_nanje/#c18471
Vsak kandidat, ki je uspešno končal priprave na strokovni izpit, je upravičen do enkratnega opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka. Izbrani izvajalec tega javnega razpisa lahko kandidata, ki je bil neuspešen, prijavi na izpit še enkrat, če mu to omogočajo finančna sredstva in doseganje kazalnikov.
Programi iz 1., 2., 3. in 5. točke predmeta tega javnega razpisa se v skladu s potrebami, lahko izvajajo na območjih delovanja vseh območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: območnih služb), ki so navedene v preglednici 1.
Programi pod točkami 1, 2, 3 in 5 predmeta tega javnega razpisa morajo imeti naslednje elemente:
– ime programa,
– ciljno skupino,
– cilje programa,
– vsebino programa,
– trajanje izobraževanja,
– pogoje za vključitev,
– načine preverjanja znanja,
– pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja,
– organizacijo izobraževanja (oblike, metode dela idr.),
– znanje izvajalcev programa,
– kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom in
– spremljanje.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programu RPO, prejmejo potrdilo o usposabljanju (Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju, Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10, 44/12 in 28/16) in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programih iz predmeta tega javnega razpisa, ki niso javnoveljavni, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Udeleženec program uspešno zaključi, če je na izobraževanju prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.
Udeleženec se lahko udeleži več kot enega izobraževalnega programa, če ga na izobraževanje napoti pristojna območna služba.
Izbrani izvajalec mora:
– kakovostno izvesti programe iz predmeta tega javnega razpisa,
– udeležencem nuditi svetovanje pred, med in po zaključenem izobraževanju,
– nuditi mentorstvo pri učenju v središču za samostojno učenje,
– izpeljati uvodni pogovor in pripraviti izvedbeni načrt za skupino,
– pripraviti popis pridobljenih kompetenc po programu in
– spremljati napredovanje in izvesti evalvacijo izobraževalnega programa.
Prijavitelj mora v okviru konzorcija obvezno prijaviti:
– vse računalniške programe iz predmeta tega javnega razpisa,
– najmanj tri jezikovne programe iz predmeta tega javnega razpisa, v skladu s potrebami območne službe, ki jo pokriva,
– najmanj en program priprave na izpit iz tujega jezika,
– program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka in
– opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Prijavitelj mora v okviru konzorcija načrtovati skupno število vključenih udeležencev, kot je razvidno iz preglednice 2. Načrtovanje števila udeležencev po programih prijavitelj prilagaja potrebam posamezne območne službe.
Izbrani izvajalec lahko v okviru konzorcija izvaja samo tiste programe, ki jih je prijavil v elaboratu in za katere območna služba izkaže potrebe ter zagotavlja zadostno število udeležencev. Območna služba lahko v času izvajanja projekta napoti udeležence v program k izvajalcu iz druge območne službe, če nima dovolj udeležencev za določen program, če izvajalec iz območne službe ne izvaja programa, za katerega se izkaže potreba ali zaradi bližine bivanja udeleženca.
Izbrani izvajalec lahko v času izvajanja projekta spremeni število v elaboratu načrtovanih udeležencev v programih, če za to izkaže potrebo pristojna območna služba.
Izbrani izvajalec lahko v času izvajanja projekta, v dogovoru s konzorcijskimi partnerji, spremeni v elaboratu načrtovano število udeležencev v programih pri posameznih konzorcijskih partnerjih in finančni načrt, če je le-to potrebno zaradi doseganja načrtovanih rezultatov projekta.
Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih, ki so predmet tega javnega razpisa. Prednost pri napotitvi na izobraževanje imajo osebe, ki imajo zaključeno največ srednjo strokovno ali splošno izobraževanje oziroma so stare 40 let in več.
Cilj javnega razpisa je povečati zaposlitvene zmožnosti brezposelnih oseb ter zvišati vključenost v vseživljenjsko učenje.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2018. Najvišja okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.141.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 3311-11-0084 – Izobraževanje zaposlenih – izvajalci, na proračunski postavki 578010 – Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode).
Okvirna višina sredstev po prijaviteljih, ki pokrivajo območja delovanja posamezne območne službe, je razvidna iz preglednice 1.
Preglednica 1: okvirna višina sredstev po prijaviteljih, ki pokrivajo območja delovanja posamezne območne službe
Št.
Območna služba
Okvirna sredstva 
po prijaviteljih v EUR
1.
Celje
126.483,53
2.
Koper
68.065,79
3.
Kranj
72.536,30
4.
Ljubljana
319.530,54
5.
Maribor
149.673,92
6.
Murska Sobota
86.078,64
7.
Nova Gorica
52.353,60
8.
Novo mesto
56.824,11
9.
Ptuj
45.582,43
10.
Sevnica
50.052,94
11.
Trbovlje
45.582,43
12.
Velenje
68.065,79
SKUPAJ:
1.140.830,02
Končno število financiranih izvajalcev je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk.
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. standardni strošek na uro izobraževanja na udeleženca v višini 5,89 EUR,
2. standardni strošek za vodenje in koordiniranje izvajanja programov glede na načrtovano število udeležencev je:
– na območju delovanja območne službe Ljubljana: 2 polno zaposlena strokovna delavca, v višini 2.672,18 EUR za strokovnega delavca na mesec za 10 mesecev. Sredstva za enega polno zaposlenega strokovnega delavca se namenijo za koordiniranje dela pri partnerjih brez prijavitelja;
– na območjih delovanja območnih služb Celje in Maribor: 1 polno zaposleni strokovni delavec, v višini 2.672,18 EUR za strokovnega delavca na mesec za 10 mesecev. Sredstva v višini 50 % polno zaposlenega strokovnega delavca se nameni jo za koordiniranje dela pri partnerjih brez prijavitelja;
– na območjih delovanja območnih služb Koper, Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje in Velenje: 50 % polno zaposlenega strokovnega delavca za prijavitelja v višini 1.336,09 EUR na mesec za 10 mesecev.
Za financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu se uporablja Metodologija za določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (elementi za določitev cene št. 5442-16/2016/1 z dne 8. 8. 2017). Na podlagi te metodologije je:
1. standardni strošek za vodenje in koordiniranje izvajanja programov za polno zaposlenega strokovnega delavca 2.672,18 EUR na mesec;
2. standardni strošek na uro izobraževanja na udeleženca v višini 5,89 EUR za programe, ki trajajo do vključno 200 ur.
Zaposlitev strokovnih delavcev za izvajanje nalog iz tega javnega razpisa mora biti razvidna v pogodbi o zaposlitvi oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi.
V upravičene stroške so vključene vse dajatve.
Cena opravljanja izpitov iz angleškega, nemškega in italijanskega jezika je določena v ceniku – RIC in je trenutno 120,00 EUR na kandidata z vključenim DDV.
Cena opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka je določena v ceniku Upravne akademije in je trenutno 134,20 EUR z vključenim DDV.
Strokovni delavec v skladu s 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je organizator izobraževanja odraslih ali svetovalni delavec v izobraževanju odraslih po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17).
Pogoji za strokovnega delavca, ki ga prijavitelj in partner razporedita ali zaposlita za namen tega javnega razpisa, so:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoška izobrazba in
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.
V obdobju izvajanja tega javnega razpisa se v okviru posameznih območnih služb pričakuje, da bo v izobraževalne programe vključenih okvirno 3.029 udeležencev, kot je razvidno iz preglednice 2.
Preglednica 2: okvirno število vključenih udeležencev po območnih službah v okviru konzorcijev
okvirno število vključenih udeležencev
Št.
Prijavitelj na območju območne službe
Skupaj po območnih službah
jezikovni programi 
– 60 ur
program RPO 
– 60 ur
računalniški program 
– 30 ur
programi priprav na izpit iz tujega jezika – 30 ur
program priprave na strokovni izpit 
– 30 ur
1.
Celje
331
126
51
77
10
67
2.
Koper
182
67
27
41
10
37
3.
Kranj
196
74
30
45
10
37
4.
Ljubljana
881
326
132
198
40
185
5.
Maribor
407
148
60
90
20
89
6.
Murska Sobota
241
89
36
54
10
52
7.
Nova Gorica
129
44
18
27
10
30
8.
Novo mesto
145
52
21
32
10
30
9.
Ptuj
107
37
15
23
10
22
10.
Sevnica
121
44
18
27
10
22
11.
Trbovlje
107
37
15
23
10
22
12.
Velenje
182
67
27
41
10
37
SKUPAJ:
3.029
1.111
450
678
160
630
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
– Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.
– Konzorcijski partnerji so lahko javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost ter srednje šole in zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.
– Prijavitelji in ostali konzorcijski partnerji morajo biti registrirani v statistični regiji na območju delovanja območne službe po tem javnem razpisu.
– Konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo interes, da želijo postati člani konzorcija in zagotavljajo, da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za izvajanje programov iz predmeta tega javnega razpisa.
– Konzorcijski partnerji imajo na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.
– Konzorcijski partnerji niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku.
– Konzorcijski partnerji niso opustili poslovne dejavnosti.
– Konzorcijski partnerji ali odgovorna oseba konzorcijskih partnerjev ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so določena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).
V primeru, ko na območju delovanja območne službe ni na voljo zainteresiranih konzorcijskih partnerjev, lahko prijavitelj odda prijavo na ta javni razpis brez konzorcijskih partnerjev.
Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– Obrazec 1: Prijavni obrazec.
– Obrazec 2: Načrt izvedbe projekta s prilogami.
– Fotokopijo izpisa iz Ajpes-a za vse konzorcijske partnerje, iz katere je razvidno, da imajo opredeljeno izobraževalno dejavnost za izvajanje dejavnosti izobraževanje odraslih na območju delovanja območne službe na dan objave tega javnega razpisa.
– Izjavo 1: Izjava konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja. Konzorcijski partnerji brez prijavitelja izrazijo interes, da želijo postati člani konzorcija in zagotavljajo, da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za izvajanje programov iz predmeta tega javnega razpisa.
– Izjavo 2: Izjava konzorcijskih partnerjev, da:
– imajo na dan objave javnega razpisa poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom, 
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, 
– niso opustili poslovne dejavnosti, 
– odgovorna oseba konzorcijskih partnerjev ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so določena v KZ-1.
– Prilogo 1: Vzorec pogodbe: rubrik v vzorcu pogodbe ne izpolnjujte. Pogodbo na vsaki strani parafirajte in jo priložite prijavi.
– Prijavitelj mora celotno dokumentacijo priložiti tudi na elektronskem mediju (USB ključek ali CD). V primeru neskladnosti podatkov, se upošteva pisna verzija dokumentov. Elektronski medij se po pozivu o dopolnitvi uskladi s pisno verzijo.
IV. Merila za izbor programov na javnem razpisu
Merila za izbor prijaviteljev za izvajanje so:
1.
Kakovost računalniških programov
2.
Kakovost jezikovnih programov
3.
Kakovost programa priprave na strokovni izpit
4.
Kakovost programa/ov priprave na izpit iz tujega jezika
5.
Izkušnje pri vodenju oziroma kot član konzorcija
6.
Izpolnjevanje kadrovskih pogojev na dan objave razpisa
7.
Načrt izvedbe projekta
V. Način in rok prijave na javni razpis
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka, 30. 11. 2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno po pošti ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 3).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na vsebino.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: komisija bo začela z odpiranjem vlog 1. 12. 2017. V skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno najkasneje do 31. 12. 2017.
VII. Sklenitev pogodb: z izbranimi izvajalci bo Ministrstvo na podlagi sklepa o izboru sklenilo pogodbo o financiranju neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018. Izbrani izvajalec bo na podlagi te pogodbe sklenil konzorcijsko pogodbo z ostalimi konzorcijskimi partnerji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Mateji Peterca na tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport