Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

Št. 8021-122/2017-3 Ob-3454/17, Stran 2774
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2017 – v nadaljevanju PFN), objavlja
javni razpis 
za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Cilj javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov.
3. Višina razpisanih posojil Sklada je 2.000.000,00 EUR.
2. Razpisni pogoji
2.1 Upravičenci
1. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.),
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: kmet) ter
– ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
2. Vlagatelji morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017 ter morajo opravljati dejavnost oziroma projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva.
2.2 Dodatne zahteve po javnem razpisu
1. Ocena vlagatelja:
– bonitetna ocena pravne osebe ali s.p-ja., na podlagi podatkov iz IBONA ali izračunana po metodologiji Sklada, ki je objavljena http://www.regionalnisklad.si/predpisi, mora biti vsaj 4;
– delež dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2016 za ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost in jih po metodologiji Sklada ni mogoče razvrstiti v bonitetno oceno, ne sme presegati 85,00 %;
– kreditna sposobnost po priloženih merilih za kmeta, mora biti vsaj dobra (K > 1).
2. Vlagatelj mora imeti izpolnjene zapadle obveznosti do Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike Slovenije.
3. Vlagatelj ob odpiranju vloge ne sme biti dolžnik Sklada. Dolžnik je tisti, ki zamuja s plačili več kot 90 dni.
4. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
5. Vlagatelj ne sme biti insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8 s spr. in dop., v nadaljevanju: ZFPPIPP).
6. Vlagatelj ne sme biti v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme1 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
1 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
7. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
8. Vlagatelj je dolžan upoštevati tudi druga določila iz Splošnih pogojev Sklada, ki so dostopni na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
2.3 Upravičeno območje
1. Sklad dodeljuje posojila za realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije upravičencem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so bili uspešni na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.
2.4 Upravičeni in neupravičeni stroški ter višina upravičenih stroškov
1. Upravičeni stroški so tisti, ki so v skladu z izdanim sklepom, odločbo oziroma sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka ter so financirani iz EU sredstev.
2. Neupravičeni stroški so tisti stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih ne EU virov, in tisti upravičeni stroški, ki jih je vlagatelj že uveljavljal in zanje že prejel EU sredstva.
3. Projekt je lahko sofinanciran največ do 80 % vrednosti odobrenih EU sredstev vlagatelju.
4. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
2.5 Višina zaprošenih sredstev
1. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR in najvišji 350.000,00 EUR.
2.6 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera:
– ROM (veljavna državna referenčna obrestna mera izračun državne pomoči) +1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
2. Vračanje posojila:
– upravičenec posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
2.7 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo se zavaruje z:
– menico: 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic;
– pravne osebe in s.p.-ji pa tudi z izvršnico: izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno;
2. Drugi pogoji zavarovanja:
– posojilo v vrednosti nad 150.000,00 EUR se dodatno zavaruje tudi z enim ali več zavarovalnimi instrumenti. Zavarovalni inštrumenti in pogoji zavarovanja so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
2.8 Pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo, ki bo:
– za posojilo do vključno 150.000,00 EUR v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti;
– za posojilo nad 150.000,00 EUR, v primeru poroštva, hipoteke na nepremičnini in/ali zastave na premičnini, v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti in/ali notarskega sporazuma o zavarovanju denarne terjatve.
2. Dodatni pogoji sklepanja pogodbe:
– soglasje: soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, v kolikor ga je upravičenec zavezan pridobiti v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09).
3. Rok za sklenitev posojilne pogodbe je do 75 dni od datuma odločbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
2.9 Pogoji črpanja posojila
1. Rok za črpanje posojila je do 10 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
2. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
3. Dodatni pogoji črpanja posojila:
– upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno pogodbo.
2.10 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen skladno s prijavo oziroma najkasneje do roka, ki je določen v sklepu, odločbi oziroma pogodbi o sofinanciranju projekta.
2. Upravičenec mora poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
3. Upravičenec mora o prejemu EU sredstev Skladu poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6. in 31. 12. vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu posojila ter v ta namen posredovati obrazec Poročilo o prejetih EU sredstvih.
4. Dodatni pogoji glede spremljanja in zaključka projekta so opredeljeni v osnutku posojilne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Oddaja in obravnava vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
1. Prijavni obrazec PFA, ki je izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan.
2. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
3. Sklep/odločbo oziroma dokument o odobrenih evropskih sredstvih.
4. Pogodbo o odobrenih evropskih sredstvih; vlagatelj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka. Če pa iz pogodbe niso razvidni celotni upravičeni stroški in vsi viri financiranja vlagatelja, je dolžan priložiti tudi drugo ustrezno dokazilo.
5. Dokazila o poslovanju vlagatelja:
– Izkaz poslovanja za vlagatelja za leto 2016 za pravne osebe in s.p.-je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni;
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v zadnjem letu, s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge;
– popis obstoječih finančnih obveznosti za kmete: popis (posojil, leasingov), ki jih vlagatelj navede v prijavnem obrazcu in zanje priloži amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna njihova letna obveznost.
6. Potrdilo o plačanih davkih: potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
7. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
8. Dokazila o predlogu dodatnega zavarovanja: predlog dodatnega zavarovanja vlagatelj opredeli za posojilo v vrednosti nad 150.000,00 EUR v prijavnem obrazcu in priloži za to ustrezna dokazila.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
3.2 Način oddaje vloge, pridobivanje razpisne dokumentacije in informacij
1. Vlagateljvloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
2. Vlagatelj lahko odda vlogood ponedeljka, 18. 12. 2017 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
3. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PFA«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Tip razpisa in rok za oddajo vlog
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2018.
3.4 Datum odpiranja vlog
1. Odpiranje vlog se bo izvajalo sprotno, glede na datum dospelosti, do porabe sredstev. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in čas (ura in minuta) prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
3.5 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se bo izvajala v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
4. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.
5. Prehitro ali prepozno prispele vloge bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
6. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7. Popolne vloge bodo 2 krat ocenjene (s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev) na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo ocene pregledala in vlogi dodelila povprečno oceno.
8. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle vsaj 30 točk, do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne bodo dosegle 30 točk, se bodo kot neutemeljene zavrnile.
9. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile na konec seznama upravičencev za dodelitev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodatni kriterij: število doseženih točk po 1. merilu – koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2017. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).
10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
2. Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog vlagateljem posredoval odločbo.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
4. Merila za ocenjevanje
1. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2017 (max. 35 točk),
– Finančna merila (max. 45 točk).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
3. Skupno število točk je 80. Prag za dodelitev posojila je 30 točk.
Slovenski regionalno razvojni sklad