Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3053. Pravilnik o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, stran 8676.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. 9. 2017.
Št. 351-7/2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in osme točke prvega odstavka 8. člena in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. septembra 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik opredeljuje subvencije za obnove fasad in streh v historičnem mestnem jedru Pirana (v nadaljevanju: pravilnik) kot enega od instrumentov ohranjanja zgodovinskega mestnega jedra Piran.
Pravilnik določa pogoje za sodelovanje na razpisu, upravičence, način in merila ter postopek pridobivanja subvencij za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana.
2. člen 
(namen) 
Občina Piran z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja obnovo stavb v historičnem mestnem jedru Pirana z namenom urejenosti videza mesta, oživljanja starega mestnega jedra ter ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Piran.
3. člen 
(finančna sredstva) 
Sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, se zagotovijo v proračunu Občine Piran.
V vsakokratnem javnem pozivu se določi najvišja višina posamezne subvencije, ki pa ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov.
4. člen 
(območje) 
Ukrepi, opredeljeni s tem pravilnikom, se izvajajo na območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot je opredeljeno v Odloku o Sanacijskem načrtu mesta Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/77, z dne 29. julija 1977).
Župan lahko v javnem pozivu za posamezno leto omeji območje dodeljevanja subvencij za obnovo glede na zastavljeno strategijo obnove in razpoložljiva proračunska sredstva.
5. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do subvencije tega pravilnika so fizične osebe, ki so lastniki, ali solastniki, ali najemniki s soglasjem lastnika stanovanj ali stanovanjskih stavb znotraj območja starega mestnega jedra Piran, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Piran.
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Piran.
II. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
6. člen 
(način dodelitve sredstev) 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Piran ali na drug krajevno običajen način.
7. člen 
(vsebina razpisa) 
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
– višino razpoložljivih sredstev in najvišji znesek posamezne subvencije ter priznane stroške obnove,
– merila in kriterije ter način dodeljevanja sredstev,
– vsebina vloge in obrazce,
– rok in način oddaje vloge,
– rok za koriščenje sredstev,
– postopek obravnave vlog,
– postopek obveščanja,
– pogoje za izplačilo subvencije,
– druge potrebne podatke in pogoje.
8. člen 
(pogoji in merila) 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi ustreznih dovoljenj za obnovo, soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran ter popisov del s ponudbenim predračunom.
V javnem razpisu se lahko kot merilo določi:
– pomen objektov iz vidika kulturne dediščine,
– objekti, katerih fasade in strehe so nevarne za okolico,
– objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe,
– lokacija stavbe,
– druga merila, ki se določijo v vsakokratnem javnem pozivu.
Pogoje in merila se natančneje opredeli v javnem razpisu.
III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
9. člen
(vodenje postopka) 
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.
10. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem pozivu. Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
11. člen 
(pregled vlog) 
Strokovna komisija pregleda vloge. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku dopolni. Če prosilec v danem roku vloge ne dopolni ali če ne zaprosi za podaljšanje roka, se vloga kot nepopolna s sklepom zavrže.
Strokovna komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem pozivu, in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
12. člen 
(dodelitev sredstev) 
O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper katero je možna pritožba. V odločbi se določi, da pravica do subvencije preneha veljati, če v roku iz 14. člena upravičenec ne sklene pogodbe o subvencioniranju.
Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
13. člen 
(pogodba o črpanju sredstev) 
Po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan v roku 30 dni skleniti pogodbo o subvencioniranju, kjer se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti.
Če se upravičenec v danem roku ne odzove oziroma ne sklene pogodbe, odločba o dodelitvi subvencije preneha veljati.
14. člen 
(način črpanja sredstev) 
Sredstva se izplačajo na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Rok, v katerem je možno črpati sredstva, se določi v javnem razpisu in je sestavni del pogodbe.
Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, se lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
IV. KONTROLA PORABE SREDSTEV 
15. člen
(namenska raba sredstev) 
Sredstva, podeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem pravilnikom, z razpisom in pogodbo.
16. člen 
(kontrola porabe sredstev) 
Kontrolo nad namensko porabo sredstev oziroma izvajanjem pogodb lahko opravlja pristojni organ občinske uprave na osnovi spiska dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo dodeljenih sredstev.
Namensko porabo sredstev se lahko preverja kadarkoli.
Objekta, ki je predmet subvencije, lastnik ne sme odtujiti v roku treh let od izplačila sredstev, sicer mora prejeta sredstva vrniti.
17. člen 
(vračilo sredstev) 
Občina je upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
– da je prejemnik sredstev prekršil določila pogodbe,
– v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev.
18. člen 
(spremenjene okoliščine) 
Upravičenci so dolžni pristojni organ občinske uprave obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na upravičenost do subvencioniranja obnove fasad in streh v roku 15 dni od nastanka.
19. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik prične veljati osem dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati »Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere bančnih posojil občanom za ureditev streh in fasad«, Uradne objave Primorskih novic, št. 25/2003, z dne 24. junija 2003.
Št. 351-7/2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O 
in materia di sovvenzioni finalizzate agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017.
N. 351-7/2017
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 7 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 – err. corr, 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617), visto l’art. 40. della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 e 32/16) e visto il punto 8 del comma 1 dell'art. 8 e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, no 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria il giorno 26 settembre 2017 approva il seguente
R E G O L A M E N T O 
in materia di sovvenzioni finalizzate agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Contenuto) 
Il presente Regolamento definisce le sovvenzioni finalizzate agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano (in prosieguo: il Regolamento) quale uno degli strumenti per la conservazione del centro storico di Pirano.
Le norme stabiliscono le condizioni per la partecipazione al bando, i beneficiari, il metodo e i criteri nonché la procedura per ottenere le sovvenzioni volte al finanziamento degli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano.
Art. 2 
(Finalità) 
Il Comune di Pirano, con le misure di cui al presente Regolamento, promuove il restauro di edifici nel centro storico di Pirano con l’obiettivo di miglioramento del decoro urbano della cittadina, di rivitalizzazione del centro storico, di conservazione e manutenzione del patrimonio culturale del centro storico piranese.
Art. 3 
(Risorse finanziarie) 
I fondi assegnati a norma del presente regolamento sono garantiti dal bilancio del Comune di Pirano.
In ciascun bando pubblico è fissato l'importo massimo di ciascuna sovvenzione, che non può superare il 50 % dei costi ammissibili.
Art. 4 
(Zona) 
Le misure definite nel presente Regolamento si attuano nella zona del centro storico di Pirano, come definito nel Decreto sul Piano di risanamento della città di Pirano (Bollettino Ufficiale n. 10/77 del 29/07/1977).
Il sindaco può, nel bando pubblico riferito al determinato anno d’esercizio, limitare l'area di concessione delle sovvenzioni, alla luce della strategia stabilita per i restauri e delle risorse di bilancio disponibili.
Art. 5 
(Beneficiari) 
Accedono ai contributi in ragione e nei termini del presente regolamento i soggetti privati regolarmente residenti nel Comune di Pirano che, per titolo di proprietà diretta, comproprietà ovvero contratto di locazione in assenso della controparte proprietaria, detengano il possesso di appartamenti o edifici residenziali situati all’interno nel perimetro del centro storico della cittadina.
Il contributo è condizionato all’inesistenza di passività finanziarie sospese verso il Comune di Pirano.
II. BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI BILANCIO 
Art. 6 
(Modalità di assegnazione dei contributi) 
I contributi sono assegnati con ragione di concorso aperto, pubblicato per il singolo esercizio finanziario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito istituzionale del Comune di Pirano, ovvero in diversa modalità secondo la consuetudine locale.
Art. 7 
(Contenuti del bando pubblico) 
Il bando pubblico esprime:
– la denominazione e la sede del soggetto erogante i contributi,
– il presupposto giuridico d’attivazione del concorso aperto,
– l’oggetto di quest’ultimo,
– i presupposti di partecipazione,
– l’ammontare dei fondi disponibili e l’importo massimo erogabile per ciascun contributo, nonché gli oneri di ristrutturazione riconoscibili,
– i criteri, i metodi e le modalità di assegnazione dei contributi,
– il contenuto della domanda di sovvenzione e la relativa modulistica,
– il termine e le modalità di presentazione della domanda,
– il termine per l’impiego dei contributi,
– la procedura di esame delle domande,
– la procedura di notifica,
– condizioni per la liquidazione del contributo,
– altri elementi o condizioni richiesti.
Art. 8 
(Condizioni e criteri) 
I fondi saranno assegnati con ragione degli specifici permessi di ristrutturazione, il nullaosta dell'Istituto per la tutela del beni culturali della Slovenia, Unità organizzativa di Pirano e l’elenco dei lavori da eseguire, come nel preventivo d’offerta.
Nel bando di concorso, fra i criteri possono individuarsi, come segue:
– il significato degli edifici interessati nel contesto del patrimonio culturale,
– fabbricati le cui facciate e tetti costituiscano elemento di precarietà per la sicurezza collettiva,
– edifici nei quali siano individuabili tecniche di realizzazione delle facciate e delle coperture sostanzialmente antiquate,
– l’ubicazione dell'edificio,
– altri criteri da determinare in ciascun bando pubblico a parte.
Le condizioni e i criteri sono definiti in maniera più dettagliata nel bando pubblico.
III. PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI 
Art. 9 
(Gestione del procedimento) 
La procedura per l'assegnazione dei fondi è gestita da una commissione di esperti di tre membri nominata dal sindaco.
Le competenze tecniche e amministrative sono svolte per conto della commissione dall'organo competente dell'amministrazione comunale.
Art. 10 
(Apertura delle domande) 
Le attività di apertura buste e l’esame delle domande regolarmente inoltrate sono curate dalla predetta commissione di esperti. L'apertura ha luogo entro il termine previsto nell'invito pubblico. Le buste sono aperte in ordine cronologico di protocollo, in seduta autonoma e ristretta della commissione, cui segue redazione di specifico verbale.
Art. 11 
(Esame delle domande) 
La commissione procede all’esamina delle domande così pervenute, verificandone completezza e coerenza, richiedendo all’interessato, in presenza di elementi di difetto, di integrarla nei modi previsti entro un termine specificatamente fissato. Ove l’integrazione non intervenga entro la scadenza posta, in assenza di istanza di ulteriore proroga da parte del richiedente, la domanda si dà per incompleta e pertanto rigettata.
A conclusione delle attività di verifica delle domande, la commissione, con ragione dei presupposti e dei criteri rappresentati dal bando di concorso, redige una proposta di graduatoria dei beneficiari individuati.
Art. 12 
(Assegnazione dei fondi) 
L’assegnazione dei contributi è disposta mediante provvedimento contro cui è possibile ricorrere. Con l’atto il beneficiario è informato che il diritto al contributo viene meno allorché egli, entro il termine di cui l’art. 14, non concluda un contratto di sovvenzione.
Per tutte le questioni di procedura si applica mutatis mutandis la Legge sul procedimento amministrativo generale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 24/06 – Testo Consolidato Ufficiale, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 e 82/13).
Art. 13 
(Contratto di fruizione dei contributi) 
Entro 30 giorni dall’esecutività dello specifico provvedimento di concessione, il beneficiario è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento disciplinante i rapporti, i diritti e gli obblighi reciproci.
Se il beneficiario non procede entro il termine stabilito ovvero non conclude il contratto, la decisione di concessione della sovvenzione decade.
Art. 14 
(Modalità di accesso ai contributi) 
I contributi economici sono liquidati nel rispetto dello specifico contratto, ad esecuzione ultimata, previa presentazione della documentazione giustificativa attestante, come previsto dal bando.
Le risorse in tal senso finalizzate sono assegnate ai beneficiari individuati, nell’ordine progressivo di arrivo delle relative domande e nel limite massimo del capitolo di bilancio dedicato dell’esercizio annuale.
Il termine ultimo di erogazione ed impegno dei contributi è determinato dal bando pubblico e si considera parte integrante del contratto.
I beneficiari che hanno presentato regolare domanda nell'anno in corso e che a causa dell'esaurimento dei fondi non hanno ricevuto alcuna sovvenzione, possono partecipare al bando dell'anno successivo.
IV. CONTROLLO DELL’UTILIZZO DEI FONDI 
Art. 15 
(Utilizzo mirato dei fondi) 
I fondi concessi a norma del presente regolamento sono destinati e possono essere utilizzati solo per le finalità stabilite dal presente regolamento, mediante bando pubblico e per contratto.
Art. 16 
(Controllo sull’impegno dei contributi) 
Il controllo dell'utilizzo mirato dei fondi ovvero dell'esecuzione dei contratti può essere effettuato dai competenti uffici comunali, sulla base di un elenco di documenti comprovanti, che il beneficiario è tenuto a produrre preliminarmente all’erogazione del contributo.
L'utilizzo mirato dei fondi può essere verificato in qualsiasi momento.
Il fabbricato oggetto di contributo non potrà essere alienato per un periodo di tre anni dal momento dell’erogazione, a pena di ripetizione degli importi introitati.
Art. 17 
(Ripetizione dei contributi) 
Il Comune ha il diritto di richiedere la ripetizione dei contributi liquidati, maggiorati dei relativi interessi legali fin dalla data del versamento, qualora venga accertato che:
– i contributi stanziati siano stati parzialmente o totalmente utilizzati in maniera non finalizzata,
– i contributi siano stati assegnati sulla scorta di informazioni non veritiere,
– il beneficiario abbia violato i termini della pattuizione contrattuale,
– in caso di altre irregolarità nell’impiego delle somme percepite.
Art. 18 
(Circostanze mutate) 
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali, entro il termine massimo di 15 giorni dall’evento, delle intervenute mutate circostanze sullo stato di fatto degli stabili interessati alle attività di ristrutturazione finanziate, tali cioè da poter pregiudicare l’ammissibilità della sovvenzione medesima.
Art. 19 
(Validità del Regolamento) 
Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno successivo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si dà per abrogato il precedente »Regolamento di sovvenzionamento del tasso d'interesse sui prestiti bancari ai cittadini per la ristrutturazione dei tetti e delle facciate«, Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 25/2003 del 24 giugno 2003.
N. 351-7/2017
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.