Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3040. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli, stran 8623.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 125/03, 53/04) in na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS številka U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 21. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli 
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 in 2018 je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS številka U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14) enaka vrednosti točke, kot je veljala na dan pred razveljavitvijo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 125/03, 53/04), na podlagi Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), to je 31. 12. 2013.
2. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za nadaljnja leta, do sprejema novega odloka, ki bo urejal področje NUSZ v Občini Bistrica ob Sotli oziroma do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin.
3. člen 
Na podlagi ugotovitev iz 1. člena tega sklepa znaša mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017, 2018 in nadaljnja leta, do izpolnitve pogoja iz drugega člena tega sklepa, 0,0006 EUR.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-01-21
Bistrica ob Sotli, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.